Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 8. apríla 2019

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 29. marcu 2019


2.

none Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2018


3.

Informácia o vyplácaných dôchodkoch (prírastky, úbytky) v roku 2018, vrátane informácie o počte poberateľov minimálneho dôchodku od zavedenia tohto inštitútu


4.

none  Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až február 2019


5.

none Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018


6.

none  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018


7.

none  Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018


8.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


9.

Návrh na prerokovanie návrhu zmluvy o postúpení pohľadávok Sociálnej poisťovne podľa §149 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 obchodného zákonníka voči dlžníkom v konkurze a likvidácii


10.

none Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2018 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni


11.

none Informácia o vybavovaní sťažností v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne vroku 2018


12.

none Návrh postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Košice


13.

none Návrh postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Žilina


14.

Rôzne

 

none Pozvánka a program

none Zápisnica