Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. apríla 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 15. apríla 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 18. apríla 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 18. apríla 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 18. apríla 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 127253

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 18. apríla 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 18. apríla 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 25. apríla 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 22. apríla 2024 , ktorý zverejníme v 18. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 25. apríla 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 18týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (17. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 127253
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 Pažitková 4, Bratislava 118 144 126,82 €

-

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 Rastislavova 43, Košice 66 831 335,30 €

-

Univerzitná nemocnica Martin 00365327 Kollárova 2, Martin 50 165 599,42 €

-

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 00165549 Námestie L. Svobodu 6819/1, Banská Bystrica 41 367 047,49 €

-

Národný ústav detských chorôb 00607231 Limbová 2643/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 30 254 352,76 €

-

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 31936415 Gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok 28 238 353,00 €

-

Fakultná nemocnica Trnava 00610381 Ulica Andreja Žarnova 7507/11, Trnava 23 220 383,16 €

-

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 00610577 Hollého 5898/14, Prešov 22 432 571,52 €

-

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 Vojtecha Spanyola 43, Žilina 19 996 832,68 €

-

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 Nemocničná 581/2, časť obce: Bojnice 17 482 563,12 €

-

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 00610411 Nemocničná 986, Považská Bystrica 13 748 572,88 €

-

Fakultná nemocnica Nitra 17336007 Špitálska 588/6, Nitra - Staré Mesto 12 838 266,23 €

-

Národná transfúzna služba SR 30853915 Ďumbierska 3/L, Bratislava 12 176 268,93 €

-

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112 Slovenská 5587/11A, Nové Zámky 11 635 926,46 €

-

Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 LEGIONARSKA 28, TRENCIN 9 908 566,21 €

-

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. 36119369 Ulica M. R. Štefánika 812/2, Nové Mesto nad Váhom 3 404 055,33 €

-

Detská fakultná nemocnica Košice 00606715 Trieda SNP 1, Košice 3 130 729,83 €

-

Gutinaba s.r.o. 05222265 Vojtěšská 211/6, Praha 3 052 953,92 €

-

Projekt Sporrkanska a.s. 35801999 Pribylinská 12, Bratislava 1 511 855,19 €

-

ADELI s.r.o. 35850655 Hlboká 45, Piešťany 1 328 726,53 €

-

Projekt Kanskasporr, s.r.o. 31563732 ul. 1. mája 724, Liptovský Mikuláš 1 033 225,97 €

01/2024, 02/2024

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 Nám.L.Svobodu 4, Banská Bystrica 1 027 350,24 €

-

Eurotransfer, spol. s r.o. 31722261 Trenčianska 53, Bratislava II 1 011 786,43 €

-

RELCO s.r.o. 36541818 Okružná 3239, Modra 870 779,19 €

-

GEMERCLINIC, n.o. 45736987 Jesenského 102, Hnúšťa 863 632,54 €

-

TRENS SK, a. s. 45525315 Súvoz 1, Trenčín 854 595,56 €

-

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. 31908977 Nemocničná 1, Veľký Krtíš 823 742,50 €

-

KMO - SK s.r.o. 46092889 Robotnícka 4347, Považská Bystrica 741 303,29 €

-

MSG servis, s.r.o. 52462021 Bernolákova 53, Zlaté Moravce 723 950,71 €

-

PROTRON s.r.o. 46617230 Súvoz 738/1, Trenčín 697 015,56 €

-

BETA TRENČÍN s.r.o. 36337102 J. Psotného 1772, Trenčín 684 989,15 €

01/2024, 02/2024

ARMOD, s. r. o. 36717835 Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo 673 582,11 €

-

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. 36119385 Ľ. Štúra 388/3, Ilava 655 221,91 €

-

LU-MIK Slovakia s.r.o. 52378195 Sokolovská 8, Košice - Západ 654 237,88 €

-

Projekt Sporrkanska a.s. 35801999 Pribylinská 12, Bratislava 610 381,60 €

-

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 Limbová 12, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 574 003,13 €

-

DECODOM, spol. s r.o. 36305073 Pílska 7, Topoľčany 544 692,98 €

-

STUDIO MODERNA s.r.o. 35709596 Košická 49, Bratislava 526 186,50 €

-

A.T. TEXTIL, s.r.o. 47825839 Mierová 114, Bratislava 514 116,16 €

-

JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o. 36570133 Rozvojová 2, Košice 511 913,28 €

-

Orsi Plus, s. r. o. 44258577 Bajkalská 31, Bratislava 511 751,35 €

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024

CRW Slovakia, s.r.o. 36580635 Drevárska 2, Spišská Nová Ves 502 767,20 €

-

Kúpele Brusno, a.s. 31642314 Kúpeľná 1/2, Brusno 496 579,00 €

-

HYDREX, s.r.o. ,,v reštrukturalizácii'' 31633072 Partizánska 1877, Hriňová 476 116,70 €

-

Projekt Kanskasporr s. r. o. 31563732 ul. 1. mája 724, Liptovský Mikuláš 474 262,60 €

-

PETRACOMPANY s.r.o. 36605336 Matice Slovenskej 6, Prešov 467 878,08 €

-

VÝSTAVISKO a.s. 35786361 Prievozská 18, Bratislava 439 994,32 €

-

HOT-PAK s. r. o. 44264593 Jakubovská cesta 331, Kostolište 434 346,56 €

-

Manuvia Jobliner, s.r.o. 47592761 Zochova 6-8, Bratislava 434 110,73 €

-

POTRUBIE, a.s. v konkurze 36175421 Mládežnícka 2, Košice 432 101,97 €

-