Page title

Export dávky v nezamestnanosti na územie Slovenska

Text

Ak štát posledného zamestnania prizná nárok na dávku v nezamestnanosti a nezamestnaná osoba má v úmysle hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ (aj na území Slovenska), môže si nárok na dávku v nezamestnanosti preniesť – exportovať.

Podmienky exportu dávky v nezamestnanosti na územie Slovenska sú:

  • Evidencia a dispozícia službám zamestnanosti (úradu práce) v štáte posledného zamestnania najmenej štyri týždne (zahraničná inštitúcia môže túto lehotu na základe Vašej žiadosti aj skrátiť, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa – tieto dôvody hodnotí každá inštitúcia individuálne).
  • O podmienkach exportu dávky z iného členského štátu EÚ na územie Slovenska je potrebné sa vždy informovať v inštitúcii, ktorá nárok na dávku v nezamestnanosti priznala. Táto inštitúcia vystaví formulár PD U2, v ktorom sa uvedú identifikačné údaje osoby, najneskorší dátum potrebného zaradenia do evidencie ako aj dĺžka trvania exportu dávky.
  • Po príchode na územie Slovenska je potrebné zaradiť sa do evidencie na príslušnom úrade práce v lehote spravidla do siedmich dní odo dňa odchodu z iného členského štátu EÚ (vo výnimočných prípadoch môže zahraničná inštitúcia túto lehotu na základe Vašej žiadosti predĺžiť).
  • Formulár PD U2 je potrebné predložiť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá bude informovať zahraničnú inštitúciu o dátume zaradenia do evidencie a oznámi jej adresu osoby. Pobočke Sociálnej poisťovne je potrebné predložiť aj tlačivo Vyhlásenie nezamestnanej osoby na účely zachovania nároku na dávku v nezamestnanosti z iného členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.