Page title

Rodičovský dôchodok - Najčastejšie otázky a odpovede

Odpovede k rozhodnutiu a výplate rodičovského dôchodku

1. Sú v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené aj mená detí, suma a vymeriavacie základy detí? Prečo?

Áno, v rozhodnutí sú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Ak poberateľovi dôchodku vznikne nárok na rodičovský dôchodok v maximálnej sume, pretože suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku nebude uvedená konkrétna suma vymeriavacieho základu dieťaťa. V rozhodnutí bude uvedená všeobecná informácia o tom, že suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, a preto vznikol poberateľovi dôchodku nárok na výplatu rodičovského dôchodku v maximálnej sume. Tieto údaje Sociálna poisťovňa musí v rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku uviesť, aby bolo zrejmé, na základe akých údajov nárok priznala a z akých údajov vychádzala pri výpočte sumy rodičovského dôchodku (viac informácií pozri v časti Rodičovský dôchodok a GDPR).

2. Dozviem sa z rozhodnutia o rodičovskom dôchodku aj informácie o deťoch, ktoré mi odopreli nárok na dávku?

Áno, táto informácia tam bude uvedená. Sociálna poisťovňa rozhodne len o priznaní rodičovského dôchodku. To znamená, ak má dôchodca len jedno dieťa, ktoré urobilo vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, dôchodcovi nárok na rodičovský dôchodok nevznikne a rozhodnutie nedostane. Ak má viac ako jedno dieťa a jedno z nich urobí vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, táto informácia v rozhodnutí bude uvedená (samozrejme, za predpokladu, že Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku za ostatné deti).

3. Dieťa bolo dôchodkovo poistené v príslušnom kalendárnom roku, no napriek tomu nie je uvedené v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku. Prečo?

Sociálna poisťovňa údaje o rodinných vzťahoch preberá z Registra fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak dieťa nie je zapísané v tomto registri, Sociálna poisťovňa týmto údajom nedisponuje a preto dieťa nie je uvedené ani v rozhodnutí.

4. Ako mám postupovať, aby bol priznaný rodičovský dôchodok za vlastné dieťa, ktoré nie je uvedené v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky?

Odporúčame vám obrátiť sa na pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum a predložiť doklad preukazujúci nezrovnalosť (napr. rodný list, sobášny list, prípadne iný doklad preukazujúci nezrovnalosť). Následne Sociálna poisťovňa znovu posúdi nárok na rodičovský dôchodok a jeho sumu.

5. Kedy bude rodičovský dôchodok vyplatený za dieťa, ktoré nie je uvedené v rozhodnutí?

Sociálna poisťovňa nárok na rodičovský dôchodok preskúma a rodičovský dôchodok doplatí čo najskôr. Na preskúmanie má Sociálna poisťovňa 60 dní, v mimoriadne zložitých konaniach 120 dní.

6. Ako postupovať, ak je v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené cudzie dieťa?

Odporúčame vám obrátiť sa na pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum a čestne vyhlásiť, že dieťa uvedené v rozhodnutí nie je vaším dieťaťom. Po preverení skutočnosti Sociálna poisťovňa v zákonom stanovených lehotách rozhodne o zmene sumy rodičovského dôchodku.

7. Prečo nemám v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené dieťa, ktoré mi bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov?

Dôvod, pre ktorý nebolo v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov môže byť takýto:

 1. neurobilo vyhlásenie v zákonom stanovenej lehote , aby vám vznikol nárok na rodičovský dôchodok
 2. urobilo vyhlásenie v zákonom stanovenej lehote, aby vám vznikol nárok na rodičovský dôchodok, ale nebolo dôchodkovo poistené v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu rodičovského dôchodku,
 3. nie sú splnené podmienky výchovy dieťaťa podľa § 60a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 321/2019 Z. z.

8. Bude sa rodičovský dôchodok vyplácať tým istým spôsobom, ako jeho dôchodok zo Sociálnej poisťovne?

Áno. Rodičovský dôchodok sa vypláca rovnakým spôsobom ako dôchodok – teda buď v hotovosti poštou alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb. Od roku 2024 sa rodičovský vypláca jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to:

 • v júni príslušného kalendárneho roka – všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo
 • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).

9. Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj rodičovský dôchodok?

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.

10. Dostanem rovnakú sumu rodičovského dôchodku aj budúci rok? Dostanem ju vyplatenú úhrnom za celý rok 2024?

Od roku 2024 sa bude rodičovský dôchodok vyplácať jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to:

 • v júni príslušného kalendárneho roka – všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo
 • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).

V roku 2024 jeho suma závisí od vymeriavacieho základu detí v roku 2022. Sociálna poisťovňa každý rok sumu rodičovského dôchodku prepočíta podľa toho, z akého vymeriavacieho základu deti odvádzali poistné na dôchodkové poistenie pred dvomi rokmi. V roku 2025 bude teda prihliadať na vymeriavacie základy detí v roku 2023, v roku 2026 do výpočtu vstúpia vymeriavacie základy za rok 2024 atď.

11. Na základe akých údajov viete, koľko mám detí a aký rodičovský dôchodok mi patrí? Čo ak niektoré údaje o počte detí nie sú v poriadku?

Sociálna poisťovňa čerpá údaje z Centrálneho registra fyzických osôb Ministerstva vnútra SR. V prípade nezrovnalostí uvedených v rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku odporúčame obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu, ktorá situáciu adresne v spolupráci s klientom preverí.

12. Má poberateľka vdovského dôchodku nárok na rodičovský dôchodok?

Nárok na rodičovský dôchodok má poberateľ starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, to znamená poberateľka vdovského dôchodku má nárok na rodičovský dôchodok vtedy, ak poberá niektorý z týchto dôchodkov.

13. Rodičovské dôchodky sa vyplácajú penzistom naraz za celý rok. Čo majú robiť pozostalí, ak rodič zomrel ešte pred vyplatením dávky?

Ak rodič zomrie po doručení rodičovského dôchodku za celý rok, Sociálna poisťovňa nebude žiadať späť alikvotnú čiastku za zvyšné mesiace roka.

Ak rodič zomrel pred vyplatením rodičovského dôchodku, pozostalým vznikol nárok na vyplatenie alikvotnej čiastky ku dňu úmrtia. Odporúčame pozostalým obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu prostredníctvom neformálnej žiadosti o vyplatenie rodičovského dôchodku. 

Odpovede na najčastejšie otázky

1. Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok? Kedy sa dôchodca-rodič dozvie, že má na tento dôchodok nárok?

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku, teda v roku 2023, rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra 2023. Sociálna poisťovňa rozhodne iba v prípade, ak poberateľovi nárok na rodičovský dôchodok vznikne a zašle mu o tom písomné rozhodnutie.

2. Komu je určený rodičovský dôchodok v roku 2024, kto môže naň získať nárok?

Nárok na rodičovský dôchodok majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, ak dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo v roku 2022 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

3. Musím o rodičovský dôchodok pre svojich rodičov osobitne požiadať?

Nie. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. Výnimkou je situácia, ak si dieťa neželá, aby bol priznaný rodičovský dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom/osvojiteľom. V týchto prípadoch o tom zašle v zákonom stanovenej lehote Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

4. Akým spôsobom mám formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok do Sociálnej poisťovne doručiť? Aké doklady k tomu potrebujem?

Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok) alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne vo všetkých regiónoch Slovenska. Oprávnená osoba (dieťa) následne po vyplnení môže tlačivo formulára doručiť Sociálnej poisťovni jedným z troch nasledujúcich spôsobov:

 • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne – zamestnanec Sociálnej poisťovne overí totožnosť a údaje oprávnenej osoby (klienta) – klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde tlačivo pred zamestnancom pobočky podpíše,
 • prostredníctvom pošty – podpis oprávnenej osoby (klienta) na vyhlásení overuje notár, resp. matrika – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1,
 • všeobecné podanie cez portál slovensko.sk  (Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok) – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, následne si ho uloží a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*).
  *osoby, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu - čiže do náhradnej osobnej starostlivosti
 • cez Elektronický účet poistenca – žiadosť sa nachádza v menu vľavo v sekcii Dôchodkové poistenie. Poistenec zadá novú žiadosť kliknutím na tlačidlo „+Nové vyhlásenie“, zobrazí sa mu predvyplnené tlačivo, v ktorom dopíše požadované údaje a toto vyhlásenie následne elektronicky odošle.

