Page title

Ďalšie informácie

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o dávku v nezamestnanosti pozri v časti Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti.

Výška dávky

Výška dávky v nezamestnanosti

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ).

Výška dávky v nezamestnanosti = DVZ x 50 % x počet dní v danom mesiaci,  za ktorý patrí dávka. Suma dávky sa zaokrúhli na 10 eurocentov nahor.

DVZ = vymeriavacie základy, teda príjmy, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti v rozhodujúcom období, sa sčítajú a vydelia sa počtom dní rozhodujúceho obdobia (do tohto počtu dní sa nezapočítavajú dni neplatenia poistného), suma DVZ sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

DVZ = súčet vymeriavacích základov : počet dní rozhodujúceho obdobia

Maximálny DVZ/Maximálna výška dávky v nezamestnanosti 

Maximálny DVZ vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ), ktorý sa mení vždy k 1. júlu daného roka:

 • od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka je VVZ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom tomu kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,
 • od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka je VVZ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom tomu kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Maximálny DvZ = DVZ je najviac vo výške určenej ako podiel 2-násobku VVZ a čísla 365.

DVZ max = 2 x VVZ : 365

Maximálna výška dávky je vypočítaná z maximálneho DVZ podľa vyššie uvedeného vzorca.

V tabuľke č. 1  je zobrazená maximálna výška dávky v nezamestnanosti za jednotlivé obdobia prislúchajúca za mesiace, ktoré majú 30 dní a 31 dní a suma maximálneho DVZ vychádzajúca z VVZ v príslušnom období.

Tab. č. 1 - Maximálna výška dávky v nezamestnanosti určená z maximálneho DVZ

Obdobie vzniku nároku na DvN
od – do
VVZ
 
(EUR)
Suma maximálneho DVZ
(EUR)
Maximálna výška dávky za 30 dní
(EUR)
Maximálna výška dávky za 31 dní
(EUR)

01.07.2020 - 30.06.2021

13 104,00

     71,8028

          1 077,10

          1 113,00

01.07.2021 - 30.06.2022

13 596,00

     74,4987

          1 117,50

          1 154,80

01.07.2022 - 30.06.2023

14 532,00

     79,6274

          1 194,50

          1 234,30 

 

Suma dávky v nezamestnanosti vypočítaná z tzv. konštanty

Dávka v nezamestnanosti sa vypočíta z tzv. konštanty vtedy, ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Určenie konštanty vychádza z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu, ktorý je vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Konštanta = 1/12 VVZ x 50 %

V tabuľke č. 2 a č. 3  je zobrazená výška dávky v nezamestnanosti prislúchajúca za 30-dňový a 31-dňový mesiac v danom kalendárnom roku, v ktorom bol žiadateľ zaradený do evidencie úradu práce a vznikol mu nárok na dávku. Suma dávky je vypočítaná z DVZ z konštanty, ktorá je vypočítaná z VVZ v príslušnom období.

 

Tab. č. 2 - Výška dávky v nezamestnanosti určená z tzv. konštanty, ak bol žiadateľ zaradený do evidencie na úrade práce v mesiaci, ktorý má 30 dní

Obdobie vzniku nároku na DvN
od – do
VVZ
(EUR)
Konštanta
(50 % 1/12 VVZ)
(EUR)
DVZ z konštanty
(EUR)
Výška dávky za 30 dní
(EUR)
Výška dávky za 31 dní
(EUR)

01.01.2021 - 31.12.2021

13 104,00

546,00

18,2000

273,00

282,10

01.01.2022 - 31.12.2022

13 596,00

566,50

18,8834

283,30

292,70

01.01.2023 - 31.12.2023

14 532,00

605,50

20,1834

302,80

312,90

 

Tab. č. 3 - Výška dávky v nezamestnanosti určená z tzv. konštanty, ak bol žiadateľ zaradený do evidencie na úrade práce v mesiaci, ktorý ma 31 dní

Obdobie vzniku nároku na DvN
od – do
VVZ
(EUR)
Konštanta
(50 % 1/12 VVZ)
(EUR)
DVZ z konštanty
(EUR)
Výška dávky za 30 dní
(EUR)
Výška dávky za 31 dní
(EUR)

01.01.2021 - 31.12.2021

13 104,00

546,00

17,6130

264,20

273,10

01.01.2022 - 31.12.2022

13 596,00

566,50

18,2742

274,20

283,30

01.01.2023 - 31.12.2023 14 532,00 605,50 19,5323 293,00 302,80

Rozhodujúce obdobie

dva roky, ktoré predchádzajú dňu zaradenia do evidencie na úrade práce. Z tohto obdobia sa použijú príjmy pri výpočte DVZ a následne sa určí výška dávky v nezamestnanosti.

Výpočet výšky dávky v nezamestnanosti, ak v rozhodujúcom období:

 • nie sú dva roky, z ktorých možno zistiť DVZ – dávka sa vypočíta z tohto kratšieho obdobia,
 • sa nenachádza žiaden vymeriavací základ z dôvodu vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti – dávka sa vypočíta z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume,
 • je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ a súčasne aj obdobie dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti – výška dávky sa určí z vymeriavacích základov dobrovoľne poistenej osoby, ak získala najmenej 26 týždňov poistenia ako osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti; ak toto poistenie trvalo menej ako 26 týždňov, pričom musí byť splnená podmienka zaplatenia poistenia včas a v správnej výške (toleruje sa dlžné poistné v sume najviac 5 eur)  – výška dávky v nezamestnanosti sa určí z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume,
 • je len obdobie dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti – výška dávky v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacích základov dobrovoľne poistenej osoby, pričom musí byť splnená podmienka zaplatenia poistenia včas a v správnej výške (toleruje sa dlžné poistné v sume najviac 5 eur),
 • je obdobie prerušenia povinného poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky počas pracovnoprávneho vzťahu – výška dávky sa určí takto:
  1.  ak sa rovnakým dňom skončenia rodičovskej dovolenky skončí aj pracovný pomer a v rozhodujúcom období je iba obdobie čerpania rodičovskej dovolenky, výška dávky sa určí z dosiahnutého príjmu v období dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku,
  2.  ak sa pracovný pomer skončí neskôr ako sa skončila rodičovská dovolenka a v rozhodujúcom období je obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie, za ktoré je vymeriavací základ/príjem (napr. príjem za vykonávanie práce), výška dávky sa určí z tohto vymeriavacieho základu za toto obdobie trvania pracovného pomeru po skončení rodičovskej dovolenky, 
  3. ak počas čerpania rodičovskej dovolenky vznikol iný pracovný pomer, zakladajúci právo na pravidelný mesačný príjem (napr. dohoda), výška dávky sa určí z tohto príjmu. Na tento príjem sa však nebude prihliadať, ak tento príjem bude nižší ako príjem, ktorý bol dosiahnutý v období dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku. V takomto prípade sa výška dávky určí spôsobom uvedeným v bode č. 1.

Výplata dávky

Dávka v nezamestnanosti

sa poskytuje za kalendárne dni (nie za pracovné) a vypláca sa mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou.

Dávky sa poukazujú na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky, inak v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, ak príjemca dávky adresu neurčil.

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky alebo ste si dávku nevyzdvihli na pošte, použite formulár:

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.

Kedy sa bude dávka v nezamestnanosti vyplácať?

 • Dávka v nezamestnanosti sa vypláca väčšinou do 15. kalendárneho dňa v mesiaci (za predošlý mesiac), a to v prípade, že vám dávka bude vyplácaná na účet.
 •  Ak budete poberať dávku v hotovosti na adresu, dostanete ju medzi 18. a 27. dňom v mesiaci.

Podporné obdobie

Dávka v nezamestnanosti

sa priznáva na obdobie šiestich mesiacov. Toto obdobie sa nazýva podporným obdobím.

Nárok na dávku

Vznik nároku

Poistencovi vzniká nárok na dávku odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Zánik nároku

Poistencovi zaniká nárok na dávku:

 • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov),
 • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • dňom smrti poistenca,
 • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. 

Prerušenie nároku

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých má nárok na výplatu:

 • nemocenského,
 • ošetrovného,
 • materského,
 • a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Po ukončení výplaty uvedených dávok sa naďalej pokračuje vo vyplácaní dávky v nezamestnanosti.

Nárok na dávku za zostávajúcu časť podporného obdobia

Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, tzn. nevyčerpal celé šesťmesačné podporné obdobie, má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia:

 • ak v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie,
 • výška dávky bude vyplácaná v tej istej sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti.

Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Text

Poistenec má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia,

 • ak poberal dávku v nezamestnanosti najmenej tri mesiace a
 • ak o jej vyplatenie písomne požiada na formulári Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti
 • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

 

Vrátenie dávky/Splátky dlžnej sumy

Príjemca dávky je povinný

vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur a 

 1. nesplnil povinnosť uloženú zákonom o sociálnom poistení (napr. nepreukázal rozhodujúce skutočnosti),
 2. prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila, alebo
 3. vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila.

Právo na vrátenie dávky v nezamestnanosti poskytnutej neprávom alebo v nesprávnej sume sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď Sociálna poisťovňa túto skutočnosť zistila, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa, za ktorý sa dávka vyplatila. Tieto lehoty neplynú počas konania o opravnom prostriedku, počas výkonu rozhodnutia alebo ak sa na úhradu preplatku vykonávajú zrážky z dávky.

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej neformálnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je povinná vrátiť vyplatené sumy, povoliť splátky dlžnej sumy, ak možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude fyzická alebo právnická osoba schopná dlžnú sumu zaplatiť.

Premlčanie nároku na výplatu dávky

Text

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený. 

Prechod nároku na dávku/úmrtie poberateľa dávky

Text

V prípade smrti poberateľa dávky použite formulár:

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Nároky na výplatu dávky po smrti poberateľa dávky prechádzajú postupne na manžela (manželku), deti a rodičov. Tieto nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.

Práva a povinnosti

Práva poistenca/poberateľa dávky

 • uplatniť si nárok na dávku v nezamestnanosti,
 • požiadať o vydanie potvrdenia o nároku na dávku v nezamestnanosti, nároku na jej výplatu a jej sumu.

Povinnosti poistenca/poberateľa dávky

 • V podaniach uvádzať identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo).
 • Príjemca dávky je povinný príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava (v prípade, ak je dávka vyplácaná na adresu príjemcu mimo ohláseného trvalého bydliska a nie je posielaná na účet).
 • Poistenec a poberateľ dávky sú povinní preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia.
 • Poistenec je povinný príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu.
 • Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný pobočkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak pobočka Sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu.
 • Poistenec a príjemca dávky sú povinní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu mena a priezviska (v prípade cudzincov).
Text

(§ 104 až § 118, § 138, § 184 - §186, § 227, § 236, § 237, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)