Page title

Opravné prostriedky

Odvolacie konanie

Text

​​​​​​​Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené.  ​​​​​​​

 • proti rozhodnutiu organizačnej zložky (pobočka/ústredie) Sociálnej poisťovne má účastník konania právo podať odvolanie, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania nevzdal odvolania písomne alebo ústne do zápisnice (odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, pokuty a penále),
 • odvolanie sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala. Odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. konanie o dôchodkových dávkach) možno podať aj v inej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne.
 • odvolanie možno podať v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia; odvolanie proti rozhodnutiam o poistnom a príspevku na starobné dôchodkové sporenie a rozhodnutiam o uložení pokuty a penále možno podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia,
 • odvolanie je podané včas a riadne aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcom odseku alebo na nepríslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preto, že sa účastník konania riadil nesprávnym poučením, alebo preto, že nebol poučený vôbec. V tomto prípade možno podať odvolanie do troch mesiacov odo dňa oznámenia účastníkovi konania,
 • o odvolaní proti rozhodnutiu ústredia rozhoduje generálny riaditeľ,
 • včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak,
 • odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu o priznaní, o znížení, o zastavení výplaty a o odňatí nemocenskej dávky, úrazového príplatku, rehabilitačného, rekvalifikačného a dávky v nezamestnanosti a vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 461/2003 Z. z.,
 • ak účastník konania vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode zákona č. 461/2003 Z. z. pred uplynutím lehoty na podanie odvolania požiada o oznámenie podkladov, na základe ktorých ústredie rozhodovalo, začína plynúť nová lehota na podanie odvolania odo dňa, keď sa tieto podklady doručili účastníkovi konania
 • účastník konania, ktorý podal odvolanie, môže toto odvolanie vziať späť; ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže podať odvolanie znovu,
 • organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, upovedomí ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu v určenej lehote vyjadrili, a podľa potreby doplní konanie vykonaním nových dôkazov,
 • organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, môže o odvolaní sama rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako účastníka konania, ktorý sa odvolal, alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia,
 • ak o odvolaní nerozhodne organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, predloží odvolanie spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo,
 • odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu. Ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni,
 • ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí,
 • odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala na nové prerokovanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; organizačná zložka Sociálnej poisťovne je viazaná právnym názorom odvolacieho orgánu,
 • proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať,
 • ak odvolanie smeruje čo aj v časti voči skutočnostiam, ktoré sú obsahom potvrdenia o období služby podľa zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, odvolací orgán konanie preruší, informuje Ústav pamäti národa o obsahu podaného odvolania vrátane predložených dôkazov a požiada ho o stanovisko. Stanovisko Ústavu pamäti národa a potvrdenie o období služby podľa uvedeného zákona, ktoré je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odvolaní, sa doručujú účastníkovi konania, ktorého sa toto potvrdenie týka, súčasne s rozhodnutím o odvolaní.

Obnova konania

Text
 • nedávkové konanie pred organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, ak:
  • vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v nedávkovom konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania,
  • rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhodla inak,
  • nesprávnym postupom organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa účastníkovi nedávkového konania odňala možnosť zúčastniť sa na tomto konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní,
  • rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom,
 • organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi obnovu nedávkového konania z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku, ak je na preskúmaní rozhodnutia všeobecný záujem,
 • obnovu nedávkového konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá vo veci rozhodla v poslednom stupni,
 • v návrhu na obnovu nedávkového konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas,
 • návrh sa podáva v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy konania, najneskôr do 1 roka od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže organizačná zložka Sociálnej poisťovne obnovu nedávkového konania nariadiť; zmeškanie lehoty nemožno odpustiť,
 • po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia sa obnova povolí alebo nariadi, ak zamestnávateľ zúčtoval na výplatu príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona
  č. 461/2003 Z. z. po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca alebo na základe rozhodnutia súdu, ktoré má vplyv na právoplatné rozhodnutie vydané v nedávkovom konaní (znenie účinné od 1. januára 2023),
 • proti rozhodnutiu o obnove nedávkového konania možno podať odvolanie. Rozhodnutie o povolení alebo nariadení obnovy má odkladný účinok, ak sa napadnuté rozhodnutie nevykonalo,
 • nové konanie vo veci uskutoční organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorej rozhodnutia sa dôvod obnovy nedávkového konania týka; ak sa dôvod obnovy nedávkového konania týka rozhodnutia organizačných zložiek Sociálnej poisťovne prvého i druhého stupňa, nové konanie uskutoční organizačná zložka Sociálnej poisťovne prvého stupňa. Ak sa dôvod obnovy nedávkového konania týka iba konania pred odvolacím orgánom, spojí sa rozhodnutie o obnove nedávkového konania s novým rozhodnutím vo veci,
 • novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje,

proti novému rozhodnutiu vo veci sa možno odvolať.

Súdne preskúmavanie rozhodnutí

Text
 • správny súd preskúmava právoplatné rozhodnutia organizačných zložiek Sociálnej poisťovne; správna žaloba v sociálnych veciach sa podáva na príslušný krajský súd v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia organizačnej zložky Sociálnej poisťovne v poslednom stupni, pričom zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť. Podanie žaloby je oslobodené od súdneho poplatku v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.