Page title

Ako požiadať o pracovnú rehabilitáciu

Čo je pracovná rehabilitácia?

Text

Pracovná rehabilitácia je dávka úrazového poistenia, ktorá má pomôcť poškodenému
vrátiť sa do práce a spoločnosti po pracovnom úraze alebo chorobe z povolania.

Pracovná rehabilitácia je výcvik potrebný na to, aby poškodený získal pracovné schopnosti, ktoré potrebuje na výkon doterajšej činnosti alebo inej vhodnej činnosti, ktorá zodpovedá jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Komu môže byť poskytnutá pracovná rehabilitácia?

Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá zamestnancovi alebo fyzickej osobe spadajúcej do osobného rozsahu úrazového poistenia (pozri Osoby oprávnené v úrazovom poistení)

Kto rozhoduje o tom, či potrebujem pracovnú rehabilitáciu?

To, či potrebujete absolvovať pracovnú rehabilitáciu, posudzuje posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (viac sa dozviete v časti Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia).

Kedy môže byť poskytnutá pracovná rehabilitácia?

Nie každý, kto mal pracovný úraz alebo chorobu z povolania, má automaticky nárok na pracovnú rehabilitáciu. Tento nárok posúdi posudkový lekár, ktorý zhodnotí pokles pracovnej schopnosti.

Pre ten istý pracovný úraz alebo chorobu z povolania môžete dostať pracovnú rehabilitáciu najviac v rozsahu šiestich mesiacov (táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená o ďalších šesť mesiacov).

Text

Dôležité upozornenie: Pracovná rehabilitácia sa neposkytuje, ak ste poberateľom starobného dôchodku. 

 

Ako požiadam o pracovnú rehabilitáciu?

Text

O túto úrazovú dávku požiadate Žiadosťou o poskytnutie pracovnej rehabilitácie v pobočke Sociálnej poisťovne.

Text

Viac informácií nájdete v časti ÚRAZOVÉ POISTENIE - PRACOVNÁ REHABILITÁCIA.