Page title

ePN - Lekár

Základná informácia

Text

Lekár vystaví elektronickú PN – ePN vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS).

Celá komunikácia v systéme ePN je výlučne elektronická. 

Lekári sa do systému ePN pripoja postupne:

Od 1. júna 2022 do 31. mája 2023 – dobrovoľné pripojenie lekárov k ePN.

Od 1. júna 2023 – všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia budú povinne pripojení k ePN.

Od 1. januára 2024 – lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť budú už tiež uznávať PN iba elektronicky.

Dočasnú pracovnú neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorý si neuplatňuje nárok na nemocenské z ochrannej lehoty a poberateľa pomoci v hmotnej núdzi, Sociálna poisťovňa neeviduje. Informácie k preukazovaniu týchto prípadov dočasnej pracovnej neschopnosti sú dostupné na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny tu: Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie a poberateľa pomoci v hmotnej núdzi.

Postup pri potvrdení cez ePN pri technických výpadkoch systémov

Ak z technických príčin nie je možné, aby príslušný ošetrujúci lekár:

 • vystavil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • elektronický záznam o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti upravil

a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive (odporúčame mať k dispozícii dostatočný počet predtlačených odpisov ePN na ručné vyplnenie pre uvedenú situáciu).

Technickou príčinou je, ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný Národný zdravotnícky informačný systém.

Odpis tlačiva odporúčame len v prípade technického problému pri kontrolnom vyšetrení už elektronicky vystavenej ePN.

Ďalšie informácie:
ePN – Základná informácia – video - podcasty
eZdravie.sk – ePN

Text

 

 

Praktické rady pre lekárov

Upozornenie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je pri posudzovaní a potvrdzovaní elektronickej
dočasnej pracovnej neschopnosti povinný postupovať v zmysle zákona
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Sociálna poisťovňa je podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia.

Nie je preto kompetentná vydávať záväzné usmernenia a výklad právnych predpisov
pri aplikácií postupov upravených právnymi predpismi mimo výkonu sociálneho
poistenia. Prosím, z tohto dôvodu berte tento dokument len ako pomôcku pri Vašej
práci a nie záväzný právny dokument. V prípade, ak sa pri výkone práce stretnete
s problémom aplikácie zákona č. 576/2004 Z. z., prosím obráťte sa na orgány
vykonávajúce kontrolu a dozor v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
v rezorte zdravotníctva, prípadne na dodávateľa Vášho IS PZS.

Dočasnú pracovnú neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorý si neuplatňuje nárok
na nemocenské z ochrannej lehoty a poberateľa pomoci v hmotnej núdzi, Sociálna
poisťovňa neeviduje. Informácie k preukazovaniu týchto prípadov dočasnej pracovnej
neschopnosti sú dostupné na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny: www.bit.ly/47Eo01E

Uznanie ePN

 •  ePN sa začína dňom (aktuálny deň) kedy ošetrujúci lekár zistil chorobu podľa MKCH, ktorá vyžaduje PN
  • po odpracovaní zmeny začína ePN nasledujúcim dňom
 • ePN je možné vystaviť aj 3 dni spätne na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovosti, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby
 • pri uznaní ePN ošetrujúci lekár určí podľa charakteru choroby dátum predpokladaného skončenia PN, ktorý je spravidla zhodný s dátumom nasledujúcej kontroly
 • opravu začiatku ePN je možné riešiť len stornom nesprávnej ePN a vystavením novej ePN so správnym dátumom vzniku ePN

Poistné vzťahy v ePN

Ošetrujúci lekár nemusí zisťovať, akú zárobkovú činnosť (poistný vzťah) jeho pacient vykonáva. Touto informáciou disponuje jeho ambulantný softvér, ktorý aktuálne údaje získa z databázy Sociálnej poisťovne. 

POZOR! Tu sa zmenila logika oproti papierovým DPN. 

 • Ošetrujúci lekár už nevyznačuje existujúce poistné vzťahy, z ktorých uznáva DPN, ale naopak. Lekár vyznačí poistný vzťah vo vzťahu, ku ktorému pacient môže vykonávať naďalej zárobkovú činnosť aj počas PN. To znamená, že pokiaľ pacient nemôže vykonávať žiadnu činnosť, lekár nič nevyznačuje. DPN je automaticky uznaná na všetky poistné vzťahy.
 • Raz vylúčené poistné vzťahy už nie je možné v priebehu trvania ePN zahrnúť a platí to aj v opačnom prípade, zahrnuté poistné vzťahy už nie je možné počas trvania ePN vylúčiť (ak raz ošetrujúci lekár skonštatoval, že pacient môže / nemôže vykonávať niektorú zo zárobkových činností, túto informáciu už opraviť počas trvania ePN nemôže).

Dôvod ePN

 • pri vzniku / trvaní / ukončení ePN ošetrujúci lekár zaznamenáva aj „Dôvod práceneschopnosti“, ktorý je využívaný na účely ďalšieho došetrovania v Sociálnej poisťovni ako aj na štatistické účely pre Štatistický úrad SR
 • v prípade ePN je možné vyznačiť tieto dôvody: Choroba, Úraz, Pracovný úraz, Choroba z povolania, Karanténne opatrenie / izolácia
 • Dôvod Úraz zavinený inou osobou, sa však na ePN vyznačiť nedá, nakoľko Sociálna poisťovňa tento údaj dokáže získať z vlastnej činnosti a nepotrebuje ho od ošetrujúceho lekára. Ak však ošetrujúci lekár chce uviesť túto informáciu na ePN je možné ju zaznamenať ako poznámku k ePN

 

Trvanie ePN

POZOR! Potvrdenie o trvaní DPN, ktoré ošetrujúci lekári vystavovali v papierovej PN sa už nevystavuje ale dátum predpokladaného skončenia ePN je považovaný za potvrdenie trvania ePN a zároveň je podkladom na výplatu nemocenského.

 • ak na vyšetrení vykonanom najneskôr v deň určený ako deň predpokladaného skončenia ePN (spravidla deň kontroly) ošetrujúci lekár na základe zhodnotenia zdravotného stavu pacienta zistí, že ePN trvá, určí nový dátum predpokladaného skončenia ePN. V prípade potreby môže taktiež zaznamenať zmenu dôvodu ePN, resp. diagnózy a môže povoliť / zmeniť vychádzky
 • diagnóza a dôvod ePN sú dve položky, ktoré majú v IS PZS vlastný dátum platnosti, ktorého zapísaním / prepísaním môže ošetrujúci lekár zmeniť / opraviť diagnózu a dôvod ePN aj spätne

Ukončenie ePN

 • ak na vyšetrení vykonanom najneskôr v deň určený ako deň predpokladaného skončenia ePN (spravidla deň kontroly) ošetrujúci lekár na základe zhodnotenia zdravotného stavu pacienta rozhodne o jej ukončení (v zmysle §12a ods. 6 písm. b) zákona) a ukončí ePN ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie, nasledujúcim dňom je pacient práceschopný
 • opravu dátumu „PS od“ na ePN zapísanej do eZdravia už nie je možné zaznamenať (pre viac informácií pozri v časti „Ako postupovať v prípade chybne vystavenej ePN“)

Pokračovanie ePN

 • ak sa po skončení ePN zdravotný stav pacienta zhorší, príslušný ošetrujúci lekár vystaví novú ePN
 • ak nová ePN začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený ako deň ukončenia predchádzajúcej ePN, ide o pokračovanie predchádzajúcej ePN
 • informáciu, že ide o pokračovanie, nie je potrebné zaznamenávať do poznámky, ak však túto informáciu lekár uvedie, nie je to problém

ePN vystavená pri ústavnej starostlivosti

 • v prípade, ak je ePN vystavená v ústavnom zariadení pri hospitalizácii, Sociálna poisťovňa túto skutočnosť zisťuje z informácie o útvare PZS (obvykle je tam uvedené, že ide o lôžkové oddelenie)
 • v prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti z interných organizačných dôvodov určil, že ePN pri hospitalizácii bude vystavovať lekár zdravotníckeho zariadenia v ambulancii, je potrebné do poznámky k ePN uviesť, že ide o „Ústavnú starostlivosť“, v opačnom prípade bude Sociálna poisťovňa kontaktovať poskytovateľa ZS, aby oznámil, či boli predmetné ePN vystavené pri hospitalizácii

Zmena ošetrujúceho lekára počas ePN

 • v prípade, ak bola ePN vystavená v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti pri poskytovaní ústavnej starostlivosti, prípadne ak sa počas ePN zmenil ošetrujúci všeobecný lekár, umožňuje eZdravie každému ošetrujúcemu lekárovi si do ambulantného IS stiahnuť ePN nimi ošetrovaného poistenca a ďalej ju aktualizovať / ukončiť (presný spôsob ako, by mal vedieť ukázať dodávateľ IS PZS

