Page title

Všeobecné informácie - nemocenské dávky

Ochranná lehota

Trvanie

 • sedem dní po skončení nemocenského poistenia, 
 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
 • osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ak poistenke zaniklo nemocenské poistenie  v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, 
 • osem mesiacov od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, ak poistenke prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia (t. j. ak poistenka otehotnie do 180 dní od skončenia posledného poistenia); uvedené neplatí, ak jej po zániku nemocenského poistenia vzniklo nové nemocenské poistenie. 

Plynutie ochrannej lehoty

(ak neuplynula skôr) sa skončí dňom, v ktorom

 • vzniklo nemocenské poistenie, 
 • vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Výplata dávky/Premlčanie

Nemocenská dávka sa vypláca

 • na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky alebo v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky prostredníctvom Slovenskej pošty, a s., ak príjemca dávky v žiadosti neurčil spôsob výplaty dávky.

Po priznaní nároku na dávku sa dávka vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nemocenská dávka patrí, v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.   

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky, alebo ste si dávku nevyzdvihli, použite formulár Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Spôsob výplaty pri nemocenskom uplatnenom prostredníctvom elektronickej pracovnej neschopnosti (ePN)

• primárne na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo na adresu oznámenú poistencom (povinnosť poistenca pri prvej ePN nahlásiť číslo účtu alebo adresu, kam sa má poskytovať nemocenské pri ePN; uvedená povinnosť neplatí pre zamestnanca, ktorého údaje nahlasuje zamestnávateľ),

• na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa zamestnancovi vypláca mzda alebo na adresu, na ktorú sa zamestnancovi vypláca mzda v hotovosti, ak poistenec nenahlásil iné číslo účtu alebo adresu (povinnosť zamestnávateľa oznámiť číslo účtu, na ktoré je poukazovaná mzda alebo oznámiť, že mzda je vyplácaná v hotovosti), 

• v hotovosti na adresu trvalého pobytu poistenca, ak poistenec alebo zamestnávateľ neuviedol výplatné údaje.

Ak chcete nahlásiť spôsob výplaty alebo jeho zmenu pri nemocenskom, ktoré bolo uplatnené prostredníctvom ePN, použite formulár tu: Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské/úrazový príplatok (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny) alebo využite formulár v Elektronickom účte poistenca

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený. 

Podmienka zaplatenia poistného

Text

Táto podmienka nároku na nemocenské dávky sa sleduje iba u povinne nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb (PNP SZČO) a dobrovoľne nemocensky poistených osôb (DNPO).

Na to, aby PNP SZČO alebo DNPO splnila túto podmienku, musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie:

Sledované obdobie Dokedy má byť poistné zaplatené Ktorej PNP SZČO alebo DNPO sa to týka

do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky; sleduje sa posledných 5 rokov

do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky

PNP SZČO alebo DNPO, ktorá si uplatňuje nárok na nemocenskú dávku z aktívneho nemocenského poistenia, ktoré nevzniklo prvýkrát

prvý mesiac existencie PNP SZČO alebo DNPO

posledný deň splatnosti poistného na nemocenské poistenie za prvý mesiac existencie PNP SZČO alebo DNPO*

PNP SZČO alebo DNPO, ktorej dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v mesiaci prvého vzniku nemocenského poistenia (tzn. pred tým táto osoba nebola nikdy PNP SZČO alebo DNPO)

do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zaniklo PNP SZČO alebo DNPO; sleduje sa posledných 5 rokov

posledný deň splatnosti poistného na nemocenské poistenie za posledný mesiac existencie PNP SZČO alebo DNPO*

PNP SZČO alebo DNPO, ktorej vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v ochrannej lehote

*Posledný deň splatnosti poistného na nemocenské poistenie PNP SZČO a DNPO je spravidla 8. kalendárny deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie nižšia ako 5 eur.

V prípade, ak Sociálna poisťovňa eviduje v sledovanom období voči poistencovi postúpenú pohľadávku, poistné na nemocenské poistenie sa považuje za zaplatené dňom zaplatenia odplaty za postúpenú pohľadávku.

V prípade, ak Sociálna poisťovňa eviduje v sledovanom období voči poistencovi odpísanú pohľadávku, poistné na nemocenské poistenie sa nepovažuje za zaplatené. 

(§ 31 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

 

Vymeriavací základ

Nemocenské dávky sa určujú z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Pri výpočte dávky sa určí rozhodujúce obdobie, t. j. obdobie, príjem z ktorého sa použije pri výpočte dávky.

Denný vymeriavací základ

DVZ = vymeriavacie základy, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období sa spočítajú a vydelia počtom dní rozhodujúceho obdobia (do počtu dní sa nezapočítavajú dni neplatenia poistného, napr. dni dočasnej pracovnej neschopnosti), DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.  

Obmedzenie DVZ – DVZ nesmie byť vyšší ako DVZ určený z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Obmedzenie určené pri priznaní nároku na dávku sa nemení po celý čas poskytovania dávky, keďže sa určuje zo všeobecného vymeriavacieho základu platného dva roky pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky. Ide o takzvaný maximálny DVZ.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ

PDVZ sa použije ak

 • poistenec nedosiahol v rozhodujúcom období vymeriavacie základy na platenie poistného na nemocenské poistenie,
 • zamestnanec od vzniku nemocenského poistenia do vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky neplatil poistné na nemocenské poistenie aspoň 90 dní,
 • samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v deň vzniku povinného nemocenského poistenia alebo
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba od vzniku nemocenského poistenia do vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky nebola dobrovoľne nemocensky poistená nepretržite 26 týždňov.

PDVZ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu (VZ), z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, PDVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.  

Obmedzenie PDVZ – PDVZ vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ sa obmedzí na jednu tridsatinu minimálneho VZ s výnimkou  

 • zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, u ktorých sa má nemocenská dávka určiť z PDVZ z dôvodu, že v celom rozhodujúcom období neplatili poistné lebo celé toto obdobie boli práceneschopní, poberali materské alebo mali prerušené povinného nemocenské poistenie zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu, že povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba poberala rodičovský príspevok. V tomto prípade je výška PDVZ obmedzená iba výškou maximálneho DVZ.

PDVZ materské pri tzv. „reťazových pôrodoch“ – Materské pri „reťazových pôrodoch“ nesmie byť určené z nižšieho pravdepodobného denného vymeriavacieho základu ako pri predchádzajúcom materskom poskytovanom z toho istého nemocenského poistenia. „Reťazový pôrod“ je v prípade, ak poistenka, ktorá je stále nemocensky poistená z toho istého dôvodu plynule prechádza z poberania materského na rodičovskú dovolenku (zamestnankyňa) alebo na čerpanie rodičovského príspevku (povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba) a následne v súvislosti s ďalším tehotenstvom bez prerušenia požiada o materské. Obdobne to platí aj u iného poistenca, ktorý plynule prechádza z jednej rodičovskej dovolenky na druhú. Pri reťazovom pôrode sa porovná PDVZ s PDVZ alebo DVZ, z ktorého bolo určené predchádzajúce materské a použije sa vyššia suma. Takto určené PDVZ je obmedzené iba výškou maximálneho DVZ.

Mesačný vymeriavací základ

MVZ slúži pri výpočte vyrovnávacej dávky. Vypočíta sa ako 30,4167-násobok DVZ a zaokrúhľuje sa na celé eurocenty nahor. Ak mala zamestnankyňa po preradení príjem iba za časť kalendárneho mesiaca, mesačný vymeriavací základ sa upraví podľa počtu dní, za ktoré dosiahla vymeriavací základ – tzv. pomerná časť MVZ.

 (§ 55, § 56, § 57 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

Rozhodujúce obdobie

je obdobie, z ktorého príjmy sa použijú pri výpočte denného vymeriavacieho základu (DVZ).

Určenie rozhodujúceho obdobia

u všetkých poistencov je závislé od dĺžky trvania nemocenského poistenia (či trvalo celý predchádzajúci kalendárny rok alebo či vzniklo v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka) a u zamestnanca aj od dĺžky obdobia platenia poistného od vzniku nemocenské poistenia do dňa vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky (tzv. 90-dňová čakacia lehota).

Rozhodujúce obdobie sa v závislosti od typu nemocenského poistenia (zamestnanec, PNP SZČO, DNPO) určuje nasledovne:

Určenie rozhodujúceho obdobia u zamestnanca
Kedy vzniklo nemocenské poistenie Aké je rozhodujúce obdobie a aké príjmy sa zohľadňujú Aký predpoklad musí byť splnený Čo ak predpoklad nie je splnený

1. Nemocenské poistenie zamestnanca trvá nepretržite* najmenej od 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

*nepretržité poistenie je poistenie, ktoré u toho istého zamestnávateľa v jeden deň zaniklo a nasledujúci deň vzniklo

Predchádzajúci kalendárny rok

(1. január až 31. december).

Zohľadňujú sa iba príjmy u aktuálneho zamestnávateľa.

Nepretržité trvanie nemocenského poistenia od 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka.

Rozhodujúce obdobie sa posúdi podľa bodov 2. 3 alebo 4.

2. Nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Zohľadňujú sa iba príjmy u aktuálneho zamestnávateľa.

Od vzniku nemocenského poistenia v predchádzajúcom kalendárnom roku do vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky dosiahol zamestnanec 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie z tohto nemocenského poistenia.

Rozhodujúce obdobie sa posúdi podľa bodu 3 alebo 4.

3. Nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v aktuálnom kalendárnom roku.

Obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Zohľadňujú sa iba príjmy u aktuálneho zamestnávateľa.

Od vzniku nemocenského poistenia v aktuálnom kalendárnom roku do vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky dosiahol zamestnanec aspoň 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie z tohto nemocenského poistenia.

Rozhodujúce obdobie sa posúdi podľa bodu 4.

4. Nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo podľa bodu 2 alebo 3

Predchádzajúci kalendárny rok (1. január až 31. december).

Zohľadňujú sa iba príjmy u iného ako aktuálneho zamestnávateľa.

V predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol zamestnanec aspoň 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie u iných zamestnávateľov.

Dávka sa určí z PDVZ.

Určenie rozhodujúceho obdobia u povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (PNP SZČO)

Kedy vzniklo nemocenské poistenie

Aké je rozhodujúce obdobie a aké príjmy sa zohľadňujú

Aký predpoklad musí byť splnený

Čo ak predpoklad nie je splnený

1. Nemocenské poistenie PNP SZČO trvá nepretržite najmenej od 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predchádzajúci kalendárny rok

(1. január až 31. december).

Zohľadňujú sa iba vymeriavacie základy (VZ) z aktuálneho PNP SZČO.

Nepretržité trvanie nemocenského poistenia od 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka.

Rozhodujúce obdobie sa posúdi podľa bodov 2,3 alebo 4.

2. Nemocenské poistenie  PNP SZČO vzniklo v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Zohľadňujú sa iba VZ z aktuálneho PNP SZČO.

Vznik nemocenského poistenia v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Rozhodujúce obdobie sa posúdi podľa bodu 3 alebo 4.

3. Nemocenské poistenie PNP SZČO vzniklo v aktuálnom kalendárnom roku.

Obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Zohľadňujú sa iba VZ z aktuálneho PNP SZČO.

Vznik nemocenského poistenia v aktuálnom kalendárnom roku.

Rozhodujúce obdobie sa posúdi podľa bodu 4.

4. Nemocenské poistenie PNP SZČO vzniklo v deň vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky.

Neurčuje sa.

 

Dávka sa určí z PDVZ.

Určenie rozhodujúceho obdobia u dobrovoľne nemocensky poistenej osoby (DNPO)

Kedy vzniklo nemocenské poistenie

Aké je rozhodujúce obdobie a aké príjmy sa zohľadňujú

Aký predpoklad musí byť splnený

Čo ak predpoklad nie je splnený

1. Nemocenské poistenie DNPO trvá nepretržite najmenej od 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predchádzajúci kalendárny rok

(1.január až 31. december).

Zohľadňujú sa iba VZ z DNPO.

Nepretržité trvanie nemocenského poistenia od 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka.

