Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 29. 3. 2007

 

Voľba podpredsedu Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutého zástupcami reprezentatívnych združení zamestnávateľov

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 29. 3. 2007 (rtf)

Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006 (rtf)
Súvaha k 31. 12. 2006 (pdf)
Prehľad o obstarávaní a zaradení dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2006 (pdf)
Štruktúra pohľadávok Sociálnej poisťovne na poistnom k 31. 12. 2006 (pdf)
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) Sociálnej poisťovne a tvorba fondov k 31. 12. 2006  s vplyvom II. piliera (pdf)
Stav a pohyb dlhodobých a krátkodobých záväzkov k 31. 12. 2006 podľa okruhu činností vo väzbe na riadky súvahy (pdf)

Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2006 (rtf)

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za rok 2006 (rtf)
Prílohy k správe  o hospodárení (pdf)

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)
Tabuľka o vývoji pohľadávok  (pdf)

Návrh článku 3 a článku 11 v návrhu mzdového poriadku Sociálnej poisťovne (rtf)

Správa o kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2006 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni (rtf)
Prehľad výsledkov vnútornej kontroly podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia vykonanej v roku 2006 (pdf)

 

Návrh súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do publikačného úradu EU a do VVO v rámci nadlimitnej verejnej súťaže na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb

Voľba hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne

 

Návrh zmeny spôsobu realizácie povinnosti Sociálnej poisťovne zasielať poistencom informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu (rtf)

Návrh zásad odmeňovania členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne spojených s výkonom ich funkcie


Zápisnica zo zasadnutia (rtf)