Úhrada zdravotných výkonov za vystavovanie ePN

 • úhradu zdravotných výkonov generuje Sociálna poisťovňa proaktívne z doručených ePN, ktoré boli využité na účely sociálneho poistenia
 • v prípade ePN sa uhrádza začiatok a ukončenie ePN
 • informácie o uhradených zdravotných výkonoch, ako aj potvrdenie do účtovníctva je dostupné v eSlužbách Sociálnej poisťovne
 • ak PZS doposiaľ nevykazoval Sociálnej poisťovni zdravotné výkony, je vhodné oznámiť písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne číslo účtu PZS, kam si žiada zdravotné výkony poukazovať

Ako postupovať v prípade chybne vystavenej ePN

V zmysle § 12a ods. 3 zákona chybne vystavený elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti je príslušný lekár povinný bezodkladne stornovať.

 • v prípade, ak bola ePN vystavená nesprávnemu pacientovi je potrebné túto ePN stornovať a vystaviť náhradnú ePN s uvedením správneho pacienta. Ak sa táto skutočnosť zistí neskoro na vystavenie náhradnej ePN, ošetrujúci lekár vystaví náhradné papierové 5-dielne tlačivo DPN Sociálnej poisťovne.
 • v prípade, ak bola ePN vystavená s nesprávnym dátumom „PN od“ je potrebné túto ePN stornovať a vystaviť náhradnú ePN so správnymi dátumami (pozri odsek „Uznanie ePN“), resp. náhradné papierové 5-dielne tlačivo DPN Sociálnej poisťovne
 • v prípade, ak bola ePN vystavená s nesprávnym dátumom „PS od“:
  • ak bola ePN ukončená omylom skorším dátumom ako je reálny koniec PN – v tomto prípade je možné vytvoriť ďalšiu ePN, tzv. pokračujúcu, ktorej dátum „PN od“ musí byť zhodný s dátumom „PS od“ prvej skôr ukončenej. Tieto dve ePN sú pre Sociálnu poisťovňu aj zamestnávateľa jednou súvislou ePN.
  • ak bola ePN ukončená omylom neskorším dňom ako je správny dátum, resp. omylom ďaleko do budúcnosti (mesiace / roky) – aktuálne jediným možným  riešením je storno ePN a vystavenie náhradného papierového 5-dielneho tlačiva DPN Sociálnej poisťovne.

Najčastejšie chyby pri práci s ePN

 • uvádzanie dôvodu vzniku / trvania ePN s hodnotou „Neznáma hodnota“ – takúto hodnotu informačný systém SP nevie spracovať a správny dôvod bude prešetrený u ošetrujúceho lekára prostredníctvom posudkového lekára
 • uvádzanie diagnózy nad rámec MKCH-10, napríklad je uvedené ako diagnóza: „XXXXX“
 • uvádzanie dátumu „PN od“ zhodného s dátumom „PS od“ – takáto ePN nie je spracovateľná v IS Sociálnej poisťovne, lebo v skutočnosti sa ani nezačala a ePN bude prešetrená posudkovým lekárom priamo u ošetrujúceho lekára
 • vylúčenie všetkých poistných vzťahov / jediného poistného vzťahu na vystavovanej ePN - takáto ePN nie je spracovateľná v IS Sociálnej poisťovne, lebo v skutočnosti nevznikla zo žiadneho poistenia a ePN bude prešetrená posudkovým lekárom priamo u ošetrujúceho lekára
 • uvádzanie nesprávneho dôvodu ePN (namiesto choroby úraz a pod.), takéto ePN budú prešetrené posudkovým lekárom priamo u ošetrujúceho lekára – nie je potrebné storno ePN, postačuje oprava údaja o dôvode ePN s uvedením správneho dátumu platnosti
 • ukončovanie ePN ďaleko do budúcnosti, napríklad 14.4.4203 (zjavne ide o preklep ale oprava takto zadaného dátumu už nie je možná) – takáto ePN nie je spracovateľná v IS Sociálnej poisťovne a je potrebné ePN stornovať a vystaviť náhradné papierové 5-dielne tlačivo DPN Sociálnej poisťovne
 • vystavenie ePN ďaleko do budúcnosti (napríklad 2 mesiace pred plánovaným kúpeľným pobytom) – takto vystavená ePN už neumožní zadať prípadnú kratšiu ePN, ktorá jej predchádza
 • v prípade technických problémov so zápisom ePN alebo jej storna do eZdravia je vždy potrebné najprv kontaktovať svojho dodávateľa ambulantného IS. NCZI k tomuto prípadu vypracovalo stručný postup ako uvedené riešiť:
  • PZS sa pokúsi vykonať ukončenie / storno alebo inú aktualizáciu daného záznamu v eZdraví
  • ak nastane problém, ktorý PZS nevie užívateľsky riešiť, kontaktuje PZS svojho dodávateľa IS PZS a riešia problém
  • ak ani dodávateľ IS PZS po preskúmaní chybovej hlášky nevie vyriešiť problém, obráti sa na NCZI
  • následne NCZI rieši daný problém s vaším dodávateľom IS PZS

