Page title

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. 1. 2022

Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (podľa Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021), výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou.
Text

 

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2022 je vytvorená pre tie SZČO:

  • ktoré od 1. júla/1. októbra 2021 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, resp. ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume nižšej ako 566,50 eur,
  • ktorých skutočný vymeriavací základ od 1. júla/1. októbra 2021 je vyšší ako nový maximálny vymeriavací základ,
  • ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume vyššej ako 7 644,00 eur a nižšej alebo rovnej ako 7 931,00 eur.

Nový minimálny vymeriavací základ a nový maximálny vymeriavací základ je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t. j. od 1. januára do 31. decembra. Pre rok 2021 je minimálny vymeriavací základ 546,00 eura a maximálny vymeriavací základ 7 644,00 eur. Pre rok 2022 je nový minimálny vymeriavací základ 566,50 eur a nový maximálny vymeriavací základ 7 931,00 eur.

Nemení sa vymeriavací základ tých SZČO, ktorých skutočný vymeriavací základ, určený k 1. júlu/1. októbru 2021, resp. pri opätovnom vzniku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia SZČO je v rozpätí od 566,50 eur do 7 644,00 eur (vrátane).

Vymeriavací základ SZČO v súvislosti so vznikom/trvaním povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO sa posudzuje vždy k 1. júlu/1. októbru kalendárneho roka (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) resp. pri opätovnom vzniku. Všetky s tým súvisiace informácie nájdete v Kalkulačke na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. júla konkrétneho kalendárneho roka.  

 

Sadzby poistného pre SZČO pozri v tabuľke: SZČO – poistné od 1.3.2022