Page title

Požiadať o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Boli ste vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti? Môžete si zvoliť jednorazové vyplatenie.

V akom prípade mȏžem požiadať o vyplatenie jednorazovej dávky?

Text

Ak ste boli počas poberania dávky v nezamestnanosti vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie, môžete požiadať o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

Kto má nárok/Podmienky nároku

Za akých podmienok mȏžem požiadať o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti?

  • ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace,
  • nemáte priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Bude mi jednorazová dávka vyplatená automaticky alebo o ňu musím požiadať?

Nie. Musíte o ňu písomne požiadať.

Musím o dávku požiadať hneď po vyradení z evidencie?

Nie. O dávku môžete požiadať kedykoľvek. Uplynutím troch rokov odo dňa vyradenia sa premlčí nárok na výplatu tejto dávky.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti vám zaniká nárok na dávku v nezamestnanosti. Ak budete v období najviac dvoch rokov od vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie opätovne do nej zaradený, už vám nevznikne nárok na dočerpanie dávky. 

V akej výške mi mȏže byť vyplatená dávka?

Sociálna poisťovňa vám môže vyplatiť 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

Postup vybavenia

pre vyplatenie jednorazovej dávky nasledujte tieto kroky:

1

Vyplňte formulár žiadosti

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre nájdete Žiadosť o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. Žiadosť je dostupná aj na každej pobočke Sociálnej poisťovne.

2

Žiadosť doručte Sociálnej poisťovni

Žiadosť doručte pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska osobne, poštou alebo prostredníctvom eSchránky (www.slovensko.sk).