Najčastejšie otázky

1. Je možné od 1. 6. 2022 potvrdzovať aj ostatné sociálne udalosti elektronickou formou (OČR, tehotenstvo, materstvo)?

Elektronické potvrdzovanie sa zatiaľ týka výlučne potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti. Zámerom Sociálnej poisťovne je rozšírenie týchto služieb aj na ďalšie dávky, realizácia závisí od ďalších legislatívnych zmien a následnej technologickej implementácie zainteresovanými subjektmi.

2. Môže lekár potvrdzovať dočasnú PN v prechodnom období (od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023) súčasne v papierovej forme a elektronickou forme, alebo len v jednej z nich?

V tomto prechodnom období majú lekári možnosť potvrdiť DPN buď elektronicky alebo doteraz zaužívaným spôsobom na listinnom tlačive. Nebude problém, ak lekár bude vystavovať DPN elektronicky a v niektorých prípadoch potvrdí DPN na klasickom päťdielnom papierovom tlačive. Avšak potvrdenie DPN v jednom prípade oboma spôsobmi nie je možné, keďže takýto postup by viedol k zbytočným komplikáciám z dôvodu vzniku duplicitných DPN evidovaných v Sociálnej poisťovni.

3. Ak pacient požiada svojho ošetrujúceho lekára, ktorý ho uznal práceneschopným v systéme ePN, aby mu vydal doklad o práceneschopnosti aj v papierovej podobe, je povinný mu vyhovieť? V akých prípadoch sa bude môcť vydať odpis potvrdenia?

Ak pacient, ktorý má elektronicky uznanú PN si vyžiada doklad, ošetrujúci lekár mu vydá odpis potvrdenia, čo je osobitné tlačivo preukazujúce vystavenie elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti (vrátane záznamov o zmene ePN). Zákon uvádza, že lekár ho vystaví na požiadanie osoby. Je to teda na rozhodnutí pacienta, ktoré nie je potrebné zdôvodňovať.

4. Ako a kedy bude informácia o vzniku, trvaní a skončení ePN doručená zamestnávateľovi a poistencovi?Ako a kedy bude informácia o vzniku, trvaní a skončení ePN doručená zamestnávateľovi a poistencovi?

Údaje o uznaní dočasnej pracovnej neschopnosti sú z Národného zdravotníckeho informačného systému zaslané do informačného systému Sociálnej poisťovne automaticky a po ich automatizovanom spracovaní následne zasielané do eSlužieb SP – systému poskytujúcemu služby zamestnávateľom (Odvádzateľ poistného) bez zásahu zamestnanca Sociálnej poisťovne zabezpečujúceho evidenciu dočasnej pracovnej neschopnosti. Notifikácia o vzniku ePN sa zasiela skôr ako ePN začne spracovávať Sociálna poisťovňa. To znamená, že okrem výnimočných prípadov tento proces beží automatizovane bez zásahu zamestnancov Sociálnej poisťovne a ihneď po doručení.

5. Je možné ukončiť práceneschopnosť cez ePN do minulosti?

Pacient pracujúci na zmeny napr. predpoludním absolvuje kontrolu a požiada ošetrujúceho lekára, aby ho uznal práceschopným ešte v ten deň, aby mohol nastúpiť do popoludňajšej alebo nočnej zmeny. O ukončení DPN je však možné rozhodnúť len ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie, tzn. v deň, kedy bolo vykonané vyšetrenie, je posledný deň práceneschopnosti (Dátum predpokladaného skončenia). Ak pacient plánuje ísť do práce, musí ísť k lekárovi deň pred dňom, kedy má nastúpiť na popoludňajšiu alebo nočnú zmenu.

