Page title

Ako požiadať o pozostalostnú úrazovú rentu

Čo je pozostalostná úrazová renta?

Text

Máte rozhodnutie súdu, na základe ktorého je istá osoba povinná poskytovať vám výživu a táto osoba zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania? V tom prípade môžete byť zabezpečený dávkou úrazového poistenia - pozostalostnou úrazovou rentou.

Mám nárok na pozostalostnú úrazovú rentu?

Text

Na pozostalostnú úrazovú rentu poskytovanú z úrazového poistenia zamestnávateľa má nárok fyzická osoba, voči ktorej mal zosnulý, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom, a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Nárok nevzniká osobám, ktoré majú nárok na jednorazové odškodnenie, t. j. manžel, manželka a nezaopatrené deti.

Aké sú podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu?

  • Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu vzniká len v prípade právoplatného rozhodnutia súdu o vyživovacej povinnosti zosnulého, pričom táto vyživovacia povinnosť musí existovať v čase jeho smrti. 
  • Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká, ak zosnulý v čase úmrtia dovŕšil dôchodkový vek alebo mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by zomrelý dovŕšil dôchodkový vek.

Ako požiadam o pozostalostnú úrazovú rentu?

Text

Nárok si môžete uplatniť podaním Žiadosti o priznanie pozostalostnej úrazovej renty v pobočke Sociálnej poisťovne.  

Text

Viac informácií nájdete v časti ÚRAZOVÉ POISTENIE - POZOSTALOSTNÁ ÚRAZOVÁ RENTA.