Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 24.4.2012

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne

 

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2011

Plnenie rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne v roku 2011 a porovnanie s rokom 2010

Prehľad o počte zamestnancov

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu správneho fondu Sociálnej poisťovne, ústredie

 

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až marec 2012

Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých pobočiek

Prehľad o počte zamestnancov k 31. 3. 2012

Súhrnná bilancia

 

Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2011

Stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2011

Poznámky k účtovnej závierke Sociálnej poisťovne za rok 2011

Tabuľky k poznámkam

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2011

 

Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2011

Prílohy k výročnej správe

 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2011 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálnehosystému a podvodom v Sociálnej poisťovni

Prehľad výsledkov kontrol v tabuľkách

 

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

 

Návrh postupu na výpožičku nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota

Stanovisko k žiadosti o usmernenie k nakladaniu s majetkom verejnoprávnej inštitúcie

Záznam z otvárania obálok s ponukami do obchodnej verejnej súťaže

Žiadosť o výpožičku

 

Návrh postupu na prenájom nehnuteľnosti v Poprade

Zmluva o nájme nebytových priestorov

 

Rôzne

 

Zápisnica zo zasadnutia