Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 23. apríla 2013

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 15. aprílu 2013


2.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2012


3.

none Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2012


4.

none Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2012


5.

none Stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2012


6.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január a február 2013


7.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


8.

Návrh systému práce s pohľadávkami Sociálnej poisťovne – rozpracovanie opatrení


9.

Informácia o súdnych exekútoroch a správcoch konkurznej podstaty


10.

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2012 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni


11.

 Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2012


12.

Návrh organizačného poriadku Sociálnej poisťovne 


13.

 Rôzne 

 Zápisnica zo zasadnutia