Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 6.4.2009

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne  k 6. aprílu 2009 (rtf)

 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2008 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni (rtf)

Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2008 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia (pdf)

 

Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2008 (rtf)

Tabuľky k návrhu účtovnej závierky (pdf)
Súvaha k 31. decembru 2008 (rtf)

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2008 (rtf)

 

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2008 (rtf)

Tabuľky k správe o hospodárení (pdf)

 

Časový harmonogram a celkové finančné náklady na vybudovanie záložného strediska výpočtovej techniky pre Sociálnej poisťovne s návrhom na využitie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (rtf)

 

Komplexný materiál k problematike pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktorý bude predložený vláde Slovenskej republiky

 

Vývoj pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam v tabuľkách (pdf)
Predkladacia správa na zasadnutie Dozornej rady (rtf)
Obsah materiálu predkladaného vláde SR (rtf)
Predkladacia správa vláde SR (rtf)
Návrh uznesenia (rtf)
Vlastný materiál predkladaný vláde SR (rtf)
Komuniké (rtf)
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie (rtf)

 

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)

Pohľadávky na poistnom v tabuľkách (pdf)

 

Návrh riešenia problematiky postúpenia pohľadávok Sociálnej poisťovne vrátane návrhu riešenia organizačného zabezpečenia

 

Správa o výsledku kontroly (rtf)


Rôzne

 

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)