 • s využitím elektronickej služby Podávanie Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok na portáli slovensko.sk – klient formulár vyplní a odošle priamo v prostredí elektronickej služby s využitím elektronického občianskeho preukazu a čítačky, resp. aplikácie Slovensko v mobile (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov).

5. Ako mám Sociálnej poisťovni oznámiť, že si neželám zasielať rodičovský dôchodok len jednému z mojich rodičov? Je to možné?

Áno, je to možné a urobíte tak prostredníctvom Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, v ktorom vyplníte údaje len o jednom rodičovi, ktorému si rodičovský dôchodok neželáte zasielať. Nezabudnite ani na overenie svojho podpisu na Vyhlásení (na matrike alebo u notára) v prípade, ak ho posielate poštou. 

 

6. Čo mám urobiť, ak chcem, aby rodičovský dôchodok nedostávali moji biologickí rodičia, ale rodičia, ktorí si ma vzali do náhradnej starostlivosti?

Rovnako je potrebné vyplniť Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok o tom, aby biologickým rodičom nevznikol nárok na rodičovský dôchodok a zároveň vo vyhlásení uviesť osobu/y, ktorej/ktorým ste boli zverený do náhradnej starostlivosti a priložiť k nemu príslušné rozhodnutie súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov. Formulár je potrebné podať v zákonom stanovenej lehote. Nezabudnite ani na overenie svojho podpisu na Vyhlásení (na matrike alebo u notára) v prípade, ak ho posielate poštou. 

7. Budem musieť platiť na odvodoch do Sociálnej poisťovne viac, aby mohli moji rodičia dostávať rodičovský dôchodok? Nezníži sa mi preto v budúcnosti dôchodok?

Nie, odvody na dôchodkové poistenie zostávajú rovnaké. Priznanie rodičovského dôchodku rodičovi/rodičom/“náhradným rodičom“ neznamenajú ani zvýšenie poistného a ani zníženie dôchodkových dávok v budúcnosti. Rodičovský dôchodok vyplatený vašim rodičom nezníži Váš budúci dôchodok.

8. Ako dlho bude nárok na rodičovský dôchodok trvať? Budú rodičia stále dostávať rovnakú sumu rodičovského dôchodku?

Ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol, Sociálna poisťovňa bude každý ďalší kalendárny rok posudzovať, či sú naďalej splnené podmienky nároku na rodičovský dôchodok a určovať jeho sumu z vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov.

9. Od čoho závisí výška rodičovského dôchodku? Musel som odvádzať poistné celý rok, aby rodičia tento dôchodok dostávali?

Zjednodušene, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie. Čiže započítavajú sa všetky príjmy v danom roku – nie je nevyhnutné, aby dieťa bolo zamestnané celých 12 mesiacov.

10. Môžem si zmeniť percento odvodov svojvoľne alebo dať celé 3 % len matke, ktorá sa o nás starala a otec sa o našu výchovu nezaujímal?

Nie. Výška rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov.

11. Môžem sa kedykoľvek v priebehu roka rozhodnúť, že nechcem, aby z mojich odvodov bol vyplácaný rodičovský dôchodok?

Áno, účinky vyhlásenia sa prejavia v závislosti od toho, kedy ste vyhlásenia podali. Sociálna poisťovňa do úvahy berie posledné vyhlásenie podané voči tej istej osobe.

12. Čo mám urobiť, ak neviem rodné číslo rodičov? Rodné čísla rodičov nemám uvedené v rodnom liste a sú povinným údajom vo vyhlásení.

