Page title

Som dlžník – čo robiť?

Ak odvádzateľ poistného zistí, že mu vznikol dlh voči Sociálnej poisťovni je v jeho záujme, aby situáciu riešil. Predíde tak narastaniu dlhu pre penále za každý deň omeškania platby, ale aj problémom spojeným s neskorším vymáhaním dlhu napríklad pri exekúcii. 

Ako treba postupovať, ak som zistil, že mám dlh?

1

Ako vznikne dlh

 • Neplatením poistného
 • Platením poistného v nižšej sume
 • Platením poistného s omeškaním
 • Neuvedením správneho variabilného, špecifického a konštantného symbolu  
 • Predpísaním penále za nižšiu platbu, resp. za platbu s omeškaním
 • Uložením pokuty
2

Ako sa o dlhu dozviem

 • Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni 5 eur a viac . Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne.
 • Doručením rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále, o uložení pokuty.
 • Osobnou návštevou príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
 • Prostredníctvom SMS alebo e-mailu (SZČO, zamestnávateľ)
 • Je v záujme dlžníka informovať sa o svojom dlhu, keďže s každým dňom neuhradenia poistného riadne a včas narastá aj sankcia – penále za oneskorené alebo nesprávne nižšie platby. (Sociálna poisťovňa nie je povinná upozorňovať dlžníkov na dlžné sumy.)
3

Čo sa deje s mojím dlhom

 • Dlžné poistné Sociálna poisťovňa predpisuje rozhodnutím, v ktorom vyzve na zaplatenie dlžného poistného v konkrétnej lehote a poučí aj o možnosti odvolania sa. Poistné rozhodnutím nepredpisuje iba vtedy, ak je dlžná suma nižšia ako 5 eur.
 • Rozhodnutím sa predpisuje aj penále a ukladá pokuta.
 • Dlžník má možnosť v čase, kým ešte nie je jeho dlh postúpený na vymáhanie, požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o povolenie splátok dlžných súm (splátkový kalendár).
 • Od 1. 1. 2018 Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odviesť poistné povoliť splátkový kalendár pre platobnú neschopnosť alebo z iného dôvodu, pre ktorý by vznikla platobná neschopnosť, ak
  • možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného a
  • je v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopná riadne odvádzať poistné, ak je v tomto čase odvádzateľom poistného.
 • Ak dlžník nezaplatí dlžnú sumu v danej lehote, ani sa proti rozhodnutiu neodvolá, a ani nepožiada o splátkový kalendár, Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávku z úradnej moci tzv. správnym výkonom alebo pohľadávku postupuje exekútorovi, resp. do mandátnej správy.
 • Povinnosť uhradiť dlžné poistné nie je možné odpustiť.
 • K premlčaniu práva predpísať poistné dochádza za desať rokov odo dňa splatnosti poistného. Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená prihlasovacia alebo odhlasovacia povinnosť odvádzateľa poistného. Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo.
4

Čo robiť, aby dlh nenarastal

 • Čo najskôr dlžnú sumu uhradiť.
 • Navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, komunikovať o dlhu a riešiť situáciu.
 • V čase, kým ešte nie je dlh postúpený na exekúciu, resp. do mandátnej správy alebo Sociálna poisťovňa nezačala konanie vo veci vymáhania pohľadávky z úradnej moci (dlhu), môže dlžník požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o splátkový kalendár.
5

Aké následky má nezaplatenie alebo oneskorené zaplatenie dlhu

 • Sankcia za nesprávnu alebo oneskorenú platbu vo forme penále. Čím neskôr sa dlžné poistné zaplatí, tým vyššie bude penále, pretože z oneskorenej úhrady poistného narastá penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného.
 • Neplatenie poistného má vplyv na dávky zo sociálneho poistenia pri nárokoch v budúcnosti.
 • Hrozba exekúcie.
 • Nepriznanie dávky zo systému sociálneho poistenia.
 • Problémy pri poskytovaní úverov a rôznych dotácií.
6

Čo robiť, ak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť

 • Čo najskôr dlh uhradiť a predísť tak jeho vymáhaniu.
 • Konzultovať možnosť požiadať o splátkový kalendár.
7

Ako požiadať o splátkový kalendár

 • Žiadosť je potrebné podať v písomnej forme a na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa môže povoliť splátky dlžných súm podľa podmienok v bode č. 3.
 • V prípade povolenia splátok dlžných súm Sociálna poisťovňa určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti jednotlivých splátok dlžných súm, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky a výšku úrokov.
 • Dlžník je povinný rešpektovať splátkový kalendár. V prípade, ak nedodrží termín splátky, ktorý určila Sociálna poisťovňa na jednotlivé splátky, zaplatí nižšiu sumu jednotlivých splátok, ako určila Sociálna poisťovňa, alebo si neplní svoje odvodové povinnosti, stáva sa celá dlžná suma splatnou. V takom prípade sa splátkový kalendár zruší a už zaplatená suma sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej poisťovne.
8

