Page title

Ako požiadať o minimálny dôchodok

Čo je minimálny dôchodok?

Text

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa. Minimálny dôchodok sa zaviedol od 1. júla 2015.

Mám nárok na minimálny dôchodok?

Text

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ:

 • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok)
 • alebo
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 1. získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku,
 2. výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 3. požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je:

 • obdobie dôchodkového poistenia získané
  • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
  • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
  • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok,
  • v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241
 • obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ako požiadam o minimálny dôchodok?

Text

O zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

Viac informácií pozri v časti DÔCHODKOVÉ POISTENIE – MINIMÁLNY DÔCHODOK.