Page title

Prihlásenie na sociálne poistenie po nástupe do zamestnania

Nastúpil som do zamestnania. Mám povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Text

Nie. Po nástupe do zamestnania nemáte žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Všetky povinnosti za vás plní zamestnávateľ.

Kedy sa stávam zamestnancom?

Text

Na účely sociálneho poistenia ste zamestnancom, ak: 

  • ste fyzická osoba a vykonávate prácu pre zamestnávateľa v rámci pracovného pomeru,
  • ste fyzická osoba a vykonávate prácu mimo pracovného pomeru, v tzv. obdobne pracovnoprávnych vzťahoch, kam patrí:
  1. dohoda o vykonaní práce
  2. dohoda o pracovnej činnosti
  3. dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
  4. dohoda o brigádnickej práci študentov
  • ste fyzická osoba v inom právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na príjem zo závislej činnosti (napr. FO v štátnozamestnaneckom pomere, konateľ, mandatár...).

Ako sa prihlásim do Sociálnej poisťovne?

Text

Do Sociálnej poisťovne vás ako zamestnanca prihlási váš zamestnávateľ. Taktiež za vás odvádza poistné a plní všetky oznamovacie a vykazovacie povinnosti.

Ako zistím, či ma zamestnávateľ prihlásil do Sociálnej poisťovne?

Text

V časti Overiť si, či ma zamestnávateľ prihlásil do sociálneho systému a platí poistné si prihlásenie môžete overiť a tiež si môžete overiť, či za vás zamestnávateľ platí poistné.