Page title

Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti

Čo je dávka v nezamestnanosti?

Text

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje nezamestnanej osobe počas podporného obdobia šiestich mesiacov. Slúži na zabezpečenie príjmu v dôsledku straty zamestnania.

Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?

Text

Nárok na dávku v nezamestnanosti máte, ak ste uchádzač o zamestnanie registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého alebo obvyklého pobytu (www.upsvar.sk) a pred touto evidenciou ste boli:

 • povinne poistený v nezamestnanosti ako:
  • zamestnanec alebo
  • dohodár s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce alebo
  • policajt alebo profesionálny vojak (prípadne iná osoba, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov), ktorý nesplnil podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo
 • dobrovoľne poistený v nezamestnanosti,

a splnili ste nižšie uvedené podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti.

Kto nemá nárok na dávku v nezamestnanosti?

 • Osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinné poistenie v nezamestnanosti, konkrétne:
  • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá si dobrovoľne neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti,
  • zamestnanec podľa osobitného predpisu (napr. sudcovia, prokurátori),
  • obvinený vo väzbe a odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody,
  • osoba, ktorej bol priznaný:
   • starobný dôchodok,
   • predčasný starobný dôchodok,
   • invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %,
   • invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.
 • Osoby, ktoré nie sú zamestnancom podľa zákona o sociálnom poistení, konkrétne:
  • dohodár na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
  • dohodár na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý má priznaný:
   • starobný dôchodok,
   • predčasný starobný dôchodok,
   • invalidný dôchodok,
   • výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek,
   • invalidný výsluhový dôchodok,
  • dohodár na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,
  • žiak strednej školy a študent vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.
 • Osoby, ktoré neboli poistené v nezamestnanosti (napríklad tie, ktoré poberali peňažný príspevok za opatrovanie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).
Text

 

Aké podmienky musím splniť?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 • ste registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce,
 • v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ste boli poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní (2 roky)

Aké obdobie poistenia sa započítava?

 • obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca,
 • započítava sa aj obdobie poistenia, resp. zamestnania alebo obdobia samostatnej zárobkovej činnosti, získané na území iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ak sú splnené všetky podmienky pre priznanie dávky),
 • obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti,
 • ak ste policajt alebo profesionálny vojak (prípadne iná osoba, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov), započíta sa vám obdobie poistenia na výsluhový príspevok, ak ste boli zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a nesplnili ste podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, invalidný výsluhový dôchodok alebo ste nesplnili podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok,
 • ak ste matka-zamestnanec po skončení rodičovskej dovolenky, započíta sa vám aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (inými slovami, obdobie čerpania rodičovskej dovolenky počas trvania pracovnoprávneho vzťahu),
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Obdobie poistenia, ktoré už raz bolo započítané na vznik predchádzajúceho nároku na dávku, sa na vznik ďalšieho nároku na dávku nezapočítava.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti. Neplatí to pre obdobie, v ktorom sa nachádza prerušenie povinného poistenia v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky počas pracovného pomeru (inými slovami, obdobie rodičovskej dovolenky počas trvania pracovnoprávneho vzťahu) a obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Text
 • obdobie potrebného poistenia v uvedenom posudzovanom období nemusí byť súvislé (jednotlivé zamestnania/poistenia sa vám sčítajú).
Text
 • ak ste dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, máte zaplatené poistné na poistenie v nezamestnanosti včas a v správnej výške,
 • neskúma sa:
  • zaplatenie poistného na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľom,
  • dôvod skončenia pracovnoprávneho vzťahu ani to, či bol pracovný pomer dohodnutý na určitý alebo neurčitý čas. Tieto okolnosti na váš nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania nemajú vplyv.
Text

 

Ako požiadam o dávku v nezamestnanosti?

1

Na úrade práce v mieste svojho trvalého alebo obvyklého pobytu

prostredníctvom tlačiva Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorá slúži aj ako žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Takto podaná žiadosť o dávku v nezamestnanosti bude elektronicky doručená Sociálnej poisťovni na spracovanie. Vy Sociálnu poisťovňu nemusíte navštevovať.

2

V pobočke Sociálnej poisťovne (ak ste žiadosť nepodali na úrade práce)

podľa miesta svojho trvalého pobytu podaním Žiadosti o dávku v nezamestnanosti (ak ste žiadosť o dávku v nezamestnanosti nepodali priamo na úrade práce). V žiadosti nezabudnite uviesť dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vypísané tlačivo doručte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne:

 • osobne,
 • poštou alebo
 • prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk).
Text

 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

O dávku v nezamestnanosti nežiadajte na oboch úradoch súčasne. Ak si podáte žiadosť o dávku v nezamestnanosti duplicitne na oboch úradoch, na neskôr podanú žiadosť sa nebude prihliadať!

Text

 

K žiadosti o dávku nie je potrebné priložiť žiadne iné doklady. To neplatí, ak ste policajt alebo vojak, ktorí k žiadosti o dávku v nezamestnanosti priložia aj tlačivo Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti. Potvrdenie vyplní príslušný služobný úrad/orgán.

Ak sa pri posudzovaní nároku na dávku vyskytne akákoľvek sporná situácia alebo ste pracovali v zahraničí, Sociálna poisťovňa vás bude za účelom získania potrebných údajov kontaktovať.