Page title

Generálny pardon 2023 (ukončený 31. 8. 2023)

Text

Od 1. februára 2023 nadobúda účinnosť generálny pardon a potrvá do 31. augusta 2023. Odvádzateľom poistného, ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, generálny pardon poskytuje možnosť, aby si vyrovnali svoje záväzky a takto splnili podmienky pre odpustenie penále z dlžnej sumy.

 

Základná informácia a podmienky

Text

Generálny pardon je určitou formou „exekučnej amnestie“, ktorá sa bude uplatňovať voči dlžníkom Sociálnej poisťovne od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023.

Znamená to, že Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. februára 2023:

 • nepredpíše penále alebo
 • odpustí povinnosť zaplatiť penále,

ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022, splatné do 31. januára 2023, ak toto dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie dlžník v plnom rozsahu zaplatí do 31. augusta 2023.

Základnou podmienkou uplatnenia generálneho pardonu voči dlžníkovi je teda zaplatenie celej dlžnej sumy poistného (istiny) do 31. augusta 2023 a predloženie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za rozhodujúce obdobie.

Odvádzateľ poistného (zamestnávateľ a tzv. zahraničná samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnom poistení) musí teda predložiť podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov za obdobie do 30. júna 2022. V prípade zamestnávateľa je takýmto podkladom mesačný výkaz poistného a príspevkov, v prípade tzv. zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby ide o poskytnutie dokladov na posúdenie vzniku a zániku jej povinného sociálneho poistenia a určenie správnej výšky poistného.

Ak si odvádzateľ túto povinnosť nesplní, hľadí sa na neho tak, ako by mal za toto obdobie nezaplatené poistné, a teda nemá možnosť zapojiť sa do generálneho pardonu.

Text

 

Čo vykoná Sociálna poisťovňa

Text

Pri  uplatňovaní generálneho pardonu bude Sociálna poisťovňa postupovať po jednotlivých krokoch tak, aby do procesu oddlžovania zapojila čo najviac dotknutých subjektov. Dlžníci majú k dispozícii doteraz najdlhšiu časovú lehotu na vysporiadanie svojich záväzkov – až sedem mesiacov. Sociálna poisťovňa sa bude jednotlivým skupinám dlžníkov venovať tak, aby bol celý proces plynulý a na realizáciu rozsiahleho a mimoriadneho oddlžovania mali klienti dostatočný priestor.
 

1. Sociálna poisťovňa prerušuje predpisovanie penále a proces vymáhania

Od februára Sociálna poisťovňa dočasne prerušuje predpisovanie penále týkajúce sa obdobia generálneho pardonu. Rovnako tiež prerušuje vymáhanie pohľadávok na penále. O odložení vymáhania pohľadávok na penále, ktoré realizuje vo vlastnej réžii, bude osobitne už počas februára dotknutých klientov informovať. Na generálny pardon už upozornila aj Slovenskú komoru exekútorov a informácie o generálnom pardone a možnom zániku vymáhaného penále dostali aj samotní exekútori.
 

2. Sociálna poisťovňa vyzýva klientov, aby si od februára aktualizovali kontaktné údaje a dozvedeli sa o možnosti generálneho pardonu

Na neuhradený dlh/chýbajúci výkaz bude Sociálna poisťovňa dlžníkov, na ktorých eviduje aktuálne kontakty, adresne upozorňovať zasielaním SMS správ, resp. emailov, ako aj prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovne. Aj preto by si dlžníci mali aktualizovať kontaktné údaje, potrebné pre vzájomnú komunikáciu (telefónne číslo, email). Môžu tak urobiť bez osobnej návštevy pobočky.

3. Sociálna poisťovňa začína od marca 2023 pravidelne upozorňovať klientov

Sociálna poisťovňa bude ústretovo upozorňovať (notifikovať) tých klientov, ktorým môže generálny pardon pomôcť pri riešení ich záväzkov voči Sociálnej poisťovni. Tento krok bude vykonávať Sociálna poisťovňa proaktívne každý mesiac (SMS, email).
 

