Page title

Ďalšie informácie - garančné poistenie

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o garančné poistenie pozri v časti Ako požiadať o dávku garančného poistenia.

 

Výška dávky

Výška dávky garančného poistenia

sa poskytuje v sume nároku zníženého o:

 • o odvody poistného (zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti), ktoré je zamestnanec povinný platiť a 
 • preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov vypočítaných na základe platných podmienok v mesiaci, za ktorý vznikol zamestnancovi uvedený nárok.

Požadované neuspokojené nároky zamestnanca je možné uspokojiť najviac v rozsahu maximálnej sumy dávky garančného poistenia.

Maximálna výška dávky garančného poistenia podľa obdobia vzniku platobnej neschopnosti:
 

Obdobie od – do

Maximálna výška dávky garančného poistenia

01.07.2023 - 30.06.2024

3 912 eur

01.07.2022 - 30.06.2023

3 633 eur

01.07.2021 - 30.06.2022 3 399 eur

 

V prípade, ak má zamestnanec neuspokojené nároky z pracovnoprávneho vzťahu u viacerých platobne neschopných zamestnávateľov, nárok na dávku garančného poistenia ako aj určenie maximálnej výšky dávky sa posudzuje samostatne ku každej podanej žiadosti.

 

Preddavok

Dávka garančného poistenia

 • Zamestnancovi je možné po preukázaní nároku na dávku garančného poistenia poskytnúť preddavok na dávku garančného poistenia, ak zamestnávateľ, správca konkurznej podstaty ani predbežný správca konkurznej podstaty nespolupracuje (nepotvrdí potrebné údaje).
 • Preddavok sa poskytne vo výške nároku, najviac do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného v čase rozhodnutia o poskytnutí preddavku, za jeden kalendárny mesiac.
 • V prípade, ak zamestnávateľ, správca konkurznej podstaty alebo predbežný správca konkurznej podstaty predloží požadované údaje najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku bude doplatený rozdiel medzi poskytnutým preddavkom a nárokom na dávku garančného poistenia.
 • Ak zamestnávateľ nepredloží potrebné doklady po dobu jedného roka, doplatí sa do 30 dní od uplynutia tejto lehoty dávka garančného poistenia do výšky nároku, najviac do výšky minimálnej mzdy. 

(§ 116 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

Výplata dávky

Text

Dávka garančného poistenia sa vyplatí najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti o priznanie tejto dávky.

Dávky sa môžu vyplatiť na účet príjemcu, v hotovosti na adresu alebo na účet, ktorý poistenec uvedie v žiadosti.  

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky, alebo ste si dávku nevyzdvihli na pošte, použite formulár: Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy

 

Vrátenie dávky/Splátky dlžnej sumy

Príjemca dávky je povinný

vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur a 

 • nesplnil povinnosť uloženú zákonom o sociálnom poistení (napr. nepreukázal rozhodujúce skutočnosti),
 • prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila alebo
 • vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila.

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej neformálnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je povinná vrátiť vyplatené sumy, povoliť splátky dlžnej sumy, ak možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude fyzická osoba alebo právnická osoba schopná dlžnú sumu zaplatiť.

Premlčanie nároku na výplatu dávky

Text

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený. 

Prechod nároku na dávku/Úmrtie poberateľa dávky

Text

V prípade smrti poberateľa dávky použite formulár:

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Nároky na výplatu dávky po smrti poberateľa dávky prechádzajú postupne na manžela (manželku), deti a rodičov. Tieto nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa

Povinnosti zamestnávateľa/predbežného správcu konkurznej podstaty/správcu konkurznej podstaty

 • písomne informovať zástupcov zamestnancov alebo priamo zamestnancov o platobnej neschopnosti zamestnávateľa do desiatich dní od jej vzniku, 
 • príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne oznámiť platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku,
 • príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne oznámiť všetky informácie súvisiace s poskytovaním dávky garančného poistenia,
 • potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, najviac v rozsahu a za obdobie troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo pred skončením pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti a potvrdenie súčasne predložiť aj príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne,
 • potvrdiť správnosť požadovaných údajov na tlačive Sociálnej poisťovne a doručiť ho príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do desiatich pracovných dní od doručenia tlačiva Sociálnou poisťovňou.
 • Zamestnávateľ potvrdzuje: Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia

Povinnosť zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

 • po vyplatení dávky garančného poistenia sa zamestnávateľ stáva dlžníkom Sociálnej poisťovne a Sociálna poisťovňa sa stáva veriteľom dlžníka,
 • zamestnávateľ je povinný vrátiť Sociálnej poisťovni sumu vyplatenej dávky garančného poistenia zvýšenú o úrok vo výške diskontnej úrokovej sadzby platnej v deň jej vrátenia, a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia súdu, ak súd rozhodol o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie z iného dôvodu akým je nedostatok majetku.

Práva a povinnosti poberateľa dávky

Práva poistenca/poberateľa dávky

 • uplatniť si nárok na dávku garančného poistenia,
 • požiadať o vydanie potvrdenia o nároku na dávku garančného poistenia, nároku na jej výplatu a jej sumu.

Povinnosti poistenca/poberateľa dávky

 • v podaniach uvádzať identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo),
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku (napr. pracovná zmluva, skončenie pracovného pomeru), nároku na jej výplatu a jej sumu a po písomnej výzve zo Sociálnej poisťovne preukázať tieto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak neurčila inú lehotu,
 • príjemca dávky je povinný príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava (v prípade, ak je dávka vyplácaná na adresu príjemcu, nie na účet).

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky.

EÚ a zahraničie

Text

Ak má  garančne poistený zamestnávateľ sídlo alebo adresu organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a zároveň adresu organizačnej zložky alebo sídlo na území najmenej jedného iného členského štátu Európskej únie alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, nárok na dávku garančného poistenia vzniká v štáte, v ktorom zamestnanec vykonáva činnosť zamestnanca (napr. ak zamestnanec vykonáva prácu na území Slovenskej republiky o nároku sa rozhodne podľa slovenskej legislatívy).

Text

(§ 103, § 103a, § 114, § 116, § 117, § 118, § 227, § 234, § 236, § 237, § 237  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)