Page title

ePN - Zamestnávateľ

Základná informácia

Text

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytuje zamestnávateľom v eSlužbách novú službu – elektronickú PN (ePN). Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku s názvom ePN, kde sa sústredia všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov online.

 • Prístup k ePN majú všetci zamestnávatelia, ktorí využívajú eSlužby Sociálnej poisťovne.
 • Pri pridanej službe ePN zamestnávateľom odporúčame venovať pozornosť tomu, aby prístup do eSlužieb mali aktivovaný tí jeho zástupcovia, ktorí pri výkone práce potrebujú údaje o dočasných pracovných neschopnostiach zamestnancov.
 • EPN znamená výlučne elektronickú komunikácia medzi lekárom, Národným centrom zdravotníckych informácií, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom a prináša výrazné zníženie byrokracie.

Sociálna poisťovňa poskytne zamestnávateľovi prostredníctvom ePN tieto informácie:

 • Oznámi vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak dôjde k porušeniu liečebného režimu, poskytne aj túto informáciu.
 • Sprístupní každú zmenu v poskytovaných údajoch.

Zamestnávateľ bude zasielať Sociálnej poisťovni prostredníctvom ePN tieto informácie:

 • Za zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, zasielať číslo účtu zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti. Poskytne tiež údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti. Tieto informácie odošle cez ePN čo najskôr, ak predpokladá, že práceneschopnosť bude trvať viac ako 10 dní (od 11. dňa Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské).
 • Pri ePN vystavenej z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania zasielať vyššie uvedené údaje čo najskôr a bez ohľadu na dĺžku predpokladaného trvania PN (dávka sa vypláca od prvého dňa).
 • Oznamovať obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená, ak ePN bude potvrdená z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania.

Zamestnávateľ nemusí oznámiť vznik a zánik prerušenia pracovnej neschopnosti zamestnanca z dôvodu trvania ePN viac ako 52 týždňov . V prípade ePN oznamuje tieto skutočnosti Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi.

Pri ePN z dôvodu choroby z povolania/pracovného úrazu zamestnávateľ oznámi do 3 dní odo dňa zániku nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN)aj dni, za ktoré zamestnancovi patrila náhrada príjmu pri DPN. Údaje oznamuje zamestnávateľ formulárom sprístupneným v eSlužbách.

Ďalšie informácie: ePN – Základná informácia – video - podcasty

Najčastejšie otázky

1. Ktoré údaje sa zamestnávateľovi zobrazia v systéme eSlužieb Sociálnej poisťovne?

 • identifikátor ePN v Sociálnej poisťovni – každá doručená ePN má v SP pridelený vlastný identifikátor pre každý poistný vzťah,
 • dôvod vzniku ePN a jeho zmenu – choroba, úraz, karanténne opatrenie/izolácia, pracovný úraz, choroba z povolania,
 • rodné číslo zamestnanca,
 • meno a priezvisko zamestnanca,
 • poistný vzťah + IČPV,
 • stav danej ePN – hodnoty trvá / stornovaná / ukončená,
 • dátum predpokladaného trvania ePN a jeho zmenu,
 • dátum začiatku ePN a jeho zmenu,
 • dátum práceschopnosti a jeho zmenu,
 • informácie o porušení liečebného režimu,
 • pobyt počas DPN a jeho zmenu,
 • dátum stornovania ePN.

2. Ktoré nové povinnosti mám ako zamestnávateľ voči Sociálnej poisťovni v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania?

Ak bude dôvod ePN pracovný úraz/choroba z povolania, zodpovedný zamestnávateľ je povinný do troch dní odo dňa zániku nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca oznamovať aj obdobie (dni od – do), za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu. Údaj zadá v eSlužbách vo formulári Potvrdenie o náhrade príjmu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania“.

3. Aký je postup zamestnávateľa pri práci s formulármi?

Po rozkliknutí príslušnej ePN v „Prehľade ePN“ sa zobrazí „Detail ePN“, v ktorom sú uvedené údaje zobrazované zamestnávateľovi.

