Page title

Rok 2022

Štatistické údaje dôchodkov z II. piliera

Text

Priemerné sumy dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia za rok 2022 (v eurách)

  • Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia

 

  Doživotný dôchodok bez zvyšovania     Doživotný dôchodok so zvyšovaním    
 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím dvojročným pozostalostným krytím

 

 

Priemerná mesačná suma dôchodku

24,09

22,74

23,28

40,00

18,41 23,97  

 

  • Predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia

 

  Doživotný dôchodok bez zvyšovania     Doživotný dôchodok so zvyšovaním    

 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím S dvojročným pozostalostným krytím

 

 

Priemerná mesačná suma dôchodku

24,20

21,08

21,22

24,40

23,05 24,47

 

 

 

  • Pozostalostný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia vyplácaný pozostalej osobe (vdove, vdovcovi alebo sirote) na základe zmluvy o poistení dôchodku, v ktorej si poberateľ dôchodku z II. piliera dohodol s poistiteľom doživotný dôchodok

 

 

bez zvyšovania a

 

so zvyšovaním a  

 

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

 

Priemerná mesačná suma pozostalostného
dôchodku

13,65

14,74

-

-

 

 

  • Výnos z investovania

Priemerná ročná suma                                                   222,73

 

  • Dočasný dôchodok

Priemerná ročná suma                                                   139,98