Page title

Čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa upozorňuje platiteľov poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platiteľov poistného do rezervného fondu solidarity, že poistné treba platiť na nižšie uvedené čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Pri platení poistného na sociálne poistenie, penále a pokút je povinnosťou identifikovať platbu a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol.

Variabilný, špecifický a konštantný symbol

Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné na sociálne poistenie (odvádzateľa poistného), ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol označuje obdobie, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba (v tvare MMRRRR, napr. marec 2022 je v tvare 032022).

V prípade, ak odvádzateľ poistného uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88. Ak poistné so špecifickým symbolom 88 bude uhradené do 8. dňa kalendárneho mesiaca, bude platba pripísaná na obdobie predchádzajúceho mesiaca (napr. platba zaplatená od 9.3.2022 do 8.4.2022 bude pripísaná na obdobie marec 2022). Ak 8. deň kalendárneho mesiaca pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň a pravidlo priradenia platby uvedené v predchádzajúcej vete platí rovnako.

Pri platbách odporúča Sociálna poisťovňa odvádzateľom poistného používať aj konštantný symbol, ktorý určuje účel platby. Pri platbách sa používajú nasledovné konštantné symboly:

  • KS 3118 poistné na sociálne poistenie zaplatené bezhotovostným prevodom,
  • KS 3114 poistné na sociálne poistenie zaplatené na základe rozhodnutia,
  • KS 1118 pokuta, penále zaplatené bezhotovostným prevodom.

Čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne

Text

Numerický kód Štátnej pokladnice (kód banky): 8180

Sídlo pobočky Sociálnej poisťovne Adresa pobočky Číslo účtu pobočky SP
v Štátnej pokladnici
     IBAN
Bratislava Záhradnícka 31
829 02 Bratislava
7000155733/8180 SK91818 0000000 7000155733
Trnava Ul. V. Clementisa 24/A
917 22 Trnava
7000155805/8180 SK87818 0000000 7000155805
Dunajská Streda Galantská cesta 693/5
929 01 Dunajská Streda
7000155848/8180 SK90818 0000000 7000155848
Galanta Zoltána Kodálya 1629/48
924 01 Galanta
7000155872/8180 SK24818 0000000 7000155872
Senica Hollého 1219
905 01 Senica
7000155901/8180 SK17818 0000000 7000155901
Trenčín Jilemnického 3760
912 50 Trenčín
7000155944/8180 SK20818 0000000 7000155944
Považská Bystrica Kukučínova 208/23
017 53 Považská Bystrica
7000155979/8180 SK45818 0000000 7000155979
Prievidza Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
7000156007/8180 SK65818 0000000 7000156007
Nitra B. Slančíkovej 3
950 43 Nitra
7000156031/8180 SK96818 0000000 7000156031
Komárno Petőfiho ulica 7
945 79 Komárno
7000156074/8180 SK02818 0000000 7000156074
Levice Sv. Michala 4
934 71 Levice
7000156103/8180 SK92818 0000000 7000156103
Nové Zámky Gy. Széchényiho 10
940 58 Nové Zámky
7000156146/8180 SK95818 0000000 7000156146
Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 18
955 37 Topoľčany
7000156170/8180 SK29818 0000000 7000156170
Žilina Nám. Ľ. Štúra 5
010 01 Žilina
7000156218/8180 SK91818 0000000 7000156218
Čadca Štúrova 2078
022 01 Čadca
7000156242/8180 SK25818 0000000 7000156242
Dolný Kubín Alej slobody 1878
026 01 Dolný Kubín
7000156277/8180 SK50818 0000000 7000156277
Liptovský Mikuláš Štúrova 34
031 32 Liptovský Mikuláš
7000156306/8180 SK43818 0000000 7000156306
Vysunuté pracovisko -
Ružomberok
Podhora 9-10
034 01 Ružomberok
7000156306/8180 SK43818 0000000 7000156306
Martin Nám. SNP č. 4
036 25 Martin
7000156330/8180 SK74818 0000000 7000156330
Banská Bystrica Kapitulská 27
974 26 Banská Bystrica
7000156365/8180 SK02818 0000000 7000156365
Vysunuté pracovisko -
Brezno
B. Nemcovej 4
977 01 Brezno
7000156365/8180 SK02818 0000000 7000156365
Lučenec Dr. Vodu 6
984 01 Lučenec
7000156402/8180 SK70818 0000000 7000156402
Rimavská Sobota Hviezdoslavova 3
979 01 Rimavská Sobota
7000156437/8180 SK95818 0000000 7000156437
Veľký Krtíš Ul. SNP 28
990 01 Veľký Krtíš
7000156728/8180 SK95818 0000000 7000156728
Zvolen Š. Moyzesa 1369/52
960 62 Zvolen
7000156752/8180 SK29818 0000000 7000156752
Žiar nad Hronom Sládkovičova 17
965 01 Žiar nad Hronom
7000156787/8180 SK54818 0000000 7000156787
Prešov Masarykova 1
080 01 Prešov
7000156816/8180 SK47818 0000000 7000156816
Bardejov Hurbanova 6
085 46 Bardejov
7000156840/8180 SK78818 0000000 7000156840
Humenné Námestie slobody 58
066 57 Humenné
7000156875/8180 SK06818 0000000 7000156875
Vysunuté pracovisko -
Snina
Partizánska 1057
069 01 Snina
7000156875/8180 SK06818 0000000 7000156875
Poprad Ul. 1. mája 4053/24
058 01 Poprad
7000156939/8180

SK24818 0000000 7000156939

Stará Ľubovňa Budovateľská 42/535
064 01 Stará Ľubovňa
7000156904/8180 SK96818 0000000 7000156904
Svidník Sovietskych hrdinov 121
089 01 Svidník
7000156963/8180 SK55818 0000000 7000156963
Vranov nad Topľou Rázusova 128
093 18 Vranov nad Topľou
7000157018/8180 SK25818 0000000 7000157018
Košice Festivalové nám. 1
041 84 Košice
7000157042/8180 SK56818 0000000 7000157042
Michalovce  Nám. osloboditeľov 81 
071 01 Michalovce                           
 7000157106/8180 SK74818 0000000 7000157106
Rožňava Štítnická 12
048 13 Rožňava
7000157130/8180 SK08818 0000000 7000157130
Spišská Nová Ves Elektrárenská 10
052 19 Spišská Nová Ves
7000157165/8180 SK33818 0000000 7000157165
Trebišov M. R. Štefánika 178
075 01 Trebišov
7000157202/8180 SK04818 0000000 7000157202