Po kliknutí na „Nové oznámenie“ (v pravom hornom rohu formulára), sa zobrazí:

 • formulár Potvrdenie pri vzniku ePN (pri každej ePN),
 • formulár Potvrdenie o náhrade príjmu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (pri ePN z dôvodu pracovného úrazu a chorobe z povolania),
 • je potrebné vybrať „Vytvoriť nový“ a po vyplnení formulára „Uložiť“, vo formulári sa systémovo skontrolujú chyby,
 • ak je formulár bez chyby, formulár sa odošle tlačidlom „Potvrdiť“,
 • ak systém upozorní na chyby, treba sa vrátiť do formulára tlačidlom „Opraviť“, chybu opraviť, opäť kliknúť „Uložiť“ a formulár bez chyby odoslať tlačidlom „Potvrdiť“,
 • ak zamestnanec má ePN z viacerých poistných vzťahov u jedného zamestnávateľa, zamestnávateľ vyplní údaje k ePN pre každý poistný vzťah osobitne,
 • v „Detaile ePN“ bude mať zamestnávateľ prehľad „oznámení“, ktoré zadal + typ oznámenia a dátum podania,

ak zamestnávateľ k jednej ePN vyplní viac oznámení, SP akceptuje to, ktoré bolo potvrdené ako posledné pred rozhodnutím o nároku na dávku.

4. Ako vyzerá komunikácia medzi inštitúciami cez ePN?

Postup pri tejto komunikácii je nasledovný:

 • lekár vo svojom počítači vystaví ePN,
 • lekár odošle ePN elektronicky do NZIS – systému eZdravie – v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI),
 • v prípade potreby (napr. na žiadosť pacienta), lekár vystaví odpis ePN,
 • systém eZdravie (NZIS) odošle zašifrované údaje o ePN do Sociálnej poisťovne,
 • spracované údaje o ePN poskytne Sociálna poisťovňa prostredníctvom eSlužieb zamestnávateľovi poistenca (pacienta),
 • zamestnávateľ má v eSlužbách Sociálnej poisťovne (služba Odvádzateľ poistného) prístup k údajom cez novú záložku s názvom „ePN“,
 • poistenec má v eSlužbách Sociálnej poisťovne prístup k svojej ePN cez Elektronický účet poistenca.

5. Prečo v eSlužbách Sociálnej poisťovne nie je pre zamestnávateľa dostupný údaj o lekárovi, ktorý zamestnancovi ePN vystavil?

Zákon presne určuje, ktoré údaje môže Sociálna poisťovňa oznamovať zamestnávateľovi (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení). Zákon nedovoľuje Sociálnej poisťovni oznamovať zamestnávateľom údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Tento údaj má dostupný iba zamestnanec vo svojom Elektronickom účte poistenca. Zamestnávateľ má právo iba kontrolovať, či sa zamestnanec zdržiava na určenej adrese. Na tento účel je zamestnávateľovi sprístupňovaný údaj o adrese, kde sa zamestnanec zdržiava počas PN.

6. Prečo v eSlužbách Sociálnej poisťovne nie sú pre zamestnávateľa dostupné údaje o povolených vychádzkach zamestnanca počas ePN?

Aj v tomto prípade platí, že zákon presne určuje, ktoré údaje môže Sociálna poisťovňa oznamovať zamestnávateľovi. Zákon nedovoľuje Sociálnej poisťovni oznamovať zamestnávateľom vychádzky zamestnanca počas pracovnej neschopnosti. Tento údaj má dostupný iba zamestnanec vo svojom Elektronickom účte poistenca. Zamestnávateľ nemá právo kontrolovať liečebný režim zamestnanca, toto právo má výlučne Sociálna poisťovňa. Vychádzky sú súčasťou liečebného režimu. Zamestnávateľ má právo iba kontrolovať, či sa zamestnanec zdržiava na určenej adrese. Na tento účel je zamestnávateľovi sprístupňovaný údaj o adrese, kde sa zamestnanec zdržiava počas PN.

