Page title

Vymáhanie pohľadávok

Sociálna poisťovňa vymáha od dlžníkov dlžné poistné, penále, pokuty a preplatky na dávkach tromi hlavnými spôsobmi: správnym výkonom (vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi sama Sociálna poisťovňa), alebo prostredníctvom mandátnej správy alebo súdneho exekútora, avšak vždy až po tom, ako im je doručené rozhodnutie o povinnosti uhradiť príslušnú pohľadávku, voči ktorému sa môžu do 15 dní odvolať. Dlžník svoje záväzky uhrádza vždy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Text

V prípade zaslania výzvy v mene súdneho exekútora na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne odporúčame preveriť si existenciu svojho záväzku priamo v pobočke Sociálnej poisťovne a zároveň preveriť, či číslo účtu uvedené vo výzve zodpovedá účtu, ktorý má exekútor zverejnený na stránke Slovenskej komory exekútorov.

Sociálna poisťovňa môže dlh fyzickej osoby vymáhať:

  • prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
  • zrážkami zo mzdy a z iného príjmu,
  • zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou.

Sociálna poisťovňa môže dlh právnickej osoby vymáhať:

  • prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Banky sú povinné oznamovať Sociálnej poisťovni čísla účtov povinných osôb (dlžníkov) a zostatky na nich. O zamestnávateľoch fyzických osôb, ako aj o poberaní dávok má Sociálna poisťovňa informácie z vlastných zdrojov.

Dlžník sa vždy môže obrátiť na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o povolenie splátok dlžných súm (splátkový kalendár), a to až do začatia vymáhania. Splátkový kalendár v prípade splnenia podmienok zo strany dlžníka môže byť poskytnutý na obdobie 24 mesiacov. Pokiaľ je vyhlásený konkurz, vrátane oddlženia fyzickej osoby alebo povolená reštrukturalizácia, Sociálna poisťovňa si uplatňuje pohľadávky aj v týchto konaniach. Rovnako postupuje v prípade, ak právnická osoba vstúpi do likvidácie. Po úmrtí dlžníka, fyzickej osoby, Sociálna poisťovňa prihlasuje svoje pohľadávky v dedičskom konaní. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu krátenia, neodvedenia a nezaplatenia poistného podáva Sociálna poisťovňa trestné oznámenie.