Page title

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia

Čo sú zdravotné výkony

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia:

  • vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • vystavenie potvrdenia o potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo potrebe a poskytovaní  osobnej a celodennej starostlivosti,
  • vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu,
  • vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,
  • vystavenie potvrdenia o skončení tehotenstva,
  • vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára,
  • zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné požiadanie posudkového lekára,
  • vystavenie tlačiva „Hlásenie o úraze“ a tlačiva „Hlásenie choroby z povolania“,
  • vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia (v zmysle § 156 zákona o sociálnom poistení) uhrádza Sociálna poisťovňa priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá dôvod žiadať úhradu za predmetné zdravotné výkony od poistenca, ale priamo od Sociálnej poisťovne.  
 

Ceny jednotlivých zdravotných výkonov upravuje opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného opatrenia cena bodu jedného zdravotného výkonu na účely sociálneho poistenia, je stanovená fixnou sumou 0,023236 eura; cena bodu za vystavenie Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, je 0,028547 eura

Text

Kódy a skratky zdravotných výkonov (opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov – výňatok):

Číslo
kódu:
Skratka zdravotného výkonu: Obsah zdravotného výkonu: Počet bodov: Cena bodu v eurách:

62

CIEV

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých organových systémov, popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, vypísanie správy, záver, ak vyšetrenie trvá viac ako 20 minút.

250

0,023236

63

ODBV

KOIV

Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 15 minút.

Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, záver, písomnú správu, poučenie pacienta.  

200

0,023236

71

TDPN

VYR

PPM

CHZP

URAZ

EULS

REGR

UTEH  

 

 

 

DPN

OCR

TDOS

UDOS

EPN

UEPN

Vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu, vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu, vystavenie tlačiva Hlásenie choroby z povolania, hlásenie profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci, vystavenie potvrdenia o zistení choroby z povolania, správa alebo hlásenie o úraze, iné jednoduché potvrdenia (krátka Lekárska správa v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti pre uplatnenie nároku na dávku v inom členskom štáte EÚ), regresné hlásenie, vystavenie potvrdenia o skončení tehotenstva

 

Vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, vystavenie potvrdenia o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti, vystavenie potvrdenia o skončení poskytovania, resp., potreby osobnej a celodennej starostlivosti, uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenané v systéme elektronického zdravotníctva, ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenané v systéme elektronického zdravotníctva

35

0,023236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,028547

74

BODN

BODS

PZAK

 

 

 

 

 

 

 

 

VYZI

Vystavenie lekárskeho nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely

a) vystavenia bodového ohodnotenia pracovného úrazu, alebo vystavenia bodového ohodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia

b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu.

 

Záznam z VOPS pre PO

300

0,023236

74a

VOPS

Prerokovanie vývoja obnovy pracovnej schopnosti

SP neuhrádza

 

max.
5 - miestny kód

VYZI

Iné zdravotné výkony na požiadanie posudkového lekára s obodovaním a kódom podľa Katalógu zdravotných výkonov

 

0,023236

Vyžiadanie zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne sa vystavuje na osobitných tlačivách.

Podľa § 233 ods. 2 písm. c) zákona o sociálnom poistení zdravotnícke zariadenia vykazujú pobočke Sociálnej poisťovne zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za kalendárny mesiac do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca s identifikačnými údajmi určenými Sociálnou poisťovňou. Za porušenie uvedenej povinnosti môže Sociálna poisťovňa v zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení uložiť pokutu až do 16 596,96 eura. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej týmto zákonom.

V prípade, ako bola poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dočasná pracovná neschopnosť uznaná v systéme elektronického zdravotníctva (ePN), poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je povinný tento zdravotný výkon vykázať a Sociálna poisťovňa jej vystavenie, ako aj ukončenie uhradí automaticky. Pre bližšie informácie pozri „ePN – Ako potvrdzovať elektronickú PN“

Od 1. mája 2012 Sociálna poisťovňa zaviedla automatizované spracovanie základných zúčtovacích dokladov, evidencie, kontroly a úhrady zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia formou elektronickej komunikácie. Elektronická komunikácia prebieha na základe uzatvorenej Dohody o elektronickej komunikácii.

Dohoda o elektronickej komunikácii, podmienky na elektronické vykazovanie zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia a údajová štruktúra xml sú uvedené na stránke eSlužieb.

Pomôcka pre komunikáciu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Sociálnou poisťovňou pri úhradách za zdravotné výkony

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí ešte nemajú uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii, v prechodnom období vykazujú zdravotné výkony v papierovej podobe. Na uvedené účely používajú základný zúčtovací doklad uvedený v prílohe.