Page title

Platiť poistné – Zamestnanec

Zamestnanec platí poistné (odvádza za neho zamestnávateľ):

Text
 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu,
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu,
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu.

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorým je sudca, prokurátor, na obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Nevzťahuje sa ani na fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti sa vzťahujú právne účinky:

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Sprístupňovanie informácií o dôchodku zamestnanca na účely neplatenia poistného na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 sprístupňuje zamestnávateľovi v elektronickej podobe bez súhlasu zamestnanca informácie o jeho zamestnancovi, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vrátane dňa vydania rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku. Tieto informácie Sociálna poisťovňa automaticky sprístupňuje pre zamestnávateľa v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinností platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu. Postupuje sa od najvyššieho vymeriavacieho základu k najnižšiemu vymeriavaciemu základu. Ak je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostná povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa viaže na vymeriavací základ dosiahnutý u toho zamestnávateľa, u ktorého poistenie zamestnanca vzniklo skôr. Ak zamestnanec súčasne vykonáva aj činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca. Ak poistenec vykonáva činnosť zamestnanca, činnosť povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a súčasne je dobrovoľne poistená osoba, poistné na nemocenské, dôchodkové a na poistenie v nezamestnanosti sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby.

Zamestnanec má vylúčenú povinnosť platiť poistné v tomto období:

 

 •  v období trvania sociálnej udalosti tehotenstvo a materstvo, a to:

matka – od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 34. týždňa/37. týždňa (ak je osamelá)/resp. 43. týždňa (ak porodila súčasne dve a viac detí),

iný poistenec – odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa, do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 28. týždňa/31. týždňa (ak je osamelý)/resp. 37. týždňa (ak sa súčasne stará o dve a viac detí),

 • od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (§ 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
 • v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného, a v období, počas ktorého sa vypláca rehabilitačné alebo rekvalifikačné,
 • v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu účasti na štrajku,
 • od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby ktorá vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby do skončenia toto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.

Zamestnanec, ktorý nežiada o dávku materské zo Sociálnej poisťovne pre uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné z dôvodu tehotenstva a materstva, musí vyplniť formulár zverejnený tu: Čestné vyhlásenie zamestnanca/povinne poistenej SZČO. Čestné vyhlásenie spolu s prílohami je možné doručiť ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne poštou alebo podať osobne.

DOBRÁ RADA:
Obsah

tabuľke platenia poistného nájdete prehľadne usporiadané sadzby poistného, ktoré platí zamestnanec i zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne.