Page title

ePN - Občan - Poistenec

Základná informácia

Text

Elektronická práceneschopnosť – ePN slúži verejnosti od 1. júna 2022. Lekár vás už môže uznať práceneschopným novým spôsobom – elektronicky. Hlavným predpokladom je, aby bol váš lekár zapojený do systému ePN.

Ak je váš lekár zapojený do systému elektronickej PN – ePN a po návšteve vás uzná dočasne práceneschopným elektronicky, už vám nevystavuje papierové potvrdenie. Vaša cesta od lekára vedie priamo domov, liečiť sa.

Ak vás lekár uznal práceneschopným cez ePN:

 • neprenášate a nedoručujete žiadne potvrdenia o vašej práceneschopnosti zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni,
 • nežiadate o náhradu mzdy ani o dávku nemocenské,
 • nenahlasujete číslo účtu v banke, na ktorý vám bude poukazovaná dávka nemocenské,
 • neoznamujete ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pri ePN si lekár a inštitúcie všetky potrebné údaje vymenia elektronicky, s potvrdeniami nemáte nijaké povinnosti a starosti.

Ako sa údaje o mojej ePN dostanú od lekára tam, kde sú potrebné

 • lekár vo svojom počítači vystaví ePN,
 • lekár odošle vašu ePN elektronicky do NZIS – systému eZdravie – v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI),
 • v prípade potreby vám lekár vystaví odpis ePN:
  • na vašu žiadosť ak nie ste poistencom v Slovenskej republike a potvrdenie potrebujete pre zahraničnú inštitúciu sociálneho poistenia alebo pre vlastnú potrebu,
  • ak má lekár technické problémy s odoslaním ePN,
 • systém eZdravie (NZIS) odošle zašifrované údaje o vašej ePN do Sociálnej poisťovne,
 • spracované údaje o ePN poskytne Sociálna poisťovňa prostredníctvom eSlužieb vášmu zamestnávateľovi,
 • zamestnávateľ má v eSlužbách Sociálnej poisťovne (služba Odvádzateľ poistného) prístup k údajom o vašej práceneschopnosti cez novú záložku s názvom „ePN“,
 • ako poistenec máte v eSlužbách Sociálnej poisťovne prístup k svojej ePN cez Elektronický účet poistenca.

Kontrola ePN online

Text

Svoju elektronickú PN – ePN si môžete kontrolovať online.

Pacienti majú informáciou o svojej ePN vo svojej elektronickej zdravotnej dokumentácii – Elektronická zdravotná knižka (EZK cez slovensko.sk). Ak máte aktivovaný prístup do Elektronického účtu poistenca v eSlužbách Sociálnej poisťovne, okrem údajov o ePN budete mať k dispozícii aj informácie o konaní a výplate dávky nemocenské. V Elektronickom účte poistenca (EÚP) si nájdete informácie o ePN v časti vaše dávky:

Kontrola ePN online

Detailné informácie o ePN sa vám zobrazia nasledovne:

Detailné informácie o ePN sa vám zobrazia nasledovne:

Detailné informácie o ePN

V Elektronickom účte poistenca uvidíte nasledovné informácie o vašej ePN:

 • informácie o priebehu konania o nemocenskom/úrazovom príplatku,
 • informácie o výplate nemocenského/úrazového príplatku,
 • informácie o vykonaných kontrolách dodržiavania liečebného režimu,
 • číslo ePN,
 • meno a priezvisko lekára, ktorý ePN vystavil,
 •  poistný vzťah,
 • stav danej ePN – hodnoty trvá / stornovaná / ukončená,
 • dôvod vzniku ePN a jeho zmenu – choroba, úraz, choroba z povolania, karanténne opatrenie/izolácia, pracovný úraz,
 • dátum začiatku ePN a jeho zmenu,
 • dátum predpokladaného trvania ePN a jeho zmenu,
 • dátum práceschopnosti a jeho zmenu,
 • činnosti, ktoré môže poistenec vykonávať počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • pobyt počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • vychádzky počas dočasnej pracovnej neschopnosti a ich zmenu,
 • dátum stornovania ePN.

Poistenec, ktorému príslušný ošetrujúci lekár potvrdil ePN, môže prostredníctvom Elektronického účtu poistenca vziať späť žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok („späťvzatie“), nahlásiť úraz alebo oznámiť číslo účtu alebo adresy, na ktorú mu Sociálna poisťovňa má zasielať nemocenské/úrazový príplatok.

Späťvzatie žiadosti o nemocenské/úrazový príplatok

Späťvzatie žiadosti o nemocenské/úrazový príplatok

Žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok môže poistenec až do ukončenia konania o nároku na nemocenské/úrazový príplatok vziať späť. Konanie o nároku na dávku bude z vyznačených poistných vzťahov zastavené.

Postup vyplnenia formulára v Elektronickom účte poistenca

Poistenec si v časti „Elektronická práceneschopnosť“ vyberie konkrétnu ePN kliknutím na riadok ePN. Následne sa dostane do detailu ePN. Vo vrchnej časti obrazovky vľavo sa nachádza „Poistný vzťah“, po rozkliknutí „Zobraziť detail konania“, klikne na „Späťvzatie žiadosti“ a vyplní formulár. Poistenec vyznačí, z ktorých poistných vzťahov berie žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok späť. Časť „Údaje o poistencovi“ sú vopred vyplnené systémom.

Vo formulári sa automaticky skontrolujú chyby. Ak je formulár bez chyby, formulár poistenec odošle tlačidlom „Potvrdiť“. Ak systém upozorní na chyby, je potrebné vrátiť sa do formulára, chybu opraviť a opäť kliknúť „Potvrdiť“. Formulár sa automaticky odošle.

Zaslaný formulár je možné nájsť v Detaile ePN, v spodnej časti obrazovky, v časti „Oznámenia“. Po kliknutí na riadok konkrétneho oznámenia, sa zobrazí zaslané oznámenie s vyplnenými údajmi.

Späťvzatie žiadosti o nemocenské/

Hlásenie úrazu

Hlásenie úrazu

Poistenec vyplní tlačivo, ak je dôvod vzniku ePN úraz/pracovný úraz. Ak je dôvodom vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti pracovný úraz, potom poistenec určí aj zamestnávateľa, u ktorého došlo k úrazu.

Postup vyplnenia formulára v Elektronickom účte poistenca:

Poistenec si v časti „Elektronická práceneschopnosť“ vyberie konkrétnu ePN kliknutím na riadok ePN. Následne sa dostane do detailu ePN. V strednej časti obrazovky vľavo sa nachádza „Hlásenie úrazu“, po rozkliknutí, poistenec vyplní formulár. Polia označené hviezdičkou sú povinné. Poistenec môže pridať aj svedkov úrazu po kliknutí na „+Pridať“.

Vo formulári sa automaticky skontrolujú chyby. Ak je formulár bez chyby, formulár odošle tlačidlom „Potvrdiť“. Ak systém upozorní na chyby, je potrebné sa vrátiť do formulára, chybu opraviť a opäť kliknúť „Potvrdiť“. Formulár sa automaticky odošle.

Zaslaný formulár je možné nájsť v Detaile ePN, v spodnej časti obrazovky, v časti „Oznámenia“. Po kliknutí na riadok konkrétneho oznámenia, sa zobrazí zaslané oznámenie s vyplnenými údajmi.

Hlásenie úrazu

 

Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské/úrazový príplatok (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny)

Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské/úrazový príplatok (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny)

Pri prvom uplatnení nároku na nemocenské/úrazový príplatok na základe elektronickej PN je poistenec povinný oznámiť do troch dní od jej vzniku číslo účtu, na ktorý sa má dávka poukazovať alebo adresu, kam žiada zaslať dávku v hotovosti. Tento účet alebo adresa sa bude používať na výplatu nemocenského a úrazového príplatku pri ePN, kým poistenec neoznámi zmenu. Oznamovať účet alebo adresu nie je povinný poistenec-zamestnanec. Pre včasné posúdenie nároku a výplatu dávky odporúčame uviesť spôsob, akým má Sociálna poisťovňa dávku vyplatiť. Ak nenahlásite spôsob výplaty, Sociálna poisťovňa vyplatí dávku spôsobom, akým vám zamestnávateľ poskytuje mzdu. Ak Sociálna poisťovňa nebude mať k dispozícii informáciu o spôsobe výplaty, dávku vám vyplatí na adresu trvalého pobytu.

Postup vyplnenia formulára v Elektronickom účte poistenca:

Poistenec si v časti „Elektronická práceneschopnosť“ vyberie konkrétnu ePN kliknutím na riadok ePN. Následne sa dostane do detailu ePN. V približne v strednej časti obrazovky sa nachádza „Spôsob výplaty dávky“, po kliknutí na „Výplata dávky“ sa formulár otvorí. Časť „Údaje o poistencovi“ sú vopred vyplnené systémom. Poistenec si prostredníctvom roletky vyberie požadovaný spôsob výplaty dávky – na účet v banke v alebo v hotovosti na adresu a vyplní príslušné políčka.

Vo formulári sa automaticky skontrolujú chyby. Ak je formulár bez chyby, poistenec odošle formulár tlačidlom „Potvrdiť“. Ak systém upozorní na chyby, je potrebné sa vrátiť do formulára, chybu opraviť a opäť kliknúť „Potvrdiť“. Formulár sa automaticky odošle.

Zaslaný formulár je možné nájsť v Detaile ePN, v spodnej časti obrazovky, v časti „Oznámenia“. Po kliknutí na riadok konkrétneho oznámenia, sa zobrazí zaslané oznámenie s vyplnenými údajmi.

Formuláre sú k dispozícii pre poistenca aj v papierovej verzii na stránke Sociálnej poisťovne (napr. ak poistenec nemá aktivovaný EÚP).

Oznámenie čísla účtu alebo adresy

Upozornenie:

Pri dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenej ošetrujúcim lekárom má poistenec po splnení zákonných podmienok nárok na nemocenské. Ak je PN potvrdená z dôvodu choroby z povolania alebo pracovného úrazu, poistenec môže mať nárok aj na úrazový príplatok.

Konanie o týchto dávkach sa začne iba v prípade, ak ste poistencom Sociálnej poisťovne, t. j. ak ste v deň vzniku dočasnej práceneschopnosti (DPN) boli sociálne poistený alebo vám plynula ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia. Konanie o nemocenskom u zamestnanca sa začína spravidla až od jedenásteho dňa od vzniku DPN, u ostatných poistencov od prvého dňa. Konanie o úrazovom príplatku zamestnanca sa začne od prvého dňa DPN a iba z poistného vzťahu zamestnávateľa zodpovedného za pracovný úraz/chorobu z povolania. Bližšie informácie o dávkach, podmienkach nároku a ich výške nájdete na www.socpoist.sk.

Najčastejšie otázky

1. Odkedy mi môže oprávnený lekár vystaviť ePN?

 • od 1. júna 2022 bolo možné vystaviť ePN alebo štandardné päťdielne tlačivo,
 • od 1. júna 2023 sú povinní všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia vystavovať už len ePN,
 • od 1. januára 2024 sú povinní aj lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť uznávať PN iba elektronicky.

2. Aké tlačivá sa pri vystavení ePN budú používať?

 • nebudú sa používať žiadne tlačivá, celý proces bude elektronický, podobne ako sú v súčasnosti lekárom vystavované eRecepty,
 • v špecifických prípadoch (napr. ak potrebujete potvrdenie pre inštitúciu v zahraničí) vám lekár na vašu žiadosť vystaví odpis ePN.

3. Ako sa môj zamestnávateľ dozvie, že mi lekár vystavil ePN?

Zamestnávateľovi oznamuje údaje o vašej ePN Sociálna poisťovňa cez eSlužby, ku ktorým má každý zamestnávateľ prístup. V časti ePN si váš zamestnávateľ nájde všetky potrebné údaje o vás, aby vám mohol vyplatiť náhradu príjmu počas vašej dočasnej PN. Zamestnávateľ zároveň cez eSlužby oznámi Sociálnej poisťovni údaje potrebné pre posúdenie nároku na nemocenské alebo úrazový príplatok, ako aj údaje potrebné na výplatu nemocenského alebo úrazového príplatku.

4. Kde si môžem pozrieť informácie o svojej ePN v Sociálnej poisťovni?

Sociálna poisťovňa vám oznamuje údaje o ePN a o automatickom vybavovaní vášho nemocenského alebo úrazového príplatku cez Elektronický účet poistenca (časť Vaše dávky) v eSlužbách. Každý poistenec má zriadený Elektronický účet poistenca (EÚP), avšak prístup k tejto službe si musí aktivovať.

Sprístupnenie EÚP je jednoduché: vybavíte si ho po jednej osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne. Prístup do EÚP máte následne k dispozícii kedykoľvek cez heslo alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

V nevyhnutnom prípade môžete oprávneného lekára požiadať o vytlačenie odpisu ePN (napr. pre vlastnú potrebu, ak nie ste poistencom v Slovenskej republike a potvrdenie potrebujete pre inštitúciu sociálneho poistenia v zahraničí). Odpis ePN je vlastne papierová kópia elektronického záznamu. Má pre vás len informačný charakter a kópiu nie je potrebné predkladať Sociálnej poisťovni, ani zamestnávateľovi. Sociálnej poisťovni ju predložíte len v prípade, ak sa lekárovi z technických príčin nepodarí vybaviť vašu práceneschopnosť elektronicky, čiže v systéme ePN.

5. Aké sú špecifiká potvrdzovania ePN?

 • Oprávnený lekár vystavením ePN automaticky uznáva pacienta za dočasne práceneschopného zo všetkých poistných vzťahov (zárobkových činností). Pokiaľ osoba môže vzhľadom na zdravotný stav naďalej vykonávať niektorú zo svojich zárobkových činností, je potrebné, aby ošetrujúci lekár tento poistný vzťah vyznačil pri vytvorení elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Ošetrujúci lekár v elektronickom zázname o dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa charakteru choroby dátum predpokladaného skončenia DPN. Preukaz o trvaní DPN sa už na konci mesiaca nebude vystavovať.
 • Ak sa poistenec nedostaví do dňa určeného ako deň predpokladaného skončenia DPN na vyšetrenie k ošetrujúcemu lekárovi, pričom nebol dohodnutý náhradný neskorší termín vyšetrenia, tento deň sa považuje za deň ukončenia DPN. Ak sa poistenec dohodne s ošetrujúcim lekárom na neskoršom termíne vyšetrenia, ošetrujúci lekár v elektronickom zázname o dočasnej pracovnej neschopnosti určí nový dátum predpokladaného skončenia DPN.

6. Ako požiadam o nemocenské v prípade vystavenia ePN?

V prípade ePN nepodávate samostatnú žiadosť. Za žiadosť o nemocenské sa považuje samotné vystavenie ePN za nasledovných podmienok:

 • poistenec je v prvý deň DPN zamestnancom alebo je v ochrannej lehote po skončení zamestnania (u zamestnanca, ktorému pracovný pomer trvá počas celej DPN, vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa DPN, u zamestnanca, ktorému pracovný pomer skončil počas prvých 10 dní, DPN vzniká nárok dňom nasledujúcim po skončení poistenia a u zamestnanca v ochrannej lehote vzniká nárok prvým dňom DPN),
 • poistenec je v prvý deň DPN povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo mu plynie ochranná lehota po skončení tohto poistenia (nárok na nemocenské vzniká od prvého dňa DPN),
 • poistenec je v prvý deň DPN dobrovoľne nemocensky poistenou osobou alebo mu plynie ochranná lehota po skončení tohto poistenia (nárok na nemocenské vzniká od prvého dňa DPN),
 • poistenec je v prvý deň DPN poistencom Sociálnej poisťovne, avšak nie je nemocensky poistený (nárok na nemocenské a jeho výplatu nevznikne).

V prípade, ak v deň vzniku DPN nie je osoba poistencom a ani jej neplynie ochranná lehota, sa konanie o dávke nezačne.

7. Ako požiadam o úrazový príplatok v prípade vystavenia ePN?

Samotné vystavenie ePN sa automaticky považuje za žiadosť o úrazový príplatok, ak DPN vznikla z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Sociálna poisťovňa následne posúdi túto žiadosť a o tom, ako rozhodla, bude poistenec informovaný rozhodnutím.

8. Aké povinnosti má poistenec v prípade vystavenia ePN?

 • dodržiavať liečebný režim a vychádzky určené ošetrujúcim lekárom a poskytovať súčinnosť pri ich kontrole,
 • zdržiavať sa na adrese pobytu uvedenej v elektronickom zázname o dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť,
 • ak počas trvania práceneschopnosti zmení pobyt, kde sa bude zdržiavať, je povinný to oznámiť Sociálnej poisťovni v lehote do 8 dní,
 • dostaviť sa na určené kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu k ošetrujúcemu lekárovi,
 • do troch dní od vzniku prvej ePN nahlásiť číslo účtu v banke, na ktorý sa má poukazovať nemocenské alebo úrazový príplatok alebo adresu na poukazovanie nemocenského alebo úrazového príplatku (táto povinnosť sa netýka zamestnanca); tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca,
 • pri vzniku ePN z dôvodu úrazu alebo pracovného úrazu predložiť vyplnené Hlásenie úrazu (tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca),
 • vziať späť žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok, ak nepožaduje dávku napriek tomu, že lekár potvrdil ePN (tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca), a to až do ukončenia konania o nároku na nemocenské alebo úrazový príplatok,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie a zánik nároku na dávku a jej výplatu.

9. Aké povinnosti nemá poistenec v prípade vystavenia ePN?

 • poistenec nemusí predkladať žiadosť o dávku (s výnimkou, ak má lekár technické problémy s odoslaním ePN),
 • poistenec nemusí predkladať potvrdenie o práceneschopnosti zamestnávateľovi (údaje poskytne zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa),
 • poistenec nemusí predkladať doklad Preukaz o trvaní DPN, pri každej kontrole lekár vykoná záznam o predpokladanom trvaní DPN alebo DPN ukončí,
 • poistenec nemá povinnosť zasielať doklady potrebné ku konaniu a výplate dávky poštou; v prípade, ak si aktivuje prístup do Elektronického účtu poistenca, potrebné doklady môže zaslať prostredníctvom tejto služby elektronicky.

10. Čo mám robiť, ak môj obvodný lekár ešte neponúka možnosť elektronickej PN?

Pripomeňte mu, že ePN už funguje a procesy sú jednoduchšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie. Navyše, ako pacientovi vám dáva možnosť zodpovednejšie pristupovať k svojmu zdraviu. Po uznaní práceneschopnosti nemusíte doručovať potvrdenia, čím vám v čase ochorenia uľahčí situáciu – priamo po vyšetrení sa odchádzate liečiť.

11. Kedy mám ako zamestnanec nárok na dávku nemocenské?

V prípade, že vaša liečba trvá dlhšie ako 10 dní. Dávku nemocenské začína Sociálna poisťovňa vyplácať od 11. dňa práceneschopnosti. Prvých desať dní hradí váš zamestnávateľ. Kto má nárok na dávku nemocenské sa dočítate TU.

12. Ktoré povinnosti musím dodržať, aby som nestratil nárok na dávku nemocenské?

Okrem dodržiavania liečebného režimu ste povinný počas trvania práceneschopnosti zdržiavať sa na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie dávky nemocenské alebo zaznamenanej pri vzniku ePN (žiadosť sa nepodáva, žiadosťou je samotná ePN). V prípade zmeny adresy ju bezodkladne oznámte Sociálnej poisťovni. Zmenu pobytu počas ePN nebude vyznačovať lekár, ale musí ju nahlásiť poistenec.

13. Čím sa preukážem v prípade kontroly dodržiavania liečebného režimu, ak u lekára nedostanem legitimáciu dočasne práceneschopného poistenca?

Preukázať sa pri prípadnej kontrole dodržiavania liečebného režimu je potrebné občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim vašu totožnosť.

14. Na ktorý účet mi Sociálna poisťovňa vyplatí nemocenské?

Na váš účet, na ktorý vám zamestnávateľ zasiela mzdu. Nemocenské pri ePN sa poukazuje na účet v banke alebo adresu oznámenú poistencom (pri prvej ePN). Ak by spôsob výplaty nenahlásil ani poistenec ani zamestnávateľ, dávku vám SP vyplatí na adresu vášho trvalého pobytu.

15. Ako mám postupovať v prípade, ak si želám, aby mi výplata nemocenského bola poukázaná na iný účet, než mzda od zamestnávateľa?

Oznámite to čo najskôr Sociálnej poisťovni napríklad prostredníctvom vášho Elektronického účtu poistenca.

16. Som SZČO. Ako mám nahlásiť spôsob výplaty nemocenského?

SZČO a dobrovoľne poistení by si pri prvej ePN mali nahlásiť spôsob výplaty dávky (číslo bankového účtu) prostredníctvom ich Elektronického účtu poistenca. Sociálna poisťovňa im inak nemocenské vyplatí na adresu trvalého pobytu 17. Musím ohlásiť zamestnávateľovi ukončenie práceneschopnosti?– poštou.

17. Musím ohlásiť zamestnávateľovi ukončenie práceneschopnosti?

Nie. Povinnosť oznámiť ukončenie práceneschopnosti zamestnávateľovi majú iba tí poistenci, ktorých „péenka“ nie je vystavená ako ePN, ale je v pôvodnej, papierovej podobe. Ďalšie podrobnosti k výplate dávok nájdete TU.

18. Ako sa moja ePN ukončí?

Ak sa do dňa určeného ako deň predpokladaného skončenia ePN nedostavíte na ďalšie vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu s príslušným ošetrujúcim lekárom, ktorý určil ePN, tento deň sa považuje za deň ukončenia ePN a lekár vytvorí elektronický záznam o ukončení ePN. Ak sa dohodnete s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom termíne vyšetrenia, ošetrujúci lekár určí nový dátum predpokladaného skončenia ePN.

19. Môžem si údaje o mojej elektronickej PN priebežne skontrolovať?

Áno, prehľad o vašej elektronickej PN nájdete vo vašom Elektronickom účte poistenca, ktorý máte zriadený v Sociálnej poisťovni. Aktivácia prístupu je jednoduchá: navštívte pobočku Sociálnej poisťovne a podpíšte Dohodu o používaní elektronických služieb. Viac informácií o Elektronickom účte poistenca nájdete TU.

20. Čo v prípade, že elektronické systémy budú mať výpadok?

Vtedy platí výnimka: ak z technických príčin nie je možné, aby príslušný ošetrujúci lekár vystavil ePN alebo iným spôsobom elektronický záznam o ePN upravil a je možné predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví vám tzv. odpis potvrdenia o ePN na predpísanom tlačive.

21. Som SZČO. Ako sa postup pri ePN zmenil pre mňa?

V zásade je pre vás postup rovnaký ako pri zamestnancoch s tým rozdielom, že dávku nemocenské vám Sociálna poisťovňa začne vyplácať už od prvého dňa práceneschopnosti. Po návšteve lekára a vypísaní ePN nemáte, okrem dodržiavania liečebného režimu, žiadne ďalšie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Výmena elektronických dokumentov sa medzi inštitúciami uskutoční elektronicky. Všetky ostatné povinnosti, vrátane priebežnej kontroly ePN online a tiež prípadnú zmenu účtu, na ktorý vám bude nemocenské vyplatené, nahlásite cez váš Elektronický účet poistenca.

22. Som SZČO. Som povinný oznámiť Sociálnej poisťovni vznik a zánik prerušenia povinného nemocenského poistenia, ak ePN trvá viac ako 52 týždňov?

V prípade, ak ePN trvá viac ako 52 týždňov, oznamuje vznik a zánik Sociálna poisťovňa SZČO. V prípade papierovej PN platí pôvodný postup.

23. Ako si uplatňuje nárok na nemocenské osoba nemocensky poistená v inom členskom štáte EÚ, ak jej slovenský ošetrujúci lekár potvrdil elektronickú PN – ePN?

Slovenský elektronický systém ePN nie je prepojený s elektronickými systémami v iných členských štátoch EÚ.

Ak slovenský ošetrujúci lekár potvrdzuje pracovnú neschopnosť prostredníctvom systému ePN, osoba ktorá si chce uplatniť nárok na nemocenské v inom členskom štáte EÚ, môže slovenského ošetrujúceho lekára požiadať o vystavenie tlačiva – Odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenej elektronicky (Odpis ePN). Toto tlačivo slúži aj na účely uplatnenia nároku na nemocenské a preukázanie vzniku, trvania a ukončenia práceneschopnosti v inom členskom štáte EÚ.