6. Ako vyzerá komunikácia medzi inštitúciami cez ePN?

Postup pri tejto komunikácii je nasledovný:

 • lekár vo svojom počítači vystaví ePN,
 • lekár odošle ePN elektronicky do NZIS – systému eZdravie – v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI),
 • v prípade potreby (napr. na žiadosť pacienta), lekár vystaví odpis ePN,
 • systém eZdravie (NZIS) odošle zašifrované údaje o ePN do Sociálnej poisťovne,
 • spracované údaje o ePN poskytne Sociálna poisťovňa prostredníctvom eSlužieb zamestnávateľovi poistenca (pacienta),
 • zamestnávateľ má v eSlužbách Sociálnej poisťovne (služba Odvádzateľ poistného) prístup k údajom cez novú záložku s názvom „ePN“,
 • poistenec má v eSlužbách Sociálnej poisťovne prístup k svojej ePN cez Elektronický účet poistenca.

7. Kto môže vystavovať ePN?

V zmysle §12a ods. 1 zákona, dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je

 • všeobecný lekár, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.
 • lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo zubný lekár, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti (odborní lekári –špecialisti, s výnimkou lekárov záchrannej zdravotnej služby)

8. Čo mám urobiť, ak mi exspiroval / uplynul „Dátum predpokladaného skončenia ePN“ lebo pacient sa na plánovanú kontrolu nedostavil a už nie je možné ePN predĺžiť / ukončiť?

Jediným správnym riešením je storno ePN a vystavenie náhradnej papierovej DPN (5-dielne tlačivo DPN Sociálnej poisťovne).

9. Čo mám urobiť, ak pacient počas PN zomrel, ale o úmrtí sa PZS dozvedel neskoro na zrealizovanie storna a vystavenie náhradnej papierovej DPN?

Je potrebné kontaktovať posudkového lekára a oznámiť mu dátum úmrtia, ktorý je považovaný za deň skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.

10. Prečo je dôležité vždy stornovať ePN, ktorú nie je možné ďalej predlžovať / ukončiť, resp. iným spôsobom na nej zmeniť potrebné údaje?

 • Neukončená / nestornovaná ePN v eZdraví spôsobí, že žiadny ošetrujúci lekár nebude vedieť vystaviť ďalšiu ePN danému pacientovi, keďže platí pravidlo, že súčasne môže byť „otvorená“ len jedna elektronická ePN.
 • Jediným správnym riešením v uvedených prípadoch je storno ePN a vystavenie náhradnej papierovej DPN (5-dielne tlačivo DPN Sociálnej poisťovne).

11. Aký dôvod PN vybrať, ak ide o PN v prípade sprevádzania maloletého dieťaťa v ústavnej starostlivosti?

V prípade sprievodcu dieťaťa počas hospitalizácie je vhodné použiť dôvod odvíjajúci sa od stavu sprevádzanej osoby.

12. Nemôže si Sociálna poisťovňa chybné údaje opraviť vo svojom informačnom systéme sama?

Nie. Princípom elektronizácie ePN je tok údajov od ich odosielateľa – oprávneného lekára, k ich adresátom – Sociálnej poisťovni, poistencovi alebo zamestnávateľovi, t. j. jediným zdrojom údajov o ePN je oprávnený lekár.

Text

Praktické rady pre lekárov pri práci s ePN si môžete stiahnuť v samostatnom súbore tu:

Banner - link na príručku - ePN praktické rady pre lekárov

Praktické rady pre lekárov pri práci s ePN si môžete vypočuť ako podcast tu:

Banner podcast ePN s linkom na google podcasts

 

Úhrada zdravotných výkonov pri ePN

Text

Sociálna poisťovňa informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že dočasné pracovné neschopnosti vystavené v eZdraví (ePN) nemusia vykazovať ako ostatné zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa ich zaeviduje online a automaticky ich aj uhrádza. Vykazovanie ostatných zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia (vrátane štandardných tlačív PN) ostáva nezmenené.

Sociálna poisťovňa pri úhrade za vystavenie ePN poukáže príslušnú sumu na ten účet poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý u neho eviduje pri zdravotných výkonoch vykazovaných elektronicky v uplynulom období.

V tejto súvislosti vyzývame tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí:

 • doteraz nevykazovali zdravotné výkony ani elektronicky a ani papierovo, resp. naposledy ich vykázali elektronicky pred viac ako štvrťrokom alebo
 • vykazujú zdravotné výkony elektronicky, resp. papierovo ale od naposledy zaslaného základného zúčtovacieho dokladu zmenili používaný účet vedený v banke,

aby oznámili aktuálne číslo účtu vedeného v banke, a to písomne pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla ambulancie. Bez oznámenia aktuálneho čísla bankového účtu Sociálna poisťovňa nebude môcť uvedeným poskytovateľom správne poukázať úhradu za vystavenie ePN.

ePN – Leták – Informácia pre lekárov