Čo robiť, ak je pohľadávka (dlh) v mandátnej správe

 • Sociálna poisťovňa dlžníkovi doručí oznámenie o prevedení vymáhania pohľadávky (dlhu) do mandátnej správy. Dlžník je v oznámení poučený o tom, že spôsob a forma vymáhania pohľadávok (dlhu) je v kompetencii mandatára.
 • Dlžník bude mandatárom vyzývaný na uhradenie pohľadávky (dlhu) písomne, telefonicky, sms správami.
 • Pri riešení takýchto pohľadávok (dlhov), ako aj možnosti dohodnúť si splátkový kalendár je potrebné kontaktovať už priamo mandatára.
 • Výška pohľadávky voči dlžníkovi , ktorá je prevedená do mandátnej správy, sa nenavyšuje.
 • Dlžník pohľadávku (dlh) uhrádza aj naďalej na pôvodné číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
9

Čo robiť, ak je pohľadávka (dlh) v exekučnom konaní

 • Je potrebné, aby dlžník po upovedomení o začatí exekučného konania čo najskôr uhradil pohľadávku (dlh), v takomto prípade odmena exekútorovi v exekučnom konaní predstavuje len 10% z vymáhanej sumy.
 • Dlžník uhrádza pohľadávku uplatnenú Sociálnou poisťovňou na pôvodné číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, v zmysle upovedomenia.
 • Výška uplatnenej pohľadávky, ktorú vymáha súdny exekútor, je navýšená o trovy exekúcie.
 • Exekútor môže s dlžníkom uzavrieť písomnú dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky (dlhu) (podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný zákon) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov).
 • V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa exekučného konania a uhradenia pohľadávky (dlhu) uplatnenej v exekúcii je potrebné, aby dlžník kontaktoval príslušného exekútora alebo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.
10

Čo robiť, ak pohľadávku (dlh) vymáha Sociálna poisťovňa tzv. „správnym výkonom“

 • Sociálna poisťovňa je oprávnená vymáhať svoje pohľadávky z úradnej moci tzv. „správnym výkonom“ (podľa § 225a a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnej poisťovni v znení zákona č. 2/2017 Z. z.):
  • voči fyzickej osobe zrážkami zo mzdy a z iného príjmu dlžníka, prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky dlžníka a zrážkami z dávok, ktoré dlžníkovi vypláca Sociálna poisťovňa,
  • voči právnickej osobe prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky dlžníka.
 • Je potrebné, aby dlžník po doručení upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok (dlhu) uhradil dlžnú sumu čo najskôr alebo podal v 15-dňovej lehote odvolanie proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok (dlhu) v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
11

Ako je to s mojím dlhom voči Sociálnej poisťovni pri osobnom bankrote

Pojem osobný bankrot sa používa na označenie zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov – v rámci toho aj dlhov v Sociálnej poisťovni. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podstatou je, aby sa dlhy tejto fyzickej osoby nemohli vymáhať núteným výkonom a aby táto osoba bola uchránená pred exekučnými následkami.

Ak je vyhlásený konkurz s oddlžením na fyzickú osobu, Sociálna poisťovňa si prihlási pohľadávku. Ak počas konkurzu dôjde k čiastočnému uspokojeniu prihlásených pohľadávok, v zostatku neuspokojenej časti sa pohľadávky stávajú nevymáhateľné. Nevymáhateľnosť pohľadávky neznamená jej zánik, znamená to len toľko, že Sociálna poisťovňa ju už nemôže ďalej vymáhať. Preto z tohto dôvodu nedôjde ani k výmazu dlžníka zo zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne. Podobne je to aj pri oddlžení formou splátkového kalendára, pohľadávky neuhradené splátkovým kalendárom sú nevymáhateľné.

12

Aké sú dôsledky osobného bankrotu

Nezaplatenie poistného na sociálne poistenie fyzickou osobou za určité obdobie bude mať dopad na priznanie neskorších nárokov na dôchodok. Aj po oddlžení si však fyzická osoba môže poistné doplatiť. Preto je potrebné, aby sa obrátila na Sociálnu poisťovňu ešte pred podaním návrhu na konkurz alebo ihneď po jeho skončení a informovala sa o následkoch nezaplatenia poistného. Pobočky Sociálnej poisťovne jej na požiadanie oznámia obdobie a výšku nezaplateného poistného. To isté sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré požiadali o oddlženie formou splátkového kalendára a v rámci neho nebolo poistné zaplatené v plnom rozsahu.

13

Možnosť odpustenia povinnosti zaplatiť penále alebo zníženia penále

 • Sociálna poisťovňa nemá možnosť odpustiť penále viažuce sa na neuhradené poistné za obdobie po 1. januári 2005.
 • Sociálna poisťovňa môže odpustiť penále viažuce sa na poistné a príspevky, ktoré neboli odvedené včas alebo boli odvedené v nižšej sume len za obdobie do 31. decembra 2004.
 • Dlžník môže požiadať o odpustenie povinnosti zaplatiť penále. Žiadosť je potrebné podať v písomnej forme a na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.
 • Je potrebné, aby dlžník mal uhradené dlžné sumy poistného a príspevkov najneskôr v deň podania písomnej žiadosti a v období odo dňa doručenia žiadosti do dňa vydania rozhodnutia o žiadosti odvádzal poistné a príspevky včas a v správnej sume.