Page title

Opravné prostriedky

Odvolacie konanie

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) výslovne vylúčené. 

 • proti rozhodnutiu organizačnej zložky (pobočka/ústredie) Sociálnej poisťovne má účastník konania právo podať odvolanie, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania nevzdal odvolania písomne alebo ústne do zápisnice (odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu o vylúčení zamestnanca organizačnej zložky Sociálnej poisťovne z konania, o odpustení zmeškania lehoty, o prerušení konania, o odvolaní a o  povolení splátok dlžných súm poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, pokuty, penále,  dlžných súm podľa § 237a zákona o sociálnom poistení),
 • odvolanie sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach uvedených v zákone o sociálnom poistení (napr. konanie o dôchodkových dávkach, o zvyšovaní príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu, o úrazovej rente a o pozostalostnej úrazovej rente, o povinnosti poberateľa dávky vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť alebo úrazovú rentu, alebo pozostalostnú úrazovú rentu, alebo ich časť vyplatené neprávom alebo vo vyššej sume ako patrili, o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť podľa § 237 ods. 1 neprávom vyplatené sumy na dôchodkových dávkach, príplatku za štátnu službu, úrazovej rente alebo pozostalostnej úrazovej rente) možno podať aj v inej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne,
 • odvolanie možno podať v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia; odvolanie proti rozhodnutiam vo veci predpísania dlžnej sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, rozhodnutiam vo veci predpísania penále a rozhodnutiam o uložení pokuty možno podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia; deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia,
 • odvolanie je podané včas a riadne aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcom odseku alebo na nepríslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preto, že sa účastník konania riadil nesprávnym poučením, alebo preto, že nebol poučený vôbec. V tomto prípade možno podať odvolanie do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania,
 • o odvolaní proti rozhodnutiu pobočky rozhoduje ústredie,
 • o odvolaní proti rozhodnutiu ústredia rozhoduje generálny riaditeľ,
 • včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak,
 • odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu o priznaní, o znížení, o zastavení výplaty a o odňatí nemocenskej dávky, úrazového príplatku, rehabilitačného, rekvalifikačného a dávky v nezamestnanosti a ak účastník konania vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona o sociálnom poistení (t. j.  v konaní o dôchodkových dávkach, o zvyšovaní príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu, o úrazovej rente a o pozostalostnej úrazovej rente),
 • pred uplynutím lehoty na podanie odvolania požiada o oznámenie podkladov, na základe ktorých ústredie rozhodovalo, začína plynúť nová lehota na podanie odvolania odo dňa, keď sa tieto podklady doručili účastníkovi konania
 • účastník konania, ktorý podal odvolanie, môže toto odvolanie vziať späť; ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže podať odvolanie znovu,
 • organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, upovedomí ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu v určenej lehote vyjadrili, a podľa potreby doplní konanie vykonaním nových dôkazov,
 • organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, môže o odvolaní sama rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako účastníka konania, ktorý sa odvolal, alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia,
 • ak o odvolaní nerozhodne organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, predloží odvolanie spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď jej odvolanie došlo,
 • odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni,
 • ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí,
 • odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala na nové prerokovanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; organizačná zložka Sociálnej poisťovne je viazaná právnym názorom odvolacieho orgánu,
 • proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

Obnova konania

Text
 • nedávkové konanie pred organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, ak:
  • vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v nedávkovom konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania,
  • rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhodla inak,
  • nesprávnym postupom organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa účastníkovi nedávkového konania odňala možnosť zúčastniť sa na tomto konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní,
  • rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom,
 • organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi obnovu nedávkového konania z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku, ak je na preskúmaní rozhodnutia všeobecný záujem,
 • obnovu nedávkového konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá vo veci rozhodla v poslednom stupni,
 • v návrhu na obnovu nedávkového konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas,
 • návrh sa podáva v organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá vo veci rozhodla v poslednom stupni, a to v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy konania, najneskôr do 1 roka od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže organizačná zložka Sociálnej poisťovne obnovu nedávkového konania nariadiť; zmeškanie lehoty nemožno odpustiť,
 • po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia sa obnova povolí alebo nariadi, ak zamestnávateľ zúčtoval na výplatu príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona
  o sociálnom poistení po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca alebo na základe rozhodnutia súdu, ktoré má vplyv na právoplatné rozhodnutie vydané v nedávkovom konaní (znenie účinné od 1. januára 2023),
 • proti rozhodnutiu o obnove nedávkového konania možno podať odvolanie, rozhodnutie o povolení alebo nariadení obnovy má odkladný účinok, ak sa napadnuté rozhodnutie nevykonalo,
 • nové konanie vo veci uskutoční organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorej rozhodnutia sa dôvod obnovy nedávkového konania týka; ak sa dôvod obnovy nedávkového konania týka rozhodnutia organizačných zložiek Sociálnej poisťovne prvého i druhého stupňa, nové konanie uskutoční organizačná zložka Sociálnej poisťovne prvého stupňa, ak sa dôvod obnovy nedávkového konania týka iba konania pred odvolacím orgánom, spojí sa rozhodnutie o obnove nedávkového konania s novým rozhodnutím vo veci,
 • novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje,
 • proti novému rozhodnutiu vo veci sa možno odvolať.

Súdne preskúmavanie rozhodnutí

Text
 • právoplatné rozhodnutia organizačných zložiek Sociálnej poisťovne preskúmava správny súd, na základe správnej žaloby; správna žaloba sa podáva na príslušný správny súd v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia organizačnej zložky Sociálnej poisťovne v poslednom stupni, pričom zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť. Podanie žaloby je oslobodené od súdneho poplatku v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.