Page title

Ako požiadať o dávku garančného poistenia

Čo je dávka garančného poistenia?

Text

Dávka garančného poistenia sa poskytuje zamestnancovi v dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Slúži na uspokojenie nárokov zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu.

Mám nárok na dávku garančného poistenia?

Na dávku garančného poistenia máte nárok ako zamestnanec, ktorého zamestnávateľ je alebo bol platobne neschopný, a preto neuspokojoval vaše nároky z pracovnoprávneho vzťahu. Takýmto vzťahom môže byť:

 • pracovný pomer,
 • dohoda o vykonaní práce,
 • dohoda o brigádnickej práci študentov,
 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,
 • člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

 Nárok na dávku vám nevznikne, ak ste zamestnancom, ktorý:

 • je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 % alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %,
 • uzatvoril pracovnoprávny vzťah po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa,
 • bol písomne upozornený na platobnú neschopnosť zamestnávateľa.

Aké podmienky musím splniť?

Nárok na dávku garančného poistenia vznikne, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • váš zamestnávateľ je platobne neschopný, to platí, ak:
  • bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu,
  • súd začal konkurzné konanie bez návrhu (podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

Za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa sa považuje deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania, ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu:

 • ako zamestnanec máte voči zamestnávateľovi neuspokojené nároky z pracovnoprávneho vzťahu, môže ísť o nasledujúce nároky:
  • nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
  • nárok na príjem členovi družstva,
  • nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
  • nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, ako aj za predchádzajúci kalendárny rok,
  • nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru,
  • nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru,
  • nárok na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,
  • nároky cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli pri plnení pracovných povinností,
  • nárok na náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
  • nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru na súde vrátane trov právneho zastúpenia.
Text

 

Ako požiadam o dávku garančného poistenia?

1

Vyplňte a podpíšte žiadosť o dávku

Žiadosť o dávku garančného poistenia (tlačivo žiadosti je k dispozícii aj v pobočkách Sociálnej poisťovne). 

2

K žiadosti priložte potvrdenie zamestnávateľa

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom je zamestnávateľ povinný potvrdiť mzdové nároky, ktoré vám neuhradil za obdobie:

 • posledných troch mesiacov pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo
 • posledných troch mesiacov pred skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktoré neboli zo strany zamestnávateľa uspokojované.

Pozor, uvedené tri mesiace, za ktoré žiadate o dávku musia spadať do obdobia posledných osemnástich mesiacov pred vznikom platobnej neschopnosti alebo pred ukončením pracovnoprávneho vzťahu. 

Potvrdenie môže okrem zamestnávateľa vyplniť aj predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty (ak boli ustanovení).

Ak potvrdenie nemáte k dispozícii, žiadosť môžete poslať aj bez uvedeného tlačiva. 

3

K žiadosti priložte prílohy

ktorých zoznam nájdete aj na tlačive žiadosti:

 • fotokópia rozhodnutia súdu o náhrade mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,
 • fotokópia rozhodnutia súdu o priznaní súdnych trov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca na súde vrátane trov právneho zastúpenia,
 • fotokópia pracovnej zmluvy,
 • fotokópia dohody o vykonaní práce,
 • fotokópia dohody o pracovnej činnosti,
 • fotokópia dohody o brigádnickej práci študentov,
 • fotokópia dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,
 • fotokópia dokladu o skončení pracovnoprávneho vzťahu (predložiť, ak bol pracovnoprávny vzťah skončený),
 • iné. 
4

Žiadosť spolu s prílohami doručte pobočke Sociálnej poisťovne,

v ktorej je zamestnávateľ registrovaný na platenie poistného, príp. ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.

Žiadosť môžete doručiť:

 • osobne,
 • poštou alebo
 • prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk).
Text

 

 

DOBRÁ RADA: 
Obsah

Žiadosť o dávku odporúčame podať do 60 dní od platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu

Text

 

 

Text