Page title

Znižujeme byrokraciu: Sociálna poisťovňa bude orgánom verejnej správy poskytovať informácie o dôchodkoch z II. piliera

Sociálna poisťovňa začne od 1. decembra 2022 automatizovane poskytovať údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) prostredníctvom portálu pre orgány štátnej a verejnej správy OverSi. Tento krok významne odbremení klientov od predkladania týchto informácií iným orgánom verejnej moci.

Sociálna poisťovňa bude od 1. decembra 2022 poskytovať tri nové typy potvrdení o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier):

 

Potvrdenie o výplate dôchodkovej dávky zo starobného dôchodkového sporenia bez sumy

Potvrdenie o výplate dôchodkovej dávky zo starobného dôchodkového sporenia so sumou

Potvrdenie o výške dôchodkových dávok zo starobného dôchodkového sporenia

 

Tieto potvrdenia tak môžu v rámci svojej činnosti využívať napríklad:

  • ústredné orgány štátnej správy,
  • úrady sociálneho zabezpečenia silových zložiek,
  • inšpektoráty práce,
  • krajské súdy,
  • exekútorské úrady,
  • orgány miestnej samosprávy.

Od 1. decembra 2022 sú tak zamestnanci spomínaných inštitúcií povinní dané potvrdenia získavať z informačných systémov verejnej správy.

Sociálna poisťovňa sa do projektu OverSi aktívne zapája, od 1. decembra 2019 poskytuje potvrdenia o nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie. Od 1. januára 2021 už nie je občan povinný predkladať orgánom verejnej moci potvrdenia o poberaní nemocenských a dôchodkových dávok.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na prístup k výpisom a potvrdeniam vytvorilo portálové riešenie OverSi, sprístupnené od 1. januára 2019. Postupne sa rozsah poskytovaných výpisov a potvrdení na portáli OverSi rozširuje. To znamená, že občania už nemusia na úrady nosiť uvedené potvrdenia, ktoré si vedia úrady vymeniť navzájom prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.