Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 22. júna 2015

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 22. júnu 2015


2.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za mesiace január – apríl 2015


3.

 Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO


4.

Návrh na odpísanie trvalo nevymožiteľných pohľadávok štátu


5.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


6.

Informácia o dôchodkových nárokoch príslušníkov ozbrojených zložiek


7.

Informácia o zvýšení starobných dôchodkov pracujúcich poberateľov dôchodku


8.

 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2014 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom Sociálnej poisťovni


9.

 Informácia o vybavovaní sťažností Sociálnej poisťovne v roku 2014


10.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Dodávka a inštalácia technického a softvérového vybavenia pre zabezpečenie zvýšenia spoľahlivosti a dostupnosti komunikačných služieb pre klientov Sociálnej poisťovne“


11.

Návrh oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti, oznámenia a výzvy na rokovanie v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „priame rokovacie konanie“ na predmet zákazky „Poskytovanie služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS pre JVP, APV OAS, APV CDS a APV ePortal“


12.

Návrh na uzatvorenie zmluvy o doplnení poskytovaných služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle – výsledok priameho rokovacieho konania


13.

Návrh na zabezpečenie dodávky mobilnej výpočtovej techniky na základe generálnej dohody uzatvorenej na Ministerstve vnútra SR


14.

Návrh na zabezpečenie dodávky osobných počítačov a tlačiarní na základe generálnej dohody uzatvorenej na Ministerstve vnútra SR


15

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Technická podpora pre licenčné softvérové produkty SAP


16

Informácia o pripravenosti Sociálnej poisťovne na realizáciu úloh vyplývajúcich zo schválených zákonov k 1. januáru 2015 – SZČO


17

 Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves


18

 Návrh postupu na prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve Sociálnej poisťovne


19

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Pracovná zdravotná služba“


20 

Rôzne