Rozhodujúce obdobie sa posúdi podľa bodov 2, 3 alebo 4.

2. Nemocenské poistenie  DNPO vzniklo v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Zohľadňujú sa iba VZ z DNPO.

Vznik nemocenského poistenia v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka a trvanie nemocenského poistenia do dňa vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky aspoň 26 týždňov.

Rozhodujúce obdobie sa posúdi podľa bodov 3 alebo 4.

3. Nemocenské poistenie DNPO vzniklo v aktuálnom kalendárnom roku.

Obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Zohľadňujú sa iba VZ z DNPO.

Vznik nemocenského poistenia v aktuálnom kalendárnom roku a trvanie nemocenského poistenia do dňa vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky aspoň 26 týždňov.

Rozhodujúce obdobie sa posúdi podľa bodu 4.

4. Nemocenské poistenie vzniklo v deň vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky.

Neurčuje sa.

 

Dávka sa určí z PDVZ.

Doplňujúce informácie k určeniu rozhodujúceho obdobia:

 • rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ na určenie výšky materského a tehotenského zamestnankyne, ktorá bola z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, sa zisťuje ku dňu tohto preradenia,
 • rozhodujúce obdobie na určenie DVZ zamestnankyne, ktorá bola preradená na inú prácu v období, v ktorom obdobie nemocenského poistenia zamestnankyne, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo kratšie ako 90 dní od vzniku nemocenského poistenia, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu,
 • ak nárok na nemocenskú dávku vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia,
 • pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ sa neprihliada na prerušenie povinného nemocenského poistenia, t. j. prerušenie povinného nemocenského poistenia nemá vplyv na určenie začiatku a konca rozhodujúceho obdobia,
 • z rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ sa vylučujú obdobia (vymeriavacie základy aj dni), za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia.

 

(§ 54 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

Povinnosti

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni do ôsmich dní od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca alebo odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne. Na účely splnenia tejto povinnosti je zamestnávateľ povinný zaslať vyplnené Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku (Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku) na individuálne vyžiadanie pobočky Sociálnej poisťovne z dôvodu, že Sociálna poisťovňa neeviduje údaje o zamestnancovi (vymeriavacie základy, registračné údaje) potrebné na posúdenie nároku na nemocenskú dávku alebo ak sa nemocenská dávka určuje z PDVZ.

Zamestnávateľ je povinný potvrdzovať zamestnancovi požadované údaje na žiadostiach o nemocenské dávky.

Zamestnávateľ je povinný zaslať pobočke Sociálnej poisťovne II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá dlhšie ako 10 dní. Túto povinnosť musí splniť do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť pri ePN zamestnanca, pri ktorej je predpoklad vzniku nároku na nemocenské (vychádza sa z predpokladaného dátumu ukončenia ePN) elektronicky do troch dní od sprístupnenia informácie o vzniku ePN Sociálnej poisťovni:

 • číslo účtu zamestnanca, na ktoré vypláca zamestnancovi mzdu alebo informáciu, že mzda sa vypláca v hotovosti, 
 • posledný deň výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

Povinnosti Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa je povinná vykonávať nemocenské poistenie v súlade s platnými právnymi predpismi, koordinačnými predpismi EÚ a medzinárodnými zmluvami.

Ďalej je povinná rozhodnúť o nároku na nemocenskú dávku do 60 dní od začatia konania (doručenia žiadosti o nemocenskú dávku miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne), v mimoriadne zložitých prípadoch predĺžiť lehotu o ďalších 60 dní (má povinnosť písomne upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka konania).

Po priznaní nároku na dávku je Sociálna poisťovňa povinná vyplácať nemocenskú dávku v lehotách určených Sociálnou poisťovňou, pričom nemocenské dávky sa vyplácajú mesačne pozadu. Podľa vnútorných predpisov Sociálnej poisťovne sú určené dva záväzné výplatné termíny – 15. a 27. deň v mesiaci. Ide o termíny, kedy sú dávky odosielané zo Sociálnej poisťovne.    

Sociálna poisťovňa je povinná vydávať na žiadosť poberateľa nemocenskej dávky potvrdenie o nároku na dávku, nároku na jej výplatu a o sume.

Sociálna poisťovňa je povinná sprístupňovať elektronicky údaje o ePN poistencom a zamestnávateľom.

Prechod nároku

Úmrtie poistenca

Ak poistenec, ktorý splnil podmienky nároku na nemocenskú dávku, zomrel po uplatnení nároku na nemocenskú dávku a nároku na jej výplatu, prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu smrti poistenca postupne na manžela (manželku), deti a rodičov.

Ak poistenec, ktorý splnil podmienky nároku na nemocenské dávky, zomrel pred uplatnením nároku na tieto dávky, prechádzajú nároky na sumy dávky splatnej ku dňu jeho smrti postupne na manžela (manželku), deti a rodičov.

Ak sa dávka priznala pred smrťou poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na dávku a nároku na jej výplatu, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu jeho smrti, manželovi (manželke), deťom a rodičom.

Nároky prechádzajúce na manžela (manželku), deti a rodičov nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto fyzických osôb.

Pozostalí si môžu uplatniť nárok na nemocenskú dávku po zomrelom predložením žiadosti: Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm).

(§ 118 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

Vrátenie neoprávnene vyplatenej dávky

Príjemca dávky je povinný

vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak

 • si nesplnil povinnosť uloženú zákonom (napr. nepreukázal rozhodujúce skutočnosti),
 • prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo mal z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako mu patrila (napr. pobočka mu dávku vyplatila z vyššieho denného vymeriavacieho základu, ako bol uvedený v rozhodnutí o priznaní dávky) alebo
 • vedome spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako mu patrila (napr. neoznámil pobočke, že bol nemocensky poistený aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov EÚ).

Ak fyzická alebo právnická osoba nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho Sociálna poisťovňa poskytla dávku neprávom alebo vo vyššej sume ako mala byť vyplatená, táto osoba je povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy (napr. zamestnávateľ potvrdil nesprávne, vyššie vymeriavacie základy v rozhodujúcom období alebo nezaslal registračné listy fyzickej osoby preukazujúce vznik, zánik alebo prerušenie povinného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období).

Ako si vybaviť potvrdenia o vyplatených nemocenských, úrazových dávkach a dávkach v nezamestnanosti

Text

Poistenci si môžu potvrdenia o poberaní dávok vybaviť elektronicky: cez elektronickú schránku, emailom, cez webový formulár, resp. telefonicky. Spôsob, ktorý využiť, či kam svoju žiadosť nasmerovať, závisí aj od druhu dávky, ktorú poberajú. Sociálna poisťovňa im zašle potvrdenie poštou na adresu domov alebo do elektronickej schránky.

Keďže výplata nemocenských dávok, úrazových dávok (s výnimkou úrazovej renty) a dávok v nezamestnanosti je plne v kompetencii pobočiek Sociálnej poisťovne, občania by o potvrdenia o poberaní týchto dávok mali žiadať predovšetkým v pobočkách, ktoré ich vyplácajú. Takto sa k potvrdeniu dostanú najrýchlejšie. Okrem využitia e-schránku je možné o potvrdenia v pobočkách žiadať telefonicky alebo emailom, príp. vyplnením tlačiva Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach. Všetky kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne sú zverejnené na webovej stránke tu: Kontakty – pobočky SP.

Ak sa poistenci obrátia na Informačno-poradenské centrum, lehota na ich vybavenie sa predĺži, keďže musí žiadosti preposlať pobočkám. Výnimkou sú len potvrdenia o nemocenských dávkach, ktoré vystavuje aj Informačno-poradenské centrum v ústredí Sociálnej poisťovne. Z dôvodu veľkého počtu žiadostí v Informačno-poradenskom centre však odporúčame o potvrdenie o nemocenských dávkach žiadať výhradne prostredníctvom Formulára pre otázky. Upozorňujeme, že elektronicky možno zaslať potvrdenie len vtedy, ak má žiadateľ aktivovanú e-schránku. V opačnom prípade potvrdenia Sociálna poisťovňa zasiela poštou na adresu poistenca, na meno ktorého je potvrdenie vystavené.

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu: 

Opravné prostriedky.