Page title

Ďalšie informácie nemocenské

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o nemocenské pozri v časti: Ako požiadať o nemocenské

Výška dávky

Nemocenské

sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Pri výpočte dávky sa určí rozhodujúce obdobie, t. j. obdobie, príjem z ktorého sa použije pri výpočte dávky (spravidla kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky).

Výška nemocenského pri zamestnancovi predstavuje 55% DVZ alebo PDVZ. Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (od 1. do 10. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa). Nemocenské v ostatných prípadoch, tzn. (SZČO, DNPO, fyzická osoba v ochrannej lehote a zamestnanec, ktorému zanikne pracovný pomer počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti), je od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % DVZ alebo PDVZ a od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % DVZ alebo PDVZ. 

Nemocenské sa zníži na polovicu, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopný v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok.

Výplata dávky/Premlčanie

Nemocenské sa vypláca za kalendárne dni.

Spôsob výplaty pri nemocenskom uplatnenom prostredníctvom tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti:

na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky alebo

v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo

na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky prostredníctvom Slovenskej pošty, a s., ak príjemca dávky v žiadosti neurčil spôsob výplaty dávky.

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky, alebo ste si dávku nevyzdvihli, použite formulár tu: Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Spôsob výplaty pri nemocenskom uplatnenom prostredníctvom elektronickej pracovnej neschopnosti (ePN):

primárne na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo na adresu oznámenú poistencom (povinnosť poistenca pri prvej ePN nahlásiť číslo účtu alebo adresu, kam sa má poskytovať nemocenské pri ePN; uvedená povinnosť neplatí pre zamestnanca, ktorého údaje nahlasuje zamestnávateľ),

na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa zamestnancovi vypláca mzda alebo na adresu, na ktorú sa zamestnancovi vypláca mzda v hotovosti, ak poistenec nenahlásil iné číslo účtu alebo adresu (povinnosť zamestnávateľa oznámiť číslo účtu, na ktoré je poukazovaná mzda alebo oznámiť, že mzda je vyplácaná v hotovosti), 

v hotovosti na adresu trvalého pobytu poistenca, ak poistenec alebo zamestnávateľ neuviedol výplatné údaje.

Po priznaní nároku na dávku sa dávka vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nemocenská dávka patrí, v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.   

Ak chcete nahlásiť spôsob výplaty alebo jeho zmenu pri nemocenskom, ktoré bolo uplatnené prostredníctvom ePN, použite formulár Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské/úrazový príplatok (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny pri ePN) alebo využite formulár v Elektronickom účte poistenca.

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Obdobie poskytovania dávky

Nemocenské sa vypláca za kalendárne dni.

Dávka sa nevypláca

 • odo dňa každého porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní od každého dňa, v ktorom bol porušený liečebný režim,
 • v období vyplácania materského.

Nárok na nemocenské vzniká

 • zamestnancovi
  • od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • pri zániku nemocenského poistenia počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia,
  • v ochrannej lehote od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, 
 • povinne nemocensky poistenej SZČOod 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Nárok na nemocenské zaniká ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr

 • uplynutím 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, t. j. uplynutím podporného obdobia,
  • do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom,
  • ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti a poistencovi počas týchto 26 týždňov nevznikla dočasná pracovná neschopnosť, predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa do podporného obdobia nezapočítavajú,
 • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého bol poistenec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v ktorého dôsledku sa stal dočasne práceneschopným,
 • dňom smrti poistenca.

Dátum uplynutia podporného obdobia si môže poistenec overiť prostredníctvom Lehotníka na určenie podporného obdobia.

Ako používať lehotník na určenie podporného obdobia:

V stĺpci Začiatok PN vyhľadáte dátum vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

V danom riadku:

 • vpravo je dátum uplynutia podporného obdobia (52 týždňov),
 • prvý vľavo je dátum, od ktorého sa započítavajú do podporného obdobia predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti (52 týždňov) pred vznikom aktuálnej dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • druhý vľavo je dátum (26 týždňov), od ktorého sa predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti do podporného obdobia nezapočítavajú, ak nemocenské poistenie trvalo v tomto období a poistencovi po tomto dátume nevznikla dočasná pracovná neschopnosť,
 • lehotník nezohľadňuje prestupný rok.

Vrátenie neoprávnene vyplatenej dávky

Príjemca dávky je povinný

vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak

 • si nesplnil povinnosť uloženú zákonom (napr. nepreukázal rozhodujúce skutočnosti),
 • prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo mal z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako mu patrila (napr. pobočka mu dávku vyplatila z vyššieho denného vymeriavacieho základu, ako bol uvedený v rozhodnutí o priznaní dávky) alebo
 • vedome spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako mu patrila (napr. neoznámil pobočke, že bol nemocensky poistený aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov EÚ).

