Page title

Ďalšie informácie - Rekvalifikačné

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o rekvalifikačné pozri v časti Ako požiadam o rekvalifikačné.

Výška dávky

Text

Suma rekvalifikačného je 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Ak sa poberateľovi rekvalifikačného súčasne vypláca predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, suma rekvalifikačného sa určí ako rozdiel sumy rekvalifikačného a sumy predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku pripadajúcej na jeden deň.  

Výplata dávky

Text

Rekvalifikačné sa vypláca mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.
Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na rekvalifikačné, môže sa vyplácať preddavkovo.  

Poskytovanie dávky

Text

Rekvalifikačné sa poskytuje za dni trvania rekvalifikácie okrem dní,

  1. v ktorých sa poškodený nezúčastnil na rekvalifikácii bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou alebo v ktorých maril priebeh pracovnej rehabilitácie,
  2. za ktoré mal poškodený nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na nemocenské a úrazový príplatok, alebo
  3. počas ktorých bola rekvalifikácia prerušená.   

(§ 98, § 116 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti)

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky.