Page title

Platiť poistné – Zamestnávateľ

Zamestnávateľ platí poistné v roku 2023:

Text
 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie 14 % z vymeriavacieho základu a za zamestnanca, ktorý je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, 8,50 % z vymeriavacieho základu a 5,50 % z vymeriavacieho základu na starobné dôchodkové sporenie,
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu,
 • na úrazové poistenie 0,8 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne úrazovo poistený),
 • na garančné poistenie 0,25 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne garančne poistený),
 • na financovanie podpory 0,5 % z vymeriavacieho základu,
 • na poistenie v nezamestnanosti:
  • 0,5 % z vymeriavacieho základu, ak platí poistné na financovanie podpory,
  • 1% z vymeriavacieho základu, ak neplatí poistné na financovanie podpory,
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit, za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Toto nové poistné sa označuje ako poistné na financovanie podpory (PFP).

Text

Zamestnávateľ neplatí poistné na invalidné poistenie za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie tiež neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Zamestnávateľ neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Takisto neplatí za zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí zamestnávateľ za sudcu a prokurátora, za obvineného vo väzbe a za odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Zamestnávateľ za zamestnanca odvedie poistné do Sociálnej poisťovne v nasledujúcej výške (% z vymeriavacieho základu):

 • nemocenské poistenie: 1,4 %,
 • starobné poistenie: 4 %,
 • invalidné poistenie: 3 %,
 • poistenie v nezamestnanosti: 1 %,
 • OSP – Osobitné sociálne poistenie – obecní policajti – 3%.

Sprístupňovanie informácií o dôchodku zamestnanca na účely neplatenia poistného na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 sprístupňuje zamestnávateľovi v elektronickej podobe bez súhlasu zamestnanca informácie o jeho zamestnancovi, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vrátane dňa vydania rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku. Tieto informácie Sociálna poisťovňa automaticky sprístupňuje pre zamestnávateľa v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne.