Page title

Rok 2020

Štatistické údaje dôchodkov z II. piliera

Text

Priemerné sumy dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia za rok 2020 (v eurách)

  • Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia

 

  Doživotný dôchodok bez zvyšovania

 

    Doživotný dôchodok so zvyšovaním

 

 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Priemerná mesačná suma dôchodku

22,08

20,44

21,84

33,76

16,65

21,02

 

  • Predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia
  Doživotný dôchodok bez zvyšovania

 

    Doživotný dôchodok so zvyšovaním

 

 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Priemerná mesačná suma dôchodku

20,84

19,79

19,00

21,83

21,81

23,52

 

  • Pozostalostný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia vyplácaný pozostalej osobe (vdove, vdovcovi alebo sirote)
    na základe zmluvy o poistení dôchodku, v ktorej si poberateľ dôchodku z II. piliera dohodol s poistiteľom doživotný dôchodok

 

  bez zvyšovania a

 

  so zvyšovaním a

 

 

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

Priemerná mesačná suma pozostalostného dôchodku

9,10

13,90

-

-

 

  • Výnos z investovania

Priemerná ročná suma

320,59

 

  • Dočasný dôchodok

Priemerná ročná suma

136,05