Page title

Ako požiadať o prenosný dokument A1 – práca v EÚ, EHP, Švajčiarsku a vo Veľkej Británii

Text

Ako požiadať o prenosný dokument A1 v prípade vyslania (zamestnanca, SZČO) alebo v prípade súbežného výkonu činnosti (zamestnanca/SZČO) na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Vyslanie zamestnanca

V prípade vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

1

Zamestnávateľ a zamestnanec vyplnia žiadosť

2

Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne

ktorá vedie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania.

3

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1

v prípade, ak sú splnené všetky podmienky vyslania vysielajúcim zamestnávateľom najneskôr v lehote 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a zašle ho zamestnávateľovi/zamestnancovi.

 

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu vyslania zamestnanca bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov.

4

Je potrebné, aby mal zamestnanec prenosný dokument A1 so sebou

pri výkone činnosti v štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so sebou (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný zamestnávateľ, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by zamestnanec utrpel pracovný úraz a podobne).

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka, pretože jednotný formát (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

5

Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, zamestnávateľ a zamestnanec oznamujú písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

Text

 

 

Text

Upozornenie pre zamestnávateľov: Prenosný dokument A1 je možné vystaviť len na konkrétnu osobu, nie pre celú skupinu zamestnancov!
 

Kontakty na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky

Text

 

 

Súbežný výkon činnosti zamestnanca/SZČO na území viacerých štátov EÚ

V prípade súbežného výkonu činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

2

Žiadosť sa podáva v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

ktorá ju zaeviduje, skontroluje a v prípade, ak je neúplná ju doplní (v spolupráci so zamestnancom/SZČO). Po doplnení príslušná pobočka Sociálnej poisťovne žiadosť postúpi na spracovane ústrediu Sociálnej poisťovne.

3

V prípade súbežného výkonu činností ak sa bydlisko zamestnanca/SZČO (uvedené v bode 2 žiadosti) nachádza na území iného členského štátu než Slovenská republika

postúpi ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska, pretože nie je príslušná v tejto veci konať okrem prípadu, že k žiadosti je priložené určenie slovenskej legislatívy inštitúciou štátu bydliska.

4

Ústredie Sociálnej poisťovne vystaví prenosný dokument A1

na základe posúdenia žiadosti v lehote najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti ústrediu a zašle ho zamestnancovi/SZČO na adresu uvedenú v žiadosti.

Ústredie Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu súbežného výkonu činnosti zamestnanca/ SZČO v závislosti od situácie bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti (v prípade, ak začal súbežný výkon činnosti v minulosti posudzuje sa situácie aj spätne).

5

Je potrebné, aby mal zamestnanec/SZČO prenosný dokument A1 so sebou

pri výkone činnosti v štátoch EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so sebou (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný subjekt, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by zamestnanec/SZČO utrpel pracovný úraz a podobne).

Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka, pretože jednotný formát(s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

6

Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, zamestnanec/SZČO oznamuje písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

Text

 

 

Vyslanie SZČO

V prípade vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

  1. SZČO vyplní žiadosť tu: Žiadosť o vystavenie A1 z dôvodu vyslania SZČO
  2. Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska SZČO v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania
  3. V prípade, ak sú splnené všetky podmienky vyslania zo strany SZČO vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne prenosný dokument A1 najneskôr v lehote 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a zašle ho SZČO.
  4. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu vyslania SZČO bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov.
  5. Je potrebné, aby mala SZČO prenosný dokument A1 pri výkone činnosti v štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so sebou (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný subjekt, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by SZČO utrpela pracovný úraz a podobne)
  6. Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka, pretože jednotný formát
    (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, SZČO oznamuje písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v lehote do desiatich dní - Oznámenie SZČO o zmenách, ktoré nastali počas vyslania).