Page title

Ako požiadať o náhradu nákladov spojených s liečením

Čo je náhrada nákladov spojených s liečením?

Text

Náhrada nákladov spojených s liečením je dávka poskytovaná z úrazového poistenia vášho zamestnávateľa, ktorá vám má nahradiť náklady pri liečení následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Ide o náklady, ktoré nemôžu byť hradené z povinného zdravotného poistenia.

Mám nárok na náhradu nákladov spojených s liečením?

Text

Ak ste utrpeli úraz alebo vám bola zistená choroba z povolania, na náhradu nákladov spojených s liečením máte nárok, ak:

Kedy mám nárok na náhradu nákladov spojených s liečením?

Na náhradu nákladov spojených s liečením máte nárok, ak boli účelne vynaložené na liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára, a zároveň sa tieto náklady neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára.

Ako požiadam o úhradu nákladov spojených s liečením?

Text

O túto dávku môžete požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne podaním žiadosti, ktorú nájdete tu: Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením.

Text