 

7. Má zamestnávateľ nahlasovať Sociálnej poisťovni údaje potrebné k posúdeniu nároku na nemocenské a úrazový príplatok, ak je ePN zamestnanca v trvaní do 10 dní, prípadne ide napr. o dohodára, ktorý nie je nemocensky poistený?

Áno, ide o zákonnú povinnosť zamestnávateľa nahlasovať údaje k ePN Sociálnej poisťovni. Ak zamestnávateľ nenahlási tieto údaje (napr. ePN je vystavená z dôvodu choroby a skončila sa do 10 dní, tzn. predpoklad, že zamestnancovi nárok na nemocenské nevznikne), Sociálna poisťovňa nebude uvedené údaje požadovať, ak nárok na dávku nevzniká. Avšak upozorňujeme, že ak zamestnávateľ si nie je istý, či zamestnancovi pravdepodobne vznikne/nevznikne nárok na dávku zo Sociálnej poisťovne, odporúčame potrebné údaje zasielať vždy. Pri každej ePN (bez ohľadu na dôvod jej vzniku) má zamestnávateľ v SES prístupný formulár „Potvrdenie pri vzniku ePN“.

Ak je dôvodom vzniku ePN pracovný úraz alebo choroba z povolania, zamestnávateľ má prístupný aj druhý formulár „Potvrdenie o náhrade príjmu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania.“ V takýchto prípadoch (ePN z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania) je treba oba formuláre vyplniť bez ohľadu na dĺžku dočasnej pracovnej neschopnosti, keďže nárok na úrazový príplatok sa posudzuje už od prvého dňa jej trvania.

8. Ako má zamestnávateľ postupovať, ak sa pomýli vo formulári a zašle nesprávne údaje k ePN?

Zamestnávateľ zašle príslušný formulár k ePN ešte raz so správnymi údajmi. V prípade, ak zamestnávateľ potvrdí viac formulárov k jednej ePN, Sociálna poisťovňa bude akceptovať formulár, ktorý bol potvrdený ako posledný pred rozhodnutím o nároku na dávku.

9. Je v poriadku, ak sa v eSlužbách u nového zamestnávateľa zobrazuje ePN zamestnanca, ktorému vznikla dočasná pracovná neschopnosť ešte pred vznikom nového pracovného pomeru, t. j. nový pracovný pomer vznikol počas ePN?

Áno, je to v poriadku. Vystavená ePN sa vzťahuje na všetky aktívne sociálne poistenia a ochranné lehoty po zániku nemocenského poistenia, ale aj na sociálne poistenia (pracovné pomery) vzniknuté počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Ide o zákonnú povinnosť Sociálnej poisťovne oznamovať ePN zamestnávateľovi. Ak nový pracovný pomer vznikne počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, z nového pracovného pomeru konanie o nemocenskom/úrazovom príplatku nevzniká. Zamestnávateľ neposielala žiadne údaje k ePN, tzn. nezasiela žiadny formulár k ePN.

10. Ako sa bude posudzovať liečebný režim, keď zamestnanec môže mať niekoľko pracovných pomerov a PN má si uplatní len z jedného?

Lekár v ePN vyznačí deň vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, poistný vzťah, vo vzťahu ku ktorému poistenec vzhľadom na chorobu môže vykonávať zárobkovú činnosť (ak to zdravotný stav pacienta umožňuje) a určí poistencovi liečebný režim. Tzn. vystavená ePN sa vzťahuje na všetky poistné vzťahy (sociálne poistenia), z ktorých osoba v čase uznania dočasnej pracovnej neschopnosti vykonáva zárobkovú činnosťpričom príslušný ošetrujúci lekár môže vylúčiť tie poistné vzťahy, z ktorých osoba môže zárobkovú činnosť počas dočasnej pracovnej neschopnosti vykonávať. V takomto prípade nejde o porušenie liečebného režimu.

Text

Ďalšie informácie priamo v ePN: eSlužby Sociálnej poisťovne