Page title

Sociálna poisťovňa v decembri vyplatí nový plnohodnotný 13. dôchodok, starobní dôchodcovia dostanú 606,30 eura

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok vo vyššej sume než v minulosti. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament, zavádza 13. dôchodok ako novú dôchodkovú dávku. Nahradí tak doterajší 13. dôchodok, ktorý bol vyplácaný ako štátna sociálna dávka. Dôchodcovia dostanú po novom vyššie sumy 13. dôchodku v závislosti od toho, aký druh dôchodku poberajú, najmenej však 300 eur. O 13. dôchodok nemusia žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí v ich výplatnom termíne v decembri 2024 automaticky spolu s dôchodkom. O 13. dôchodku pritom nebude vyhotovovať osobitné rozhodnutie.

Kto bude mať nárok na nový 13. dôchodok

Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2024 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2024 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.

Aká bude suma 13. dôchodku

Sumy 13. dôchodku budú predstavovať priemerné mesačné sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázané Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok 2023. Ak bude priemerná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude vo výške 300 eur. Sumy 13. dôchodku podľa jednotlivých druhov dôchodkových dávok dokumentuje nasledovná tabuľka:

Druh dôchodku

Suma 13. dôchodku/EUR

starobný, invalidný po dovŕšení dôchodkového veku

606,30

predčasný starobný

635,50

invalidný do 70%

300,00*

invalidný nad 70%, sociálny

493,80

vdovský

339,00

vdovecký

300,00*

sirotský

300,00*

*garantovaná minimálna suma 13. dôchodku

Ďalšie užitočné informácie k výplate 13. dôchodku

Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky, sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Na účely určenia sumy 13. dôchodku sa nebude prihliadať na ďalšie dôchodkové príjmy (napríklad dôchodok z cudziny alebo dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia). O 13. dôchodok nebude potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí v decembri 2024 automaticky spolu s dôchodkom. O 13. dôchodku Sociálna poisťovňa nebude vyhotovovať rozhodnutie.