Page title

Ďalšie informácie - Úrazová renta

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o úrazovú rentu pozri v časti Ako požiadať o úrazovú rentu.

Výška dávky

Text

Základná suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Ak sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok z invalidného poistenia (ďalej len „dôchodok“), zníži sa suma úrazovej renty určená podľa predchádzajúceho odseku o sumu vyplácaného dôchodku. Podľa súčasnej právnej úpravy sa suma invalidného dôchodku odpočítava bez ohľadu na skutočnosť, či invalidita vznikla následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo vznikla zo všeobecných príčin, napríklad v dôsledku choroby, ktorou poškodený trpel pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Úrazová renta sa vypláca v zníženej sume aj vtedy, ak zanikol nárok na výplatu dôchodku. Na zníženie sumy úrazovej renty je rozhodujúca suma dôchodku, na ktorú má poškodený nárok ku dňu priznania úrazovej renty. Ak bol dôchodok priznaný po priznaní úrazovej renty, rozhodujúca je suma dôchodku, na ktorú má poškodený nárok ku dňu jeho priznania.

Ak zamestnávateľ alebo právnická osoba (ďalej len „zodpovedný“), ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma úrazovej renty o mieru zavinenia poškodeného tak, aby konečná suma úrazovej renty zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú nesie za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný.

Pri opätovnom vzniku nároku na úrazovú rentu z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania sa suma úrazovej renty určí z denného vymeriavacieho základu, z ktorého bola určená jej suma pri prvom vzniku nároku. Táto suma sa vynásobí koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom znovu vznikol nárok na úrazovú rentu, a všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú rentu prvýkrát.

Zvýšenie úrazovej renty

Text
  • Úrazová renta vyplácaná k 1. júlu 2023 a úrazová renta priznaná od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje o 10,1 %.
  • Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2023 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje o 10,9 %.
  • Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2022 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa zvyšuje o 1,6 %.
  • Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2021 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 sa zvyšuje o 2,3 %.

Výplata dávky

Text

Úrazová renta sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dávky určí Sociálna poisťovňa.

Úrazová renta sa vypláca do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskou konfederáciou, pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dávky, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak.

Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na úrazovú rentu, môže sa vyplácať preddavkovo. Napríklad, ak poškodený – žiadateľ o úrazovú rentu, splnil podmienky nároku na úrazovú rentu, ale pred vydaním rozhodnutia je potrebné zistiť ďalšie skutočnosti rozhodujúce pri určení jej sumy (konanie o predbežnej otázke), možno v takom prípade úrazovú rentu vyplácať preddavkovo. Zákon neupravuje, v akom rozsahu z predpokladanej sumy úrazovej dávky, v tomto prípade úrazovej renty, sa preddavok môže vyplácať. 

Posúdenie zdravotného stavu

Text

Vznik, resp. trvanie poklesu pracovnej schopnosti poškodeného vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo osoby spadajúcej do osobného rozsahu úrazového poistenia posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia (viac v časti Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia).  

Dôležité informácie

Pokles pracovnej schopnosti pre účely rozhodovania o úrazovej rente sa posudzuje v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedených v § 8 ods. 4 zákona alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods. 2 zákona alebo v priamej súvislosti s nimi. Pokles pracovnej schopnosti sa opätovne posúdi, ak sa predpokladá zmena vo vývoji pracovnej schopnosti. Pri posudzovaní poklesu pracovnej schopnosti sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje vtedy, keď je zdravotný stav poškodeného ustálený, zvyčajne po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla poškodenému následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak sa u poškodeného, ktorému bola priznaná úrazová renta, predpokladá zmena vo vývoji pracovnej schopnosti v dôsledku preukázanej zmeny zdravotného stavu v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania, pokles pracovnej schopnosti poškodeného opätovne posúdi posudkový lekár. Ak na základe nového posudku zistí iný pokles pracovnej schopnosti než ten, na ktorého základe mu bola určená úrazová renta, doterajšia suma úrazovej renty sa upraví vynásobeným koeficientom. Ten vyjadruje pomer novej percentuálnej miery poklesu pracovnej schopnosti k doterajšej percentuálnej miere poklesu pracovnej schopnosti, a to odo dňa zmeny poklesu pracovnej schopnosti.

Ak podľa posudku vystaveného posudkovým lekárom na základe zmien v zdravotnom stave poškodeného zmena poklesu pracovnej schopnosti nedosiahne viac než 40 %, prestane poškodený spĺňať podmienku nároku na úrazovú rentu a od tejto zmeny poklesu pracovnej schopnosti mu nárok na úrazovú rentu zanikne. Ak však zistený pokles pracovnej schopnosti po zmene zdravotného stavu určí posudkový lekár v rozsahu od 10 % do 40 %, bude mať poškodený po zániku nároku na úrazovú rentu nárok na priznanie jednorazového vyrovnania podľa zákona.

Ak by však neskoršie došlo u poškodeného (napr. z dôvodu neskorších komplikácií poškodenia zdravia v dôsledku toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania) k opätovnému zhoršeniu jeho poklesu pracovnej schopnosti, podľa posúdenia posudkovým lekárom by jeho pokles pracovnej schopnosti opäť presiahol hranicu 40 %, vznikne mu opäť nárok na úrazovú rentu, a to v upravenej sume. Suma úrazovej renty sa mu určí podľa nového poklesu pracovnej schopnosti z denného vymeriavacieho základu, z ktorého bola určená jej suma pri prvom vzniku nároku, a vynásobí sa koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ) za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom znovu vznikol nárok na úrazovú rentu, a všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú rentu prvýkrát.

