Page title

Elektronický účet poistenca

Elektronický účet poistenca

Text

Elektronický účet poistenca vychádza z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou. Elektronický účet poistenca je dizajnovo prehľadnejší, užívateľsky prívetivejší, klient sa v ňom dokáže veľmi rýchlo, intuitívne orientovať a overiť si informácie z oblasti svojho sociálneho poistenia. Predstavuje tak prvý krok, v ktorom užívateľ získa údaje o svojom sociálnom poistení a ktorý bude postupne rozvíjaný na prostredie pre vzájomnú komunikáciu klienta so Sociálnou poisťovňou.

Medzi hlavné dôvody, prečo by si mal klient aktivovať prístup do Elektronického účtu poistenca, patrí najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie so Sociálnou poisťovňou, napríklad:

 • úspora času – nižší počet osobných návštev pobočiek za účelom získania podkladov o sociálnom poistení,
 • okamžitý prístup k informáciám a možnosť ich tlače, ktoré predtým získal prostredníctvom korešpondencie so Sociálnou poisťovňou,
 • online prehľad o sociálnom poistení a možnosť tlače požadovaných prehľadov,
 • možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, napr. v prípade reklamácií.

Týmito benefitmi poistenec získa napríklad:

 • prehľad období poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne,
 • informácie pre nárok na dávky a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok),
 • kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie,
 • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie, napr. materské, OČR.

Na rozdiel od pôvodného účtu, ktorý v základnej forme zobrazoval zmeny stavu individuálneho účtu a poistencov štátu (údaje o obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch a osobných mzdových bodoch), v novom prostredí poistenec nájde pridané funkcionality:

 • službu ePN – prehľad o svojej práceneschopnosti, ktorú mu lekár vystavil elektronicky (Elektronická práceneschopnosť) a navyše aj informácie o stave vybavovania dávky, o ktorú už nežiada – SP ju vybaví automaticky, cez ePN si tiež môže upraviť spôsob výplaty na iný bankový účet než ten, ktorý poskytol Sociálnej poisťovni zamestnávateľ
 • prehľad poistení (aktualizované online)
 • prehľad období, kedy sa poistné neplatí a kedy je poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia (aktualizované online) – poistenec získa prehľad období, počas ktorých nebol povinný platiť poistné na sociálne poistenie alebo mal sociálne poistenie prerušené. V prehľadovej tabuľke je uvedený aj dôvod, ktorý zakladá vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. tehotenstvo a materstvo, OČR, dočasná PN, predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského)
 • účasť v II. pilieri – informáciu o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení

S aktivovaným prístupom do Elektronického účtu poistenca si môže klient údaje kontrolovať priebežne už počas aktívneho života a podľa toho, o akú dávku má záujem. Kontrola údajov a najmä ich správnosť je tak základným predpokladom pre to, aby uplatnenie nároku na dávku sociálneho poistenia bolo rýchlejšie a komfortnejšie.

Prečo je pre poistenca dôležité mať prehľad o svojom sociálnom poistení?

Text

Počet dní poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých bolo platené poistné, priamo ovplyvňuje to, či klient získa nárok a zároveň v akej výške sa mu vyráta suma dávok – napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. Sociálna poisťovňa tieto dáta poskytuje v záujme zvýšenia informovanosti poistencov o údajoch rozhodujúcich pre nárok na dávku sociálneho poistenia a pre určenie jej sumy.

Cesta k prístupu do Elektronického účtu poistenca (EÚP) je jednoduchá:

Text
 • klienti, ktorí používajú elektronický občiansky preukaz (eID) si prístup vybavia kompletne elektronicky po vyplnení a odoslaní formuláru cez www.slovensko.sk prostredníctvom eSchránky,
 • ďalším poistencom odporúčame kontaktovať pobočku SP a preveriť si, či v minulosti nemali zriadený prístup do eSlužieb, resp. do Individuálneho účtu poistenca – v pobočke vám to preveríme a ak zistíme, že v minulosti ste mali zriadený prístup (hoci ste ho nevyužívali), pošleme vám nové prihlasovacie údaje pre aktiváciu prístupu do vášho EÚP,
 • ak nepoužívate elektronický občiansky preukaz (eID), ani ste nikdy v minulosti nemali zriadený prístup do eSlužieb, resp. do Individuálneho účtu poistenca, bude stačiť jedna osobná návšteva pobočky Sociálnej poisťovne, aby ste si prístup vybavili – pre úsporu času si môžete v predstihu doma vyplniť a vytlačiť požadovaný formulár.
Text

Prístup do Elektronického účtu poistenca má klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Návod na prihlásenie s menom, heslom a mobilnou aplikáciou nájdete v návode: Som nový užívateľ eSlužieb a chcem si prvý raz aktivovať prístup

Prihlasovať sa môžete i s elektronickým občianskym preukazom: Ako vstúpiť do eSlužieb pomocou elektronického občianskeho preukazu

Po prihlásení s elektronickým občianskym preukazom si môžete zriadiť a doplniť aj prístup s menom, heslom, a mobilnou aplikáciou: Som aktuálny užívateľ – Ako sa prihlásim do eSlužieb s menom, heslom a aplikáciou

Ako alternatívu k mobilnej aplikácii môžete využiť doplnok v počítači: Ako sa prihlásim do eSlužieb pomocou mena a hesla bez smartfónu