Page title

Potvrdzovanie tlačív SP

Potvrdzovanie tlačív SP na účely dlhodobého ošetrovného a tehotenského

Text

Vzhľadom na právnu úpravu účinnú od 1. apríla 2021, týkajúcu sa novozavedených inštitútov – tzv. dlhodobého ošetrovného a tehotenského, dávame do pozornosti lekárov možnosť vyzdvihnúť si tlačivá určené Sociálnou poisťovňou na potvrdzovanie skutočností na účely tehotenského a dlhodobého ošetrovného.

Tieto tlačivá sú príslušným lekárom dostupné prostredníctvom útvaru lekárskej posudkovej činnosti pobočky Sociálnej poisťovne miestne príslušnej podľa sídla lekára.

Tlačivá si je možné vyzdvihnúť po telefonickej dohode s určeným zamestnancom útvaru lekárskej posudkovej činnosti v pobočke SP : Kontakty na pobočky

Tehotenské

Text

Na účely poskytovania tehotenského ošetrujúci lekári (gynekológovia) potvrdzujú údaje v súvislosti s tehotenským na dvoch nových tlačivách Sociálnej poisťovne:

  • Žiadosť o tehotenské
    (tlačivo vystaví gynekológ, v ktorého starostlivosti bude tehotná poistenkyňa a potvrdí na ňom očakávaný deň pôrodu)
  • Potvrdenie o skončení tehotenstva
    (tlačivo vystaví poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ukončil tehotenstvo, resp. ktorý zistil, že tehotenstvo bolo ukončené a potvrdí na ňom deň ukončenia tehotenstva).

Dlhodobé ošetrovné

Text

Na účely poskytovania dlhodobého ošetrovného zákonom vymedzení ošetrujúci lekári na osobitných tlačivách potvrdzujú pre Sociálnu poisťovňu, rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa ich pacientov. Ide o tieto štyri tlačivá:

1. Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti a o prvom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie,

V prípade prvého tlačiva pôjde o lekárov bližšie špecifikovaných v § 12b ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 467/2019 Z. z. Za podmienok ustanovených v predmetnom ustanovení pôjde o:

  • lekára zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určeného poskytovateľom, ak u chorej osoby došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu, pri ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, ak je predpoklad, že jej zdravotný stav bezprostredne po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti do prirodzeného prostredia bude nevyhnutne vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní; na účely splnenia podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia do zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti a deň prepustenia z takéhoto zariadenia,
  • lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria, ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.

2. Potvrdenie o poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti ďalšou osobou – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie,

3. Potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie,

4. Potvrdenie o ukončení poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti / Potvrdenie o ukončení potreby osobnej a celodennej starostlivosti / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

V prípade druhého, tretieho a štvrtého tlačiva pôjde v zmysle § 12b ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 467/2019 Z. z. o všeobecného lekára, s ktorým má ošetrovaná osoba uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Zdravotné výkony na účely tehotenského a dlhodobého ošetrovného

Text

Všetky tlačivá, ktoré poskytovatelia zdravotnej starostlivosti potvrdzujú v súvislosti s vyššie uvedenými dávkami, sú im uhrádzané ako zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia v súlade s aktuálnou právnou úpravou.