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu viacerých úrazových rent z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, vypláca sa iba jedna úrazová renta, a to tá, ktorej suma je vyššia alebo najvyššia. Pri rovnakej sume úrazových rent sa vypláca renta, ktorú si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty úrazových rent pre súbeh týchto nárokov zaniká nárok na rentu, ktorá sa nevypláca.

Sociálna poisťovňa vypláca od 1. januára 2004 aj také úrazové renty, o ktorých sa nerozhodovalo podľa § 88 zákona vyššie uvedeným postupom, ale ktoré boli určené transformáciou z náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity podľa § 272 ods. 3 zákona o sociálnom poistení.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poškodený, ktorému vznikol od 1. januára 2023 pracovný pomer u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze (ďalej len „zodpovedný zamestnávateľ“), utrpel 20. júla 2023 pracovný úraz. Po posúdení poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty určil posudkový lekár sociálneho poistenia v dôsledku pracovného úrazu 70 % pokles pracovnej schopnosti poškodeného od 5. októbra 2023. Keďže poškodený sa stal zamestnancom tohto zamestnávateľa počas kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom utrpel pracovný úraz, a obdobie nemocenského poistenia od vzniku tohto pracovného pomeru, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, trvalo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol pracovný úraz, denný vymeriavací základ (DVZ) na výpočet sumy úrazovej renty bol určený podľa § 84 ods. 1 zákona z rozhodujúceho obdobia zisteného podľa § 54 ods. 2 zákona, t. j. z rozhodujúceho obdobia od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 v sume 41,0959 eura.
Suma invalidného dôchodku, ktorú poškodený poberá ku dňu priznania úrazovej renty, je 330,60 eur. Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za vznik pracovného úrazu je 100 %.

Postup pri výpočte úrazovej renty:

1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona

Úrazová renta = [(30,4167 x 0,80 x 41,0959 eur) x 0,70] = 700,00093045 eur, po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor úrazová renta = 700,10 eura

Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok

700,10 eura – 330,60 eura = 369,50 eura

 

2. Zvýšenie úrazovej renty o 10,1 %

369,50 eura + (369,50 eura x 10,1 %) = 369,50 eura + 37,31950000 = 406,81950000 eura, po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor úrazová renta po zvýšení = 406,90 eura

Takto určená mesačná suma úrazovej renty bude poškodenému vyplácaná do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, na jej výplatu a na určenie jej sumy podľa zákona od novembra 2023.

 

3. Výpočet pomernej časti mesačnej úrazovej renty za mesiac október 2023

Mesačná suma úrazovej renty určená podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona po zvýšení v roku 2023 podľa zákona sa vydelí počtom kalendárnych dní v mesiaci október 2023 a vypočítaná suma úrazovej renty pripadajúca na jeden deň sa vynásobí počtom dní, za ktoré má v mesiaci október 2023 poškodený nárok na úrazovú rentu odo dňa jej priznania. Uvedeným postupom sa určí pomerná časť mesačnej sumy úrazovej renty od 5. októbra 2023 do 31. októbra 2023 zodpovedajúca počtu dní od dátumu jej priznania do konca daného kalendárneho mesiaca: 

(406,90 eura : 31) x 27 dní = 354,39677415 eura, po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor úrazová renta za mesiac október 2023 = 354,40 eur

Príklad č. 2

Poškodený utrpel 20. júla 2023 pracovný úraz, v dôsledku ktorého bol dočasne práceneschopný do 30. septembra 2023. Na základe žiadosti o úrazovú rentu podanej v októbri 2023 bol po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti posúdený posudkovým lekárom, ktorý vo vydanom posudku určil jeho pokles pracovnej schopnosti o 50 % s dátumom vzniku 1. októbra 2023. Súčasne bol poškodenému na základe žiadosti o invalidný dôchodok v dôsledku jeho nepriaznivého zdravotného stavu po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti priznaný od 1. októbra 2023 invalidný dôchodok (ID) v sume 308,50 eura. Zamestnávateľ určil mieru zavinenia poškodeného na vzniku pracovného úrazu 30 %, o ktorú sa znížil rozsah jeho zodpovednosti na 70 %. Denný vymeriavací základ (DVZ) poškodeného bol určený v sume 37,3334 eura podľa § 84 ods. 1 zákona z rozhodujúceho obdobia roku 2022, t. j. od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

Postup pri výpočte úrazovej renty:

1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona

Úrazová renta = [(30,4167 x 0,80 x 37,3334 eura) x 0,50] = 454,2235311 eura, po zaokrúhlení na desať centov nahor úrazová renta = 454,30 eura

Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok

454,30 eura – 308,50 eura = 145,80 eura

2. Suma úrazovej renty upravená podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa

145,80 eura x 70 % = 102,06 eura, po zaokrúhlení na desať centov nahor úrazová renta = 102,10 eura

3. Zvýšenie úrazovej renty od 1. júla 2023 o 10,1 %

102,10 eura + (102,10 eura x 10,1 %) = 102,10 eura + 10,31210000 = 112,41210000 eura, po zaokrúhlení na desať centov nahor úrazová renta po zvýšení = 112,50 eura

Takto určená mesačná suma úrazovej renty bude poškodenému vyplácaná do zmeny podmienok rozhodujúcich na priznanie nároku na úrazovú rentu, jej výplatu a jej sumu podľa zákona od mesiaca október 2023.

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky.