Page title

Dôchodkové poistenie v EÚ a v zahraničí

Posudzovanie nároku na dôchodok

Text

Na vznik nároku na dôchodok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky sa nevyžaduje štátne občianstvo Slovenskej republiky. Na rozdiel od právneho stavu účinného pred 1. januárom 2004 už nie je ani potrebné, aby mal žiadateľ o dôchodok trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Ak bol poistenec dôchodkovo poistený aj v inom štáte ako v Slovenskej republike, posudzovanie jeho nároku na dôchodok bude závisieť od toho, či bol dôchodkovo poistený:

 • v členskom štáte Európskej únie, Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie,") alebo
 • v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení (ďalej len „zmluvný štát“).

Ak má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení so štátom, na ktorý sa tiež vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, vo vzájomných vzťahoch Slovenskej republiky a tohto štátu sa  po vstupe Slovenskej republiky alebo druhého zmluvného štátu do Európskej únie v zásade neuplatňujú ustanovenia medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ale postupuje sa podľa koordinačných nariadení Európskej únie.

V súlade s koordináciou v Európskej únii sa postupuje podľa nariadení

 • podľa nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 a nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 od: 
  • 1. mája 2004 Belgickým kráľovstvom, Cyperskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Estónskou republikou, Fínskou republikou, Francúzskou republikou, Gréckou republikou, Holandským kráľovstvom, Írskom, Islandskou republikou, Litovskou republikou, Lichtenštajnským kniežactvom, Lotyšskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rakúskou republikou, Slovinskou republikou, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Švédskym kráľovstvom a Talianskou republikou, 
  • 1. apríla 2006 so Švajčiarskou konfederáciou,
  • 1. januára 2007 s Bulharskou republikou a Rumunskom.
 • podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009  od:
  • 1. mája 2010 s Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Cyperskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Estónskou republikou, Fínskou republikou, Francúzskou republikou, Gréckou republikou, Holandským kráľovstvom, Írskom, Litovskou republikou, Lotyšskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rakúskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Švédskym kráľovstvom a Talianskou republikou,
  • 1. apríla 2012 so Švajčiarskou konfederáciou,
  • 1. júna 2012 s Islandskou republikou, Lichtenštajnským kniežactvom a Nórskym kráľovstvom,
  • 1. júla 2013 s Chorvátskou republikou. 

Z medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení uzatvorených so štátmi, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa môžu naďalej aplikovať len tie ustanovenia, ktoré sú uvedené v príslušnej prílohe koordinačného nariadenia. Ide o:

 • články 12, 20 a 33 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení,
 • články 29 ods. 1 body 2 a 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení,
 • článok 34 ods. 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení,
 • článok 50 ods. 5 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení a
 • článok 34 ods. 1 Dohovoru medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky.
Text

Viac informácií pozri tu:

Ak poistenec nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ale získal dobu poistenia aj v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby, ktoré sa započítavajú na dôchodkové účely podľa právnych predpisov druhého štátu.

Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne nárok na dôchodok, každý štát bude  vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia, ktorá bola získaná podľa jeho právnych predpisov (Sociálna poisťovňa dôchodok teda prizná a bude vyplácať v sume zodpovedajúcej len obdobiu dôchodkového poistenia a zárobkom získaným v Slovenskej republike).  Ak však poistenec v  niektorom štáte získal dobu poistenia kratšiu ako jeden rok, príslušný štát dôchodok v zásade neprizná. V takomto prípade dobu poistenia kratšiu ako jeden rok započíta štát, ktorý priznáva dôchodok.

Odlišný právny režim sa uplatňuje pri medzinárodných zmluvách o sociálnom zabezpečení založených na princípe teritoriality, podľa ktorých dôchodok prizná a vypláca zmluvný štát, na území ktorého má poistenec trvalý pobyt (pozri Medzinárodné zmluvy).

Potvrdzovanie období poistenia získaných v inom štáte

Ak bol poistenec dôchodkovo poistený (zabezpečený) v štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie

alebo v zmluvnom štáte, nie je potrebné po návrate do Slovenskej republiky na účely nároku na dôchodkovú dávku z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky predložiť Sociálnej poisťovni žiadne potvrdenie, pretože Sociálna poisťovňa neeviduje doby poistenia získané podľa právnych predpisov iného štátu.

Hodnotenie týchto dôb prichádza do úvahy až v konaní o nároku na dôchodkovú dávku z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktoré sa začína podaním žiadosti o priznanie dôchodkovej dávky, ak poistenec podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia. V takomto prípade Sociálna poisťovňa požiada nositeľa sociálneho poistenia daného štátu o potvrdenie dôb poistenia získaných podľa právnych predpisov tohto štátu. Na tieto účely je však potrebné, aby poistenec pri podaní žiadosti o dôchodkovú dávku z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky uviedol, že bol dôchodkovo poistený aj v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte a uviedol aj svoje číslo sociálneho poistenia v tomto štáte.

