Page title

Poistné pri dohodároch zamestnávateľ/zamestnanec

Fyzické osoby

Sociálne poistenie zamestnancov a zamestnávateľov pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Fyzické osoby, ktoré majú so zamestnávateľom uzatvorený právny vzťah na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohodári“), sú poistencami na účely sociálneho poistenia. Sú zamestnancami buď na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti alebo zamestnancami len na účely dôchodkového poistenia. Žiaci, študenti alebo fyzické osoby, ktoré majú priznanú niektorú dôchodkovú dávku, majú pri splnení zákonných podmienok možnosť uplatniť si odvodovo odpočítateľnú položku (OOP). Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študenta.

Pre posúdenie, či ide o dohodára, ktorý je zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti alebo zamestnancom len na účely dôchodkového poistenia, je rozhodujúce, či má z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda) právo na pravidelný mesačný príjem alebo na nepravidelný príjem (to neplatí pre dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce), resp. či má priznanú niektorú dôchodkovú dávku (starobný dôchodok = SD, invalidný dôchodok = ID, výsluhový dôchodok a dovŕšený dôchodkový vek ­= VD+DV, invalidný výsluhový dôchodok = IVD, od 1. júla 2018 aj predčasný starobný dôchodok = PSD), resp. aký druh dohody má uzatvorený – dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študentov.

Na účely vzniku, trvania a zániku sociálneho poistenia právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Zákonník práce ukladá zamestnávateľom každú odmenu za prácu vykonanú na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti vyplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po výkone práce. Na účely sociálneho poistenia sa posudzuje pravidelnosť alebo nepravidelnosť odmeňovania podľa toho, ako je dohoda uzatvorená, t.j. či ide o právny vzťah zakladajúci právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti alebo o právny vzťah zakladajúci právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti.

Pravidelný mesačný príjem je mzda, plat, odmena alebo iný príjem zamestnanca, ktorý je splatný za mesačné obdobie. Za mesačné obdobie sa považuje kalendárny mesiac.

Nepravidelný príjem zo závislej činnosti je príjem zamestnanca zo závislej činnosti, ktorý nie je pravidelný mesačný príjem (ak je dohodnuté odmeňovanie iné ako pravidelné mesačné). Každá dohoda uzatvorená na obdobie jedného kalendárneho mesiaca a na kratšie obdobie, sa na účely sociálneho poistenia považuje za dohodu s nepravidelným príjmom.

Žiak alebo študent, ktorý so zamestnávateľom uzatvorí dohodu o brigádnickej práci študenta alebo fyzická osoba, ktorá má priznaný:

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok (platí od 1. júla 2018),
 • invalidný dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok alebo
 • výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku,

(ďalej aj ako „dôchodca“) a so zamestnávateľom uzatvorí dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, je zamestnancom len na účely dôchodkového poistenia. Žiaci alebo študenti, ktorí majú so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov alebo dôchodcovia, ktorí majú so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, majú podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov možnosť určiť jednu svoju dohodu na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP). Ak má dôchodca, žiak alebo študent uzatvorených viacero dohôd, určiť si môže na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) iba jednu z nich. Podmienky pre určenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) sú:

 • druh dohody – u žiaka alebo študenta dohoda o brigádnickej práci študenta a u dôchodcu dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti,
 • určenie dohody dôchodcom, žiakom alebo študentom na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP).

Dôchodca, žiak alebo študent

Ak si chce dôchodca, žiak alebo študent uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), je povinný:

Právne účinky uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) nastanú odo dňa vzniku právneho vzťahu z dohody, ak uplatnenie výnimky bolo zamestnávateľovi oznámené najneskôr v deň vzniku tohto právneho vzťahu, inak od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) zamestnávateľovi oznámené.

Ak dôchodca, žiak alebo študent chce ukončiť uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP), je povinný písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej  odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) uplatňovať. Právne účinky ukončenia uplatňovania odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) nastanú od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončenie uplatňovania odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) zamestnávateľovi oznámené.

V jednom kalendárnom mesiaci si možno uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) len k jednej dohode. Ak v kalendárnom mesiaci zanikne jedna dohoda, ku ktorej bola uplatnená odvodová odpočítateľná položka (OOP) a následne v tom istom kalendárnom mesiaci vznikne ďalšia dohoda, právne účinky uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) k „novej“ dohode nastanú najskôr od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Platenie poistného pre nižšie stanovené skupiny dohodárov je upravené nasledovne:

1. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na pravidelný mesačný príjem ak fyzická osoba nemá priznaný žiaden dôchodok (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD)

1. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na pravidelný mesačný príjem ak fyzická osoba nemá priznaný žiaden dôchodok (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD)

Ide o dohodu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „príjem“)

Platenie poistného

Zamestnanec

Druhy poistenia

sadzby poistného

Nemocenské poistenie

1,4 %

Invalidné poistenie

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

Poistenie v nezamestnanosti

1,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Nemocenské poistenie

1,4 %

Invalidné poistenie

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

10 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

4 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Poistenie v nezamestnanosti

1,0 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

** Platí pre rok 2024, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera

*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti.

2. Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s právom na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem ak fyzická osoba nemá priznaný žiaden dôchodok (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD)

2. Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s právom na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem ak fyzická osoba nemá priznaný žiaden dôchodok (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD)

Ide o dohodu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „príjem“)

Platenie poistného

Zamestnanec

Druhy poistenia

sadzby poistného

Nemocenské poistenie

1,4 %

Invalidné poistenie

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

Poistenie v nezamestnanosti

1,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Nemocenské poistenie

1,4 %

Invalidné poistenie

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

10 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

4 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Poistenie v nezamestnanosti

1,0 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

** Platí pre rok 2024, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera

*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

3. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na pravidelný mesačný príjem, ak fyzická osoba má priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD), bez uplatnenia výnimky

3. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na pravidelný mesačný príjem, ak fyzická osoba má priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD), bez uplatnenia výnimky

Dohoda o brigádnickej práci študentov s právom na pravidelný mesačný príjem

 

Platenie poistného

Zamestnanec

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3.0%

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

10 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

4 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

* Ak má fyzická osoba priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie ani zamestnanec a ani zamestnávateľ

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

** Platí pre rok 2024, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera
*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti.

4. Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s právom na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem ak fyzická osoba má priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD)

4. Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s právom na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem ak fyzická osoba má priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD)

Platenie poistného

Zamestnanec

Druhy poistenia

sadzby poistného

Nemocenské poistenie

1,4 %

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

Poistenie v nezamestnanosti****

1,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Nemocenské poistenie

1,4 %

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

10 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

4 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Poistenie v nezamestnanosti****

1,0 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

* Ak má fyzická osoba priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie ani zamestnanec a ani zamestnávateľ.

****Ak má fyzická osoba priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% a priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, nevzťahuje sa na ňu a ani jej zamestnávateľa poistenie v nezamestnanosti.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie  a na poistenie v nezamestnanosti právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

** Platí pre rok 2024, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera
*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

Spoločné k bodu 1, 2, 3 a 4

Spoločné k bodu 1, 2, 3 a 4

Splatnosť poistného

V deň, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň. Deň, ktorý je určený na výplatu príjmov, je zamestnávateľ povinný od 1. januára 2014 uvádzať na mesačnom výkaze poistného a príspevkov (MVP). Ak uvedie nesprávny údaj, má povinnosť podať opravný MVP.

Vykazovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Mesačný výkaz poistného a príspevkov“ s číselným označením typu zamestnanca v prílohe MVP podľa druhu dohody:

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný mesačný príjem

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný mesačný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný mesačný príjem 

23 - DOPČ-SP (Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce)

Povinnosť predložiť MVP – v lehote splatnosti poistného.

Prihlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ pred vznikom sociálneho poistenia zamestnanca, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

23 - DOPČ-SP (Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce)

Odhlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ – do ôsmich dní od zániku sociálneho poistenia zamestnanca. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko odhláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

23 - DOPČ-SP (Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce)

Zrušenie prihlásenia zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 zákona o sociálnom poistení nevznikol. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko zrušenie prihlásenia.

V oddieli 7 Registračného listu FO je potrebné pri prihlasovaní, odhlasovaní a zrušení prihlásenia vyplniť aj dátum vzniku právneho vzťahu.

5. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem ak fyzická osoba nemá priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV­, IVD),

5. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem ak fyzická osoba nemá priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV­, IVD),

Dohoda o brigádnickej práci študentov s právom na nepravidelný príjem,

Platenie poistného

Zamestnanec

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

10 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

4 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

** Platí pre rok 2024, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera

*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti.

6. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem ak fyzická osoba má priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD)

6. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem ak fyzická osoba má priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD)

Platenie poistného

Zamestnanec

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

10 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

4 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

* Ak má fyzická osoba priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie ani zamestnanec a ani zamestnávateľ

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

** Platí pre rok 2024, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera

*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti.

Spoločné k bodu 5 a 6

Spoločné k bodu 5 a 6

Splatnosť poistného

Do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu.

Pri zúčtovaní príjmu za obdobie pred 1. januárom 2023 sa príjem rozpočíta na obdobie trvania dohody do 31. 12. 2022 (pri dohode pokračujúcej po 31. 12. 2022 platí na určenie vymeriavacieho základu fikcia, že dohoda zanikla dňa 31. 12. 2022).  Poistné z takto určeného vymeriavacieho základu je splatné do 8. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol.

Vykazovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Výkaz poistného a príspevkov“ s číselným označením typu zamestnanca v prílohe výkazu poistného a príspevkov podľa druhu dohody:

4 – DoVP - nepravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem (s výnimkou DOPČ-SP na výkon sezónnej práce)

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

Povinnosť predložiť výkaz poistného a príspevkov – v lehote splatnosti poistného.

Prihlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ – pred vznikom dôchodkového poistenia zamestnanca, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

4 – DoVP - nepravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem (s výnimkou DOPČ-SP na výkon sezónnej práce)

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

Odhlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ do ôsmich dní od zániku dôchodkového poistenia zamestnanca. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko odhláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

4 – DoVP - nepravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem (s výnimkou DOPČ-SP na výkon sezónnej práce)

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

Zrušenie prihlásenia zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 zákona o sociálnom poistení nevznikol. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko zrušenie prihlásenia.

V oddieli 7 Registračného listu FO je potrebné pri prihlasovaní, odhlasovaní a zrušení prihlásenia vyplniť aj dátum vzniku právneho vzťahu.

7. Dohoda o brigádnickej práci študentov, žiak alebo študent si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP ) oznámením a čestným vyhlásením, dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti, fyzická osoba, ktorá má priznaný niektorý z dôchodko

7. Dohoda o brigádnickej práci študentov, žiak alebo študent si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP ) oznámením a čestným vyhlásením, dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti, fyzická osoba, ktorá má priznaný niektorý z dôchodko

si uplatňuje odvodovo odpočítateľnú položku (OOP) oznámením a čestným vyhlásením a z dohody má právo:

a) na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem

Platenie poistného

 • suma odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) je 200 eur
 • dohodári, si môžu znížiť vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie
 • ak je prekročená hraničná suma 200 eur platí zamestnanec poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý sa určí ako rozdiel medzi mesačným príjmom alebo priemerným mesačným príjmom a sumou 200 eur. Poistné za zamestnanca odvádza zamestnávateľ. Na účely úrazového poistenia a garančného poistenia sa suma 200 eur neodpočítava.

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Úrazové poistenie

0,8 %

Garančné poistenie

0,25 % (za predpokladu, že zamestnávateľ je povinne garančne poistený)

 

• ak je prekročená zákonom stanovená hranica mesačného príjmu na uplatňovanie výnimky, žiakovi, študentovi alebo dôchodcovi vzniká povinné dôchodkové poistenie zamestnanca a v tej súvislosti aj povinnosť pre zamestnanca a zamestnávateľa platiť aj toto poistné, pre zamestnávateľa aj povinnosť doprihlásiť zamestnanca na povinné dôchodkové poistenie

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

10 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

4 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

* Ak má fyzická osoba priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie ani zamestnanec a ani zamestnávateľ

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.

** Platí pre rok 2024, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera
*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študenta.

Splatnosť poistného

V deň, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Pri dohodách s nepravidelným príjmom do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu.

Vykazovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Mesačný výkaz poistného a príspevkov“ s číselným označením typu zamestnanca v prílohe MVP podľa druhu dohody:

 

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

Povinnosť predložiť MVP – v lehote splatnosti poistného.

Na tlačive „Výkaz poistného a príspevkov“ s číselným označením typu zamestnanca v prílohe výkazu poistného a príspevkov podľa druhu dohody:

4 – DoVP - nepravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem (s výnimkou DOPČ-SP na výkon sezónnej práce)

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

Povinnosť predložiť výkaz poistného a príspevkov – v lehote splatnosti poistného.

Prihlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO “ pred vznikom dôchodkového poistenia zamestnanca, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

4 – DoVP - nepravidelný príjem

5 – DoPČ - (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

Odhlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ do ôsmich dní od skončenia právneho vzťahu z dohody o brigádnickej práci študentov. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko odhláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

4 – DoVP - nepravidelný príjem

5 – DoPČ - (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

Zrušenie prihlásenia zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ - zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah nevznikol. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko zrušenie prihlásenia.

V oddieli 7 Registračného listu FO je potrebné pri prihlasovaní, odhlasovaní a zrušení prihlásenia vyplniť aj dátum vzniku právneho vzťahu.