4. Sociálna poisťovňa zabezpečí prvé hromadné oddlženie v apríli 2023

Pri dlžníkoch, o ktorých má Sociálna poisťovňa k dispozícii všetky potrebné údaje a ktorí dlžné poistné uhradili, sa celý proces odpustenia penále vykoná automaticky, bez ich žiadosti či návštevy pobočky. Prvý hromadný automatický proces Sociálna poisťovňa pripravuje na apríl 2023 pre tých odvádzateľov, ktorí si svoje záväzky už vysporiadali, resp. zaplatili dlžné poistné, prípadne aj predložili chýbajúce doklady do konca marca 2023. Títo odvádzatelia poistného dostanú o uplatnení generálneho pardonu a o odpustení penále oznámenie listom alebo do e-schránky.
 

5. Sociálna poisťovňa bude počas generálneho pardonu dlžníkov pravidelne oddlžovať a informovať

Sociálna poisťovňa bude v súvislosti s generálnym pardonom dlžníkov, ktorí splnili stanovené podmienky, v pravidelných intervaloch oddlžovať (odpúšťať penále) až do 31. augusta 2023 a následne ich bude o odpustení penále informovať.

 

Čo odporúčame klientom

Text

1. Aktualizovať si kontaktné údaje

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si svoje kontaktné údaje môžu v Sociálnej poisťovni aktualizovať prostredníctvom eSlužieb, konkrétne služby Odvádzateľ poistného – Saldokonto (Kontaktný formulár pre SZČO), v ktorom je možné si tieto údaje pohodlne on-line, bez osobitnej návštevy pobočky zaevidovať a následne skontrolovať alebo zmeniť.

Zamestnávateľ si kontaktné údaje môže preveriť a doplniť pri odosielaní dokumentu RLFO, RLZ a MVP/VP, rovnako prostredníctvom eSlužieb.

Klienti si kontaktné údaje môžu aktualizovať aj pri osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne (Kontakty – pobočky). Aktualizované údaje slúžia na to, aby ich Sociálna poisťovňa mohla upozorniť (zaslať notifikáciu) na možnosť generálneho pardonu.
 

2. Subjekty, ktoré poznajú výšku svojho dlhu, ho môžu ihneď uhradiť. Zamestnávatelia tiež môžu ihneď odovzdať chýbajúci mesačný výkaz a uhradiť dlh

Sociálna poisťovňa na základe generálneho pardonu automaticky odpustí penále a bude ich o tom informovať.

 

3. Individuálne si zistiť výšku dlhu a odovzdať chýbajúce doklady

Tí odvádzatelia poistného, ktorí si potrebujú zistiť údaje pre uhradenie dlžného poistného či doplnenie dokladov do evidencie, môžu kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne a individuálne konzultovať otázky dlhu a oddlženia (Kontakty – pobočky). Zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne im zabezpečia potrebný servis a informácie o konkrétnom postupe.

 

 

Text

 

Otázky a odpovede

Koho sa generálny pardon týka a čo potrebujem pre oddlženie urobiť?

Generálny pardon stojí na princípoch transparentnosti, rovnosti a jednoduchosti. Znamená to, že nie je určený len pre niektorú skupinu odvádzateľov (nerobí rozdiel medzi právnickou a fyzickou osobou) a okrem úhrady istiny a zaslania chýbajúcich mesačných výkazov poistného a príspevkov (prostredníctvom portálu eSlužieb alebo fyzickým doručením príslušného tlačiva) nepočíta s preukazovaním ďalších skutočností.

Po splnení týchto dvoch podmienok sa bude generálny pardon vzťahovať na dlžníka automaticky. Sociálna poisťovňa bude všetkých odvádzateľov, voči ktorým generálny pardon uplatní, osobitne informovať – odošle im písomné oznámenia poštou, resp. do ich e-schránky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Upozorní ma na dlh Sociálna poisťovňa?

O generálny pardon sa nežiada. Za predpokladu, ak Sociálnej poisťovni poskytnete, resp. aktualizujete vaše kontakty (telefón, email), od konca februára 2023 až do konca augusta 2023 bude Sociálna poisťovňa dlžníkov ústretovo a adresne (na mesačnej báze) informovať o možnosti generálneho pardonu. Z informačnej kampane sa dozvedia, že majú nedoplatok poistného alebo chýbajúci mesačný výkaz poistného. Upozornenie im zašle v podobe SMS správ, mailov (ak na nich tieto kontaktné údaje Sociálna poisťovňa eviduje) alebo do e-schránky (ak ju majú aktivovanú).

Aktuálne informácie o možnosti uplatnenia generálneho pardonu klienti nájdu na webstránke Sociálnej poisťovne i v jej eSlužbách.

Ako si mám aktualizovať kontaktné údaje pre získanie informácií?

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si svoje kontaktné údaje môžu v Sociálnej poisťovni aktualizovať prostredníctvom eSlužieb, konkrétne služby Saldokonto SZČO, v ktorej je možné si tieto údaje pohodlne online, bez osobnej návštevy pobočky zaevidovať, skontrolovať alebo zmeniť. Zamestnávateľ si kontaktné údaje môže preveriť a doplniť pri odosielaní dokumentu RLFO, RLZ a MVP/VP rovnako prostredníctvom eSlužieb. Aktualizovať si údaje je možné aj pri osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne (Kontakty – pobočky)

Čo ak už odo mňa exekútor alebo Sociálna poisťovňa pohľadávky vymáha?

Začiatkom roka 2023 Sociálna poisťovňa odoslala všetkým súdnym exekútorom, ktorí vymáhajú jej pohľadávky oznámenie o blížiacom sa zániku pohľadávky na penále a o tom, že v jednotlivých exekučných konaniach pravdepodobne dôjde k uplatneniu generálneho pardonu. Informatívny list o novele zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza generálny pardon, ako aj o vplyve na exekučné konania, v ktorých sa vymáha pohľadávka Sociálnej poisťovne na penále, zaslala Sociálna poisťovňa ešte v januári aj Slovenskej komore exekútorov.

Pri pohľadávkach, ktoré Sociálna poisťovňa vymáha interne (v tzv. správnom výkone), uplatňuje poisťovňa od 1. februára 2023 plošné a bezprecedentné opatrenie, a to hromadné odloženie (prerušenie) všetkých správnych výkonov, kde je vymáhaná čo i len časť penále. Dlžníkovi zároveň doručí písomné rozhodnutie o odložení vymáhania s informáciou o generálnom pardone. Toto opatrenie bude účinné do momentu riadneho preverenia skutočností rozhodujúcich o definitívnom zastavení konania vo veciach vymáhania pohľadávok, minimálne však do 31. augusta 2023.

Nové rozhodnutia na penále za obdobie spadajúce do generálneho pardonu sa v zmysle platnej výnimky generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne nebudú počas účinnosti generálneho pardonu uplatňovať v správnom výkone vôbec, a to až do odvolania.

Čo ak mám ako dlžník dohodnutý splátkový kalendár?

Ak už máte splátkový kalendár povolený, tak treba, aby ste si vyrovnali všetky záväzky na poistnom za celé obdobie pred 1. júlom 2022, ktoré boli splatné do 31. januára 2023, a to najneskôr do 31. augusta 2023. Vtedy bude môcť byť v tejto situácii uplatnený generálny pardon na penále. To znamená, že vám dlžné penále Sociálna poisťovňa ani nepredpíše a nemusíte ho teda ani uhradiť, t. j. splátkový kalendár bude ukončený (pôjde o zánik pohľadávky na penále zo zákona).

Môžem uhradiť len časť dlžného poistného, aby mi Sociálna poisťovňa odpustila penále?

 „Alikvotné“ odpúšťanie penále nie je možné. Znamená to, že dlžník musí mať za rozhodujúce obdobie zaplatené celé dlžné poistné. Len vtedy mu Sociálna poisťovňa môže odpustiť penále.

Čo ak som dlžné poistné v minulosti už zaplatil? Mám ešte niečo urobiť?

Na dlžníkov, voči ktorým eviduje Sociálna poisťovňa už iba pohľadávku na penále, t. j. poistné už majú dávno zaplatené a rovnako majú splnenú aj podmienku predložených mesačných výkazov poistného za rozhodujúce obdobie, sa bude generálny pardon v roku 2023 vzťahovať automaticky, zo zákona.

Koľko mám času na vysporiadanie záväzkov?

Ak ste dlžník a chcete využiť podmienky generálneho pardonu, máte až sedem mesiacov (od 1. februára do 31. augusta 2023) na to, aby ste si vyrovnali záväzky voči Sociálnej poisťovni. Generálny pardon v roku 2023 poskytuje dlžníkom doteraz najdlhšie časové obdobie pre zaplatenie dlžnej sumy (istiny) alebo pre odovzdanie výkazov poistného či ďalších dokladov, aby im Sociálna poisťovňa mohla odpustiť penále. Pre porovnanie, pri generálnom pardone 2008 mali dlžníci na to iba jeden mesiac, pri generálnom pardone 2010 štyri mesiace.

Môžem si zavolať do svojej pobočky, aby som zistil výšku svojho dlhu a chýbajúce doklady?

V telefonickom kontakte vám Sociálna poisťovňa nedokáže poskytnúť túto informáciu, nakoľko nie je možné bezpečne overiť žiadateľa. V zmysle zákona musí chrániť údaje týkajúce sa pohľadávok. Pracovníci vám však telefonicky poradia o generálnom pardone vo všeobecnej rovine.

Čo získajú klienti využitím generálneho pardonu 2023?

Budú mať „uprataný stôl“, čo je dôležité pre ďalšie úspešné podnikanie. A oplatí sa im to aj osobne v budúcnosti pri žiadostiach o dávky – ak uhradia dlžné poistné, tak obdobie, za ktoré ho uhradia, sa im bude započítavať pri nároku napríklad na dôchodok (budú ho mať vyšší), či nemocenské dávky.

Poistenec sa pre svoj dlh v Sociálnej poisťovni vystavuje mnohým rizikám:

 • nepriznanie dávky zo systému sociálneho poistenia (poistenec nedostane napr. nemocenské – čiže Sociálna poisťovňa mu nevyplatí „péenku“, dávku v nezamestnanosti alebo ďalšie dávky, ktoré by v danej životnej situácii potreboval),
 • nezapočítanie obdobia, v ktorom nie je poistné zaplatené, pri výpočte dôchodku,
 • problémom pri žiadosti o poskytnutie úveru alebo žiadostiach o rôzne dotácie (generálny pardon mu dáva šancu, aby nebol na „čiernej listine“ banky),
 • hrozbe exekúcie a komplikáciám spojeným s vymáhaním (zablokovanie účtu a pod.).

 

Generálny pardon pomôže:

 • tým, ktorí sú vo vymáhaní, pretože Sociálna poisťovňa voči nim zastavuje proces vymáhania, ktorý pociťujú napr. v podobe zrážky zo mzdy, zrážky z dávky a pod.,  
 • každému, kto uhradí istinu, nebude musieť zaplatiť penále, ktoré by bez generálneho pardonu zaplatiť musel,
 • automaticky všetkým, ktorí už dlh zaplatili, ale nezaplatili penále, toto penále im Sociálna poisťovňa odpustí automaticky (nič pre to nemusia urobiť).   

 

Konkrétna životná situácia a vplyv generálneho pardonu:

Živnostník/SZČO, ktorý sa po ukončení živnosti zamestnal a zostal mu dlh voči Sociálnej poisťovni, má preto zrážky zo mzdy ako zamestnanec.

 • Na základe generálneho pardonu Sociálna poisťovňa tieto zrážky zastavuje (a informuje o tom zamestnávateľa dlžníka). Sociálna poisťovňa tak dáva dlžníkovi šancu a čas, aby si otázku dlhu vyriešil.   
 • Ak majú živnostníci/SZČO dlh voči Sociálnej poisťovni, nezarátava sa im toto obdobie do dôchodku. Navyše, neskôr aj z dôchodku (ako z ich príjmu)môže byť dlh voči Sociálnej poisťovni vymáhaný. Toto je príležitosť vyriešiť si tento problém.
 • Uvedená situácia mať vplyv na schvaľovací proces dávok z nemocenského poistenia (napríklad v prípade „péénky“)

 

Čo ak ale súdny exekútor naďalej vymáha penále napriek tomu, že by malo byť odpustené v rámci generálneho pardonu?

Áno, môže sa to stať v tom prípade, keď exekútor nemá v rozhodujúcom čase z objektívnych príčin informáciu o zániku penále. Práve preto Sociálna poisťovňa pristúpila preventívne k intenzívnej informačnej kampani. Už počas januára informovala o generálnom pardone Slovenskú komoru exekútorov a adresne listom aj všetkých exekútorov. Vo februári Sociálna poisťovňa zasiela exekútorom aj Oznámenia o zániku pohľadávky na penále v exekučnom konaní. Ak by aj napriek tomu mal dlžník vedomosť, že mu exekútor naďalej vymáha „zaniknuté“ penále, bezodkladne nech kontaktuje či už priamo exekútora alebo Sociálnu poisťovňu, ktorá zo svojej pozície poskytne klientovi maximálnu súčinnosť.

Čo ak neplatím riadne poistné po 1. júli 2022?

Je potrebné ho uhradiť čím skôr, aby vám nerástlo penáleNa nezaplatené poistné od 1. júla 2022 sa generálny pardon nevzťahuje.

Finálny termín je 31. august 2023. Kedy najneskôr je potrebné zistiť výšku dlhu, uhradiť ho a doručiť chýbajúce výkazy? Je to možné aj 31. augusta?

Áno, teoreticky je to možné. Je to však mimoriadne hraničný termín a v žiadnom prípade to neodporúčame. Podmienka úhrady je splnená, ak v prípade platenia bezhotovostným prevodom je uvedený dátum splatnosti 31. august 2023; a v prípade platenia poštovou poukážkou je to deň, kedy to dlžník zaplatí na pošte.

Text

 

Príklad - Dlh a penále

Ak odvádzateľ neodviedol poistné alebo odviedol poistné v nižšej sume, penále je vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného. Penále nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného.

Narastanie penále a uplatnenie generálneho pardonu

Odvádzateľ neodviedol poistné vo výške 2 500 eur za obdobie marec 2022.

Ak by túto dlžnú sumu uhradil 7. októbra 2022, počet dní omeškania za túto platbu by bol 158 a suma penále by bola 197,50 eur. Na tohto odvádzateľa Sociálna poisťovňa uplatní generálny pardon a odpustí mu penále v sume 197,50 eur.

Ak by toto dlžné poistné uhradil 15. februára 2023, počet dní omeškania je 289 a suma penále je 361,25 eur. Na tohto odvádzateľa  Sociálna poisťovňa uplatní generálny pardon a odpustí mu penále v sume 361,25 eur.

Ak by toto dlžné poistné uhradil 31. augusta 2023, tak počet dní omeškania za túto platbu bude 486 dní a suma penále bude 607,50 eur. Keďže odvádzateľ zaplatil dlžné poistné do 31. augusta 2023 (splnil zákonnú podmienku), uplatní sa na neho generálny pardon a Sociálna poisťovňa mu odpustí penále v sume 607,50 eur.

Ak by toto dlžné poistné neuhradil do 31. augusta 2023, ale zaplatil by napríklad až 12. decembra 2023, počet dní omeškania za túto platbu by bol 589 a suma penále by bola 736,25 eur. Na tohto odvádzateľa sa už nebude vzťahovať generálny pardon a Sociálna poisťovňa mu nemôže odpustiť penále.

Mechanizmus narastania penále

Penále za jeden deň omeškania z dlžnej sumy 500 eur je 0,25 eur.

 • Penále do 31. decembra 2017, t. j. za 174 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur je 43,50 eur.
 • Penále do 31. decembra 2018, t. j. 539 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur je 134,75 eur.
 • Penále do 31. decembra 2019, t. j. 904 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur je 226 eur.
 • Penále do 31. decembra 2020, t. j. 1 270 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur, je 317,50 eur.
 • Penále do 31. decembra 2021, t. j. 1 635 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur je 408,75 eur.
 • Penále do 31. decembra 2022, t. j. 2 000 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur je 500 eur.

Penále po 1. januári 2023 už nenarastá, môže byť maximálne vo výške 500 eur (penále je rovnaká suma ako dlžné poistné).

Text

 

Text