Page title

Zvýšenie dôchodkov od 1. januára 2024

Text

Dôchodky priznané pred 1. januárom 2024 Sociálna poisťovňa zvýši o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku. Percento zvýšenia dôchodku je určené podľa § 82 ods. 1 písm. b), § 293gb ods. 1, § 293gc ods. 1 a vzorca uvedeného v prílohe č. 4a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Vzorec zohľadňuje mimoriadne zvýšenie dôchodku v roku 2023 o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku. Pri výpočte percenta zvýšenia dôchodku sa vychádza z percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok roka 2023, ktoré je 14,5 %.

Dôchodky priznané v roku 2024 Sociálna poisťovňa zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku [podľa § 82 ods. 1 písm. a) a § 293gb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov].

  Ako sa dôchodky zvyšujú

  Text
  1. Nezvyšujú sa vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky priznané v roku 2024, ak boli vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý
  • už bol zvýšený v roku 2023 o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku a v roku 2024 aj o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku, alebo
  • bol priznaný v roku 2024 a zvýšený o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku.
  1. Dôchodky sa zvyšujú
  • od 1. januára 2024, ak sú vyplácané k 1. januáru 2024 (o 3,6 %),
  • odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 (o 14,5 %),
  • odo dňa opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku, ak sa dôchodok 1. januára 2024 nevypláca (zvýšenie patrí za každý príslušný kalendárny rok, v ktorom sa dôchodok nevyplácal z dôvodu zániku nároku na jeho výplatu).
  1. Ak ide o dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku alebo dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu, zvýšenie dôchodku sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku alebo neupravenej z dôvodu jediného zdroja príjmu (nie k vyplácanej sume dôchodku). Po zvýšení dôchodku od 1. januára 2024 sa znovu prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku alebo na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu.
  2. Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne.
  3. Čiastkový dôchodok, t. j. dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku.

  Postup zvýšenia a výplata zvýšených dôchodkov

  Text
  1. Sociálna poisťovňa dôchodky zvýši bez žiadosti. Rozhodnutia o zvýšení dôchodku budú dôchodcom doručované od konca decembra 2023 a v priebehu januára 2024.

  Zvýšený dôchodok sa vyplatí, ak je dôchodok poukazovaný

  • v hotovosti na pošte – v deň výplatného termínu dôchodku v januári 2024,
  • na účet v banke – v deň výplatného termínu v januári 2024,
  • hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb – v deň výplatného termínu v januári 2024.

  Súčasne so zvýšeným dôchodkom sa vyplatí aj doplatok zvýšenia dôchodku od 1. januára 2024 do posledného dňa pred výplatným termínom za január 2024.

  Dôchodcom využívajúcim službu „výplata poštovým doručovateľom“, ktorým sa časť dôchodku poukazuje na účet a časť vypláca v hotovosti, odporúčame obrátiť sa s otázkami ohľadom spôsobu a termínu výplaty zvýšenia dôchodku na zamestnancov príslušnej banky.

  1. Informácie o zvýšení dôchodku poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne (kontakty tu: Pobočky – kontakty) alebo Informačno-poradenského centra  Sociálnej poisťovne, ústredie (kontakty tu: Informačno-poradenské centrum).