Page title

Ako požiadať o ošetrovné

Čo je ošetrovné?

Text

Ošetrovné sa poskytuje poistencovi počas osobného a celodenného ošetrovania osoby alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Kto môže byť ošetrovanou osobou?

Text

Na účely získania dávky môžete ošetrovať:

 • chorého príbuzného v priamom rade (rodič – dieťa, starý rodič – vnúča, prastarý rodič – pravnúča),
 • choré dieťa, ktoré nie je vaším príbuzným v priamom rade (napr. dieťa osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, prípadne vlastné alebo osvojené dieťa manžela/manželky)
 • chorého súrodenca,
 • chorého manžela (manželku) alebo
 • chorého rodiča manžela (manželky).

Ku vzniku nároku na ošetrovné budete potrebovať potvrdenie príslušného lekára o tom, že zdravotný stav ošetrovanej osoby:

 • nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou (ďalej len „krátkodobé ošetrovné“) alebo
 • vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (ďalej len „dlhodobé ošetrovné“).

Krátkodobé ošetrovné sa v zákonom stanovených prípadoch (podmienky pozri nižšie) poskytuje aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Na účely preukázania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je potrebný posudok príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave alebo rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí dieťaťa. Ak takýto posudok/rozhodnutie nemáte, o posúdenie  dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu môžete požiadať Sociálnu poisťovňu.   

Mám nárok na ošetrovné?

Nárok na ošetrovné (krátkodobé aj dlhodobé) má:

 • zamestnanec,  
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),  
 • fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote (pozri Ochranná lehota).

Aké podmienky musím splniť?

Nárok na ošetrovné vám vznikne ak splníte nasledujúce podmienky:

 • osobne a celodenne sa staráte o chorého člena rodiny (pozri kto môže byť ošetrovanou osobou),
 • osobne a celodenne sa staráte o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak
  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie, izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať,
 • ste nemocensky poistený alebo vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
 • ak ste zamestnancom:
  • nemáte príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ vyplatený za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu),
  • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom sa nesleduje,
 • ak ste SZČO:
 • ak ste DNPO:
  • máte zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške (pozri Podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie),
  • v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti ste boli nemocensky poistený aspoň 270 dní (na tieto účely sa vám okrem aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia započíta aj akékoľvek iné ukončené nemocenské poistenie).
   • do 270 dní nemocenského poistenia sa nezapočítava obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem; s výnimkou období, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti).

Pozor, ak si nárok na ošetrovné uplatňujete z viacerých nemocenských poistení, uvedené podmienky musíte splniť pri každom z nich.

Text

 

Ako požiadam o krátkodobé ošetrovné?

1

O krátkodobé ošetrovné požiadate Žiadosťou o ošetrovné

 1. Žiadosť vám vystaví lekár pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti. Od lekára budete potrebovať:
 • Pri vzniku potreby ošetrovania/starostlivosti I. diel tlačiva – Žiadosť o ošetrovné. Pred jej odoslaním do Sociálnej poisťovne vyplňte a podpíšte „Vyhlásenie poistenca“ na druhej strane tlačiva.
 • Pri ukončení potreby ošetrovania/starostlivosti II. diel tlačiva – Potvrdenie o skončení potreby ošetrovania/starostlivosti. Potvrdenie zašlite pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vám vypláca ošetrovné.
2

Ak ste zamestnanec, žiadosť dajte potvrdiť

aj svojmu zamestnávateľovi.

3

Žiadosť doručte pobočke Sociálnej poisťovne

príslušnej podľa:

 • sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnancom,
 • sídla posledného zamestnávateľa, ak ste zamestnancom v ochrannej lehote,
 • miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo DNPO.
Text

 

 

Ako požiadam o dlhodobé ošetrovné?

1

O dlhodobé ošetrovné požiadate nasledovnými tlačivami:

 • Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti a o prvom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

Toto tlačivo potrebujete ako prvé a slúži ako žiadosť o ošetrovné a zároveň aj ako potvrdenie potreby ošetrovania. Vystaví vám ho:

 • lekár v nemocnici, kde bol pacient najmenej 5 dní hospitalizovaný, ak ide o žiadosť z dôvodu potreby ošetrovania pacienta po hospitalizácii, a to v deň prepustenia chorej osoby z nemocnice.  Pozor, potreba ošetrovania v tomto prípade musí trvať najmenej 30 dní.
 • paliatívny lekár, t. j. lekár so špecializáciou v odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológa, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anesteziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria, v prípade, ak ide o ošetrovanie paliatívneho pacienta, t. j. pacienta, ktorý je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, a to v deň, keď zistí potrebu ošetrovania.

Potvrdenie o poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti ďalšou osobou – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné/ Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie. 

Vystaví ho všeobecný lekár ošetrovanej osoby v prípade, ak sa pri ošetrovaní chcete vystriedať s inou osobou.

Potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie. 

Vystaví ho všeobecný lekár ošetrovanej osoby na konci každého mesiaca poskytovania ošetrovania – slúži na výplatu dávky.

Potvrdenie o ukončení poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti / Potvrdenie o ukončení potreby osobnej a celodennej starostlivosti / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie. 

Vystaví ho všeobecný lekár ošetrovanej osoby pri ukončení poskytovania ošetrovania (napr. v prípade vystriedania poistencov pri ošetrovaní chorého) a pri ukončení celkovej potreby ošetrovania.

2

Vyplňte a podpíšte „Vyhlásenie poistenca“ na druhej strane tlačív

Tlačivá odošlite do pobočky Sociálnej poisťovne.

3

Ak ste zamestnanec, tlačivá dajte potvrdiť

aj svojmu zamestnávateľovi. Preukážete mu tým prekážku v práci a jej trvanie.

4

Žiadosť a potrebné tlačivá doručte pobočke Sociálnej poisťovne

príslušnej podľa:

 • sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnancom,
 • sídla posledného zamestnávateľa, ak ste zamestnancom v ochrannej lehote,
 • miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo DNPO.
Text

 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Ak si nárok na ošetrovné (krátkodobé aj dlhodobé) uplatňujete z viacerých nemocenských poistení, oprávnený lekár vám vystaví žiadosť a potrebné tlačivá osobitne pre každé z nich.  

DOBRÁ RADA: 
Obsah

Žiadosť o ošetrovné odporúčame predložiť ihneď po vystavení žiadosti lekárom (pozri Premlčanie).

Text

 

Viac informácií nájdete v časti: NEMOCENSKÉ POISTENIE – OŠETROVNÉ.

Ak chcete požiadať o pandemické ošetrovné, informácie nájdete v časti: Pandemické ošetrovné.