Ak bol poistenec dôchodkovo poistený v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

 pri podaní žiadosti o dôchodkovú dávku je potrebné uviesť aj údaj o národnom čísle sociálneho poistenia, ktoré poistencovi v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pridelil úrad s názvom Department for Work and Pensions.
Ak poistenec v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska takéto číslo pridelené nemal alebo mal pridelené len dočasné číslo, o udelenie národného čísla sociálneho poistenia môže ešte pred podaním žiadosti o dôchodkovú dávku požiadať na adrese:

Department for Work and Pensions, Glasgow Benefit Centre, Ms A. Veldhoven or Ms K. Jeffries, Central Control Unit, Admin Team, 5th Floor, Portcullis House, 21 India Street, G2 4PA Glasgow, alebo telefonicky na čísle 00 44 141 207 3648/3649.

Okrem národného čísla sociálneho poistenia je v žiadosti o dôchodkovú dávku potrebné uviesť aj údaje o dátume príchodu a odchodu zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, údaje o všetkých adresách bydliska v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, údaje o plate alebo mzde dosiahnutých v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a ak poistenec v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska používal iné meno alebo priezvisko ako má uvedené v preukaze totožnosti, aj údaj o tomto mene alebo priezvisku. Všetky uvedené údaje žiada od poistenca príslušná inštitúcia sociálneho poistenia v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a ich oznámenie už v žiadosti o dôchodkovú dávku značne urýchli konanie.

Ak poistenec alebo žiadateľ o dôchodok požiada o priznanie dôchodku z dôchodkového poistenia Poľskej republiky

pri podaní žiadosti o dôchodkovú dávku je potrebné uviesť aj údaj o poľskom identifikačnom čísle poistenca. Pri žiadosti o priznanie pozostalostného dôchodku je potrebné vždy uviesť poľské identifikačné číslo žiadateľa o dôchodok aj zomretej osoby. Týmto číslom je číslo PESEL (rodné číslo). Ak poistenec takéto číslo pridelené nemá, je potrebné na účely identifikácie poistenca uviesť číslo preukazu totožnosti (číslo občianskeho preukazu alebo pasu) platného v čase vzniku účasti poistenca v systéme dôchodkového poistenia Poľskej republiky.

Text

Ak je na účely nároku na dôchodkovú dávku z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky potrebné prihliadať aj na doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte, tieto doby možno započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu, ktorý posúdi získané doby poistenia podľa právnych predpisov daného štátu a potvrdí ich získanie Sociálnej poisťovni. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205. Na tieto účely preto nie je potrebné, aby poistenec predložil Sociálnej poisťovni po návrate do Slovenskej republiky napríklad potvrdenie zamestnávateľa. Ak však poistenec má potvrdenie nositeľa sociálneho poistenia štátu, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo zmluvného štátu, o dobách poistenia získaných podľa právnych predpisov tohto štátu, môže ho Sociálnej poisťovni predložiť v konaní o nároku na dôchodkovú dávku z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, čím môže prispieť k urýchleniu tohto konania.

Uplatnenie nároku na dôchodok

Ak poistenec získal obdobia poistenia v Slovenskej republike a aj v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte, potom stačí, aby podal len jednu žiadosť o dôchodok, ktorá sa zásadne považuje aj za žiadosť o dôchodok z dôchodkového poistenia druhého štátu.

Ak má žiadateľ bydlisko na území Slovenskej republiky

žiadosť o dôchodok z dôchodkového poistenia iného štátu, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo zmluvného štátu podáva v príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne (bližšie pozri pri jednotlivých dôchodkových dávkach).

Ak má žiadateľ bydlisko na území iného štátu, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie

alebo na území zmluvného štátu, žiadosť o dôchodok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky v zásade podáva prostredníctvom nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu, a to aj vtedy, ak nežiada o dôchodok z dôchodkového poistenia štátu, na území ktorého má bydlisko.

Ako požiadať o dôchodok zo zahraničia elektronicky:

 • žiadateľ vyplní elektronickú žiadosť tu: Elektronická žiadosť o dôchodok
 • ako prílohu k žiadosti odporúčame priložiť napr. doklady preukazujúce obdobia poistenia podľa právnych predpisov iného štátu; doklad preukazujúci, že ste majiteľom účtu (ak žiadate poukazovať dôchodok na účet v banke).

Sociálna poisťovňa žiadosť o dôchodok posúdi, v prípade chýbajúcich podkladov si od žiadateľa vyžiada ďalšie potrebné informácie a vydá rozhodnutie o dôchodku.

Vyplniť a zaslať eFormulár Elektronická žiadosť o dôchodok môžete s elektronickým občianskym preukazom s aktivovaným čipom (Žiadosť/Prihlásenie eID) alebo s iným európskym dokladom (https://www.slovensko.sk/sk/eidas/informacie-o-prihlaseni-cez-ei). Podávanie žiadosti si vyžaduje podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

 

Ak má žiadateľ bydlisko na území štátu, ktorý nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie

alebo zmluvným štátom, žiadosť o dôchodok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky podáva v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave alebo ju môže  podať na tlačive „Žiadosť o dôchodok podávaná v cudzine“ (pozri Formuláre).

Poukazovanie dôchodku

Text

Od 1. januára 2004 sa dôchodky poukazujú do cudziny, a to aj do štátov, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch.
 

Ďalšie informácie