Page title

Poistné SZČO a DPO po prerušenom poistení

V akej sume mám platiť odvody, ak mám v mesiaci prerušené poistenie alebo vylúčenú povinnosť platiť poistné?

V prípade, ak sa u samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) alebo dobrovoľne poistenej osoby (DPO) v priebehu kalendárneho mesiaca vyskytnú obdobia, kedy má vylúčenú povinnosti platiť poistné alebo obdobia prerušenia povinného poistenia u SZČO, poistné platí len za dni kalendárneho mesiaca, kedy nemala prerušené poistenie alebo vylúčenú povinnosť platiť poistné.

K prerušeniu poistenia u SZČO dochádza v tomto období:

 • v období, v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť,
 • v období, v ktorom je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
 • od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) v prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa - § 39 ods. 1 písm. b do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti,
 • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, a v ktorom podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, ak jej neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie v prípade sociálnej udalosti tehotenstvo a materstvo, 
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia,
 • v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO,
 • od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby, ktorá vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby do skončenia tohto ošetrovania,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia podľa § 293fec zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov  (Sociálna poisťovňa za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok predĺži podporné obdobie na čerpanie nemocenského, v prípadoch kedy podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia).

SZČO má vylúčenú povinnosť platiť poistné v tomto období:

•    v  období, v ktorom:

a) poberá materské

b)  by jej trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.
Uvedené znamená, že vylúčenú povinnosť platiť poistné bude mať v období, počas ktorého nepoberá materské, pričom nárok na materské by jej trval a jediným dôvodom nepriznania materského je, že nezískala potrebných 270 dní nemocenského poistenia.
Vylúčenie povinnosti platiť poistné bude trvať rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako by inak trval nárok na materské, t. j. podmienky trvania nároku na materské sú podmienkami trvania vylúčenia povinnosti platiť poistné. Podmienky trvania vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie sú napr. starostlivosť o dieťa, trvania statusu iného poistenca, vek dieťaťa, o ktoré sa iný poistenec stará.
Podmienka starostlivosti o dieťa sa v jednotlivých prípadoch posudzuje individuálne. Ak poistenec vykonáva zárobkovú činnosť popri starostlivosti o dieťa (bez ohľadu na to, či ide o nový pracovnoprávny vzťah alebo podnikanie), Sociálna poisťovňa musí zhodnotiť, či čas výkonu práce, hoci aj v domácom prostredí, umožňuje starať sa o dieťa, t. j. či je reálne,  aby sa poistenec popri výkone práce plnohodnotne staral o dieťa. Starostlivosť o dieťa musí byť poskytovaná osobne a celodenne, t. j. je nezastupiteľná inou osobou a osoba sa musí o dieťa starať na každodennej báze.   

 • od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) v prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa - § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti,najdlhšie do štrnásteho dňa, ak ošetrovanie/starostlivosť trvá v tomto období,
 • v období, počas ktorého je uznaná za dočasne práceneschopnú,
 • od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.

 

SZČO, ktorá je súčasne aj dobrovoľne poistenou osobou

Povinne poistenej SZČO, ktorá je súčasne dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, sa vylúčenie povinnosti platiť poistné viaže súčasne na povinné poistenie SZČO aj na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. To znamená, že ak bude mať SZČO vylúčenú povinnosť platiť poistné z tohto právneho vzťahu, automaticky bude mať vylúčenú povinnosť aj ako dobrovoľne poistená v nezamestnanosti.

Ak však bude mať SZČO vylúčenú povinnosť platiť poistné z tohto právneho vzťahu a zároveň je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, automaticky bude mať vylúčenú povinnosť platiť poistné iba ako dobrovoľne poistená v nezamestnanosti a nie aj ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba.

DPO má vylúčenú povinnosť platiť poistné v tomto období:

 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské,
 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje nemocenské,
 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje ošetrovné.

Ako si vypočítam sumu poistného, ktorú mám odviesť, ak nemám platiť poistné za celý kalendárny mesiac?

Mesačný vymeriavací základ počet dní konkrétneho kalendárneho mesiaca a následné zaokrúhlenie na najbližší eurocent nadol x počet dní, za ktoré sa platí poistné = alikvotný vymeriavací základ, z ktorého sa platí za daný kalendárny mesiac poistné (alikvotný VZ)

Z takto určeného vymeriavacieho základu vypočítam jednotlivé sumy poistného (výber fondov podľa typu odvádzateľa):

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z alikvotného VZ
 • na starobné poistenie 18 % z alikvotného VZ
 • na invalidné poistenie 6 % z alikvotného VZ
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z alikvotného VZ
 • poistenie v nezamestnanosti 2 % z alikvotného VZ

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Príklady výpočtu

Príklad č.1

Fyzická osoba je povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO od 1. júla 2023 s vymeriavacím základom (VZ) v sume 1 200 eur a mesačným poistným vo výške 397,80 eura.
V období od 11. mája 2024 do 21. mája 2024 je uznaná práceneschopnou. Počas 11 dní práceneschopnosti má SZČO vylúčenú povinnosť platiť poistné a teda za mesiac máj 2024 platí poistné iba za 20 dní, počas ktorých bola práceschopná. VZ na platenie poistného sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa v danom mesiaci platí poistné. Postup je nasledovný:
1. Určí sa denný VZ:
VZ 1 200 eur : 31 = 38,709 eura = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol = 38,70 eura
2. Určí sa alikvotný VZ pripadajúci na 20 dní, za ktoré sa platí poistné:
38,70 eur x 20 = 774 eur
3. SZČO odvedie za máj 2024 poistné v príslušných percentuálnych sadzbách z alikvotného VZ vo výške 774 eur. Takto vypočítané poistné zodpovedá sume 256,57 eura.

Pri výpočte sumy poistného je možné si pomôcť Kalkulačkou na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO, pričom alikvotný VZ sa uvedie v políčku s názvom „Vymeriavací základ“.
V prípade DPO je možné podobne využiť Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre DPO.