Jednoznačná identifikácia osoby, ktorej nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, je na účely posúdenia nároku nevyhnutná. Ak oprávnená osoba, ktorá vypĺňa Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, nemá v rodnom liste uvedené rodné čísla rodičov, tieto rodné čísla získa na príslušnom matričnom úrade. Matričný úrad je v súlade so zákonom oprávnený, za prítomnosti matrikára, umožniť dieťaťu nazretie do matriky s možnosťou výpisu rodného čísla rodiča. V rodnom liste dieťaťa je údaj o rodných číslach rodičov zapisovaný od 1. januára 1995. Matriky evidujú rodné čísla narodených občanov od 1. júla 1954.

Tí, ktorí majú problém s identifikáciou rodných čísel rodičov, sa môžu obrátiť na pobočky Sociálnej poisťovne, zamestnanci SP im budú v tomto smere nápomocní.

13. Ako zistím, že rodič je poberateľom dôchodku a teda má nárok na rodičovský dôchodok, keď spolu nežijeme? Poskytne mi niekto tento údaj?

Nie, tento údaj na základe zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytnúť. To, či rodičovi má alebo nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ovplyvníte tak, že svoj nesúhlas s vyplácaním oznámite Sociálnej poisťovni. Urobíte tak prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

14. Ak som na materskej dovolenke a som poistenec štátu, nielen do 3 rokov veku dieťaťa, ale aj do 6 či 18 rokov dieťaťa pre jeho zlý zdravotný stav, z akých vymeriavacích základov budú dostávať rodičovský dôchodok moji rodičia?

Fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, aj fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie týmto fyzickým osobám. Suma rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu. Suma rodičovského dôchodku sa bude určovať každý rok.

15. Ak je dieťa v súčasnosti už pracujúci dôchodca, vzniká nárok na rodičovský dôchodok jeho žijúcemu rodičovi?

Áno, nárok na rodičovský dôchodok môže vzniknúť aj za dieťa, ktoré je poberateľom dôchodku, avšak len za splnenia všetkých zákonných podmienok.

16. Bude sa každý rok valorizovať aj rodičovský dôchodok?

Nie. Rodičovský dôchodok sa valorizovať nebude. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

17. Ak pracujem len na dohodu, tiež sa to zaráta do vymeriavacieho základu pre rodičovský dôchodok? Koľko to bude, ak budem zarábať len napr. 200 eur a uplatním si u zamestnávateľa odvodovú výnimku a nebudem platiť poistné?

A čo v prípade, ak budem mať príjem na takúto dohodu nad 200 eur celý rok  – budú mať moji rodičia nárok na rodičovský dôchodok?

Ak pracujete na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne, nie ste dôchodkovo poistený, teda nezískate vymeriavací základ, od ktorého má byť odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikne.

Ak pracujete na dohodu s odvodovou úľavou a máte príjem nad 200 eur mesačne, vznikne vám dôchodkové poistenie a získate vymeriavací základ, od ktorého bude odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Vymeriavacie základy pre nárok a výšku rodičovského dôchodku sa budú určovať každý rok.

18. Ak som si to medzitým rozmyslel, môžem už podané vyhlásenie stornovať?

Áno. Ak ste vyhlásenie podali a chcete ho zmeniť, formulár nájdete tu: Zrušenie/zmena vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Doplňujúce otázky a odpovede

1. Je určená minimálna suma, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku?

Minimálnu sumu, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, zákon nestanovuje.

2. Ak dieťa bolo v čase svojej nezaopatrenosti zverené do starostlivosti viacerým náhradným rodičom a všetci ešte žijú a poberajú starobný dôchodok, môže dať dieťa súhlas na poberanie rodičovského dôchodku všetkým štyrom osobám?

Áno, dieťa môže dať súhlas aj 4 osobám. Bude sa pritom sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa. 

3. Nechcem dostávať rodičovský dôchodok od svojich detí, akým spôsobom to mám nahlásiť?

Vyhlásenie o tom, že rodičovský dôchodok má byť priznaný/respektíve nemá byť priznaný môže urobiť len oprávnená osoba – dieťa. Právna úprava neumožňuje, aby rodič odmietol prijať rodičovský dôchodok. Podľa článku 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo rozhodnúť, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

4. Ak máme štyri deti, dostaneme rodičovský bonus obaja a od všetkých?

Ak majú rodičia štyri pracujúce deti, ktoré neurobia vyhlásenie o neprispievaní na rodičovský dôchodok, rodičovský dôchodok dostanú obaja rodičia a od všetkých štyroch detí.

