Page title

Posielať dôchodok na iný bankový účet

Chcete si zmeniť bankový účet, na ktorý vám chodí dôchodok? Takúto zmenu môžete vykonať z akýchkoľvek dôvodov. Nezáleží na tom, či si zakladáte nový účet alebo meníte banku, zmenu účtu vykonáte vždy prostredníctvom rovnakého formuláru.

Ako postupovať?

1

Navštívte banku

v ktorej máte účet, na ktorý chcete mať poukazovaný svoj dôchodok.

2

Vyplňte formulár

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke (je dostupný v každej banke).

O poukazovanie dôchodku na účet v banke môžete požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou. Žiadosť musí obsahovať: 

  • vaše identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ),
  • číslo účtu v tvare IBAN,
  • dátum,
  • váš úradne osvedčený podpis a 
  • hodnoverný doklad o tom, že ste majiteľom účtu, na ktorý žiadate dôchodok poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že ste majiteľom účtu.
3

Formulár žiadosti si nechajte potvrdiť

vo vašej banke.

4

Bankou potvrdený formulár doručte Sociálnej poisťovni

5

Počkajte na písomné oznámenie

o vykonanej zmene, ktoré vám pošle Sociálna poisťovňa.

Text

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Nikdy nerušte váš pôvodný bankový účet skôr, ako vám Sociálna poisťovňa oznámi, že váš dôchodok bude poukazovaný na nový účet. V opačnom prípade môže dôjsť k prerušeniu výplaty dôchodku. 

Text

 

Môžem si nechať posielať dôchodok na bankový účet patriaci inej osobe?

Text

Áno, môžete požiadať o poukazovanie dôchodku na účet manžela/manželky v banke: Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet manžela/manželky.

Ako dlho trvá, kým mi Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok na nový účet?

Text

Maximálne tri mesiace, tie však treba počítať od dátumu splátky dôchodku nasledujúcej po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť doručená Sociálnej poisťovni. To znamená, že ak bola vaša žiadosť Sociálnej poisťovni doručená napríklad 10. januára a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, dôchodok budete mať vyplatený na nový účet najneskôr 20. apríla daného roku.