Page title

Kalkulačka na výpočet tzv. 14. dôchodku

Text

Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplatí poberateľom dôchodku 13. dôchodok v decembri 2022 (tzv. 14. dôchodok).

Kto dostane 13. dôchodok v decembri 2022 (tzv. 14. dôchodok)?

1. 13. dôchodok sa poskytne poberateľovi

 • starobného dôchodku, 
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku,

ktorý má nárok na výplatu dôchodku v decembri 2022.

 

2. Na určenie sumy 13. dôchodku sa prihliada na sumu

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera,
 • vyrovnávacieho príplatku a
 • dorovnávacieho prídavku podľa právnych predpisov Českej republiky.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému 13. dôchodok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.

 

3. Suma 13. dôchodku je

 • 210,00 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov v decembri 2022 je do 234,42 EUR,
 • od 210,00 EUR do 35,01 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov v decembri 2022 je v rozpätí
  od 234,43 EUR
   do 928,86 EUR a určí sa podľa vzorca

max{300,00 – 0,36 x (D – 234,42);50} x 0,7

kde D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov v decembri 2022,

234,42 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.

 • 35,00 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov v decembri 2022 je od 928,87 EUR a viac.

Suma 13. dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

4. 13. dôchodok v decembri 2022 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz.

5. 13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom.

6. 13. dôchodok nepatrí k dôchodku manželky.

 

Výplata 13. dôchodku v decembri 2022

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok bez žiadosti.

13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku v decembri 2022, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

 

Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny

 • pravidelne vopred mesačne13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku v decembri 2022,
 • v trojmesačných lehotách13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku za posledný štvrťrok roku 2022, t. j. v januári 2023.

Informácie o dôchodkoch:
Tel. č. 0800 123 123
Informačno-poradenské centrum
osobne v pobočke

Text

Zadajte sumu dôchodku, ktorý poberáte (alebo sumy viacerých dôchodkov) a použite tlačidlo Vypočítať.

Suma dôchodku Mena
1.
2.
3.
4.
5.
6.