5. Je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá získala dieťa do starostlivosti sobášom, bez rozhodnutia súdu?

Nie, bez rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov nie je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný.

6. Môžem prispievať na rodičovský dôchodok, keď som odpracoval len časť roka?

Áno, stačí ak ste boli v roku poistený alebo poistená len jeden deň.

7. V prípade iba jedného žijúceho rodiča, môže mu dieťa určiť celé 3 percentá?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5% jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov.

8. Ak bolo dieťa určité obdobie v starostlivosti rodičov, následne zverené náhradným rodičom, potom pestúnom, resp. osvojené, akým podielom sa rodičovský dôchodok rozdelí, ak dieťa neodmietne rodičovský dôchodok rodičom a chce, aby bol vyplatený všetkým?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma rodičovského dôchodku je 3% z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia ako 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu. Pripomíname, že ak dieťa bolo osvojené, medzi biologickými rodičmi a dieťaťom zanikajú väzby, ako aj práva a povinnosti. To znamená, že nárok na rodičovský dôchodok by vznikol iba osvojiteľom, nie biologickým rodičom.

9. Ak dieťa za základe rozhodnutia súdu vychovávali starí rodičia, ale v rozsudku je uvedené, že dieťa sa zveruje do výchovy len starej matke, môže dieťa požiadať o zasielanie rodičovského dôchodku aj starému otcovi?

Nie, ak starému otcovi nebolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozsudku súdu.

10. Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj rodičovský dôchodok?

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.

11. Bude mať rodičovský dôchodok vplyv na výšku 13. a 14. dôchodku rodiča?

Nie. Rodičovský dôchodok nebude mať vplyv na sumu 13. a 14. dôchodku rodiča.

12. Ak som jediné dieťa a súhlasím s rodičovským dôchodkom, tento sa medzi oboch rodičov automaticky rozdelí na polovice?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov pre jedného rodiča.

13. Môže prispievať mojim rodičom aj manžel, keďže mu už nežijú rodičia a má vyšší príjem?

Nie, právna úprava toto neumožňuje.

14. Môžem prispievať rodičovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku?

Rodičovi, ktorý poberateľom invalidného dôchodku, môže vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok až po dovŕšení dôchodkového veku.

15. Nepoberám dôchodok zo Sociálnej poisťovne, ale len z cudziny. Mám nárok na rodičovský dôchodok, ak moje dieťa pracuje na Slovensku?

Áno, za predpokladu, že splníte zákonom stanovené podmienky. To, či rodič žije na Slovensku alebo v zahraničí, nie je pri priznaní rozhodujúce.
 

Keďže Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii údaje o poberateľoch dôchodkov len z cudziny (či už žijú na Slovensku alebo v zahraničí), takýto poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o priznanie rodičovského dôchodku. Môže tak urobiť:

Sociálna poisťovňa akceptuje neformálnu žiadosť a rodné listy aj v rodnom jazyku žiadateľa.

Upozorňujeme, že o priznanie rodičovského dôchodku nemusia žiadať poberatelia dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne a vyplácaných z výsluhového zabezpečenia.

16. Som cudzinec, pracujem na Slovensku a neželám si, aby mal môj rodič nárok na rodičovský dôchodok. Mám vyplniť a doručiť vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok?

Áno.

17. Dieťa bolo dôchodkovo poistené, následne zomrelo a nestihlo podať nesúhlasné vyhlásenie voči otcovi. Matka žiadala nepriznať otcovi nárok na rodičovský dôchodok po ich dieťati. Ovplyvní vyhlásenie matky dieťaťa nárok na rodičovský dôchodok otca?

Vyhlásenie matky dieťaťa neovplyvní nárok na rodičovský dôchodok otca. Otcovi za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok vznikne nárok na rodičovský dôchodok.

Text

Viac informácií nájdete v časti DÔCHODKOVÉ POISTENIE – RODIČOVSKÝ DÔCHODOK