Ak fyzická alebo právnická osoba nesprávne potvrdila skutočnosti

rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu, a v dôsledku toho Sociálna poisťovňa poskytla dávku neprávom alebo vo vyššej sume ako mala byť vyplatená, táto osoba je povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy (napr. zamestnávateľ potvrdil nesprávne, vyššie vymeriavacie základy v rozhodujúcom období alebo nezaslal registračné listy fyzickej osoby preukazujúce vznik, zánik alebo prerušenie povinného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období).

Kontrola

Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti

Odbornú úroveň posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom, diagnostický a liečebný proces vo vzťahu k dĺžke trvania dočasnej pracovnej neschopnosti kontroluje posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v rámci výkonu kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu.

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár sociálneho poistenia a vykonáva určený zamestnanec Sociálnej poisťovne (pozri Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia).

EÚ a zahraničie

Práceneschopnosť na území iného členského štátu EÚ

 • Ak poistencovi  vznikla dočasná pracovná neschopnosť na území iného členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej „štát EÚ“) alebo  na území štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (ďalej „zmluvný štát“ - Zmluvy o sociálnom zabezpečení uzatvorené Slovenskou republikou), pričom predmetom tejto zmluvy sú i nemocenské dávky (napr. Ukrajina), nárok na nemocenské si poistenec uplatňuje priamo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom potvrdenia ošetrujúceho lekára vystaveného v štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte, v ktorom bola uznaná dočasná pracovná neschopnosť. Musí ísť o potvrdenie, ktoré i v štáte jeho vystavenia slúži na účely uplatnenia nároku na peňažnú dávku v chorobe. Ak ošetrujúci lekár v štáte EÚ, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, nevydáva potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, je potrebné o vystavenie potvrdenia požiadať príslušnú inštitúciu štátu, na ktorého území vznikla dočasná pracovná neschopnosť; táto inštitúcia bezodkladne zabezpečí lekárske posúdenie práceneschopnosti a vystavenie potvrdenia, spravidla na dokumente SED S055. Preklad takto predložených potvrdení sa nevyžaduje.

Práceneschopnosť na území štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení

Ak poistencovi vznikla dočasná pracovná neschopnosť na území štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení

 • a tento štát pristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte musí byť osvedčené apostilou – osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom (viac informácií na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR),
 • a tento štát nepristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte, musí byť overené formou superlegalizácie,
 • v oboch prípadoch sa vyžaduje úradný preklad potvrdení.

K potvrdeniu lekára zo štátu EÚ, zmluvného štátu a nezmluvného štátu je potrebné priložiť neformálnu žiadosť o výplatu dávky a uviesť spôsob jej výplaty a potrebné výplatné údaje v tlačive Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.

Rovnako je potrebné dokladovať trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti v zahraničí.

Práva a povinnosti

Povinnosti poistenca/poberateľa dávky

 • v podaniach uvádzať rodné číslo (identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia),
 • príslušnej pobočke preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie a zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu (po písomnej výzve Sociálnej poisťovne povinnosť preukázať tieto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak neurčila inú lehotu),
 • do troch dní od vzniku prvej ePN nahlásiť číslo účtu v banke, na ktorý sa má poukazovať nemocenské alebo adresu na poukazovanie nemocenského (túto povinnosť nemá zamestnanec).

Vznik nároku na nemocenské, ak bolo uplatnené Potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti, sa preukazuje najmä: 

 • žiadosťou o nemocenské (ak dočasná pracovná neschopnosť vznikne v dôsledku úrazu, povinnosť predložiť k potvrdeniu tlačivo Hlásenie úrazu vyplnené poistencom);. Hlásenie úrazu je potrebné vyplniť aj v  prípade, ak je vystavená ePN. V prípade vystavenej ePN, má poistenec možnosť vyplniť formulár Hlásenie úrazu  vo svojom Elektronickom účte poistenca). 

Trvanie nároku na nemocenské, ak bolo uplatnené Potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti sa preukazuje najmä:

 • predložením Preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý vystaví ku koncu kalendárneho mesiaca lekár – je potrebné doručiť ho do pobočky Sociálnej poisťovne včas, najlepšie do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, inak bude nemocenské vyplatené s mesačným oneskorením. 

Zánik nároku na nemocenské a jeho sumu, príp. na zmenu sumy nemocenského sa preukazuje najmä:

 • predložením IV. dielu potvrdenia, ak nemocenské bolo uplatnené Potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • iným dokladom, ktorý ovplyvňuje nárok na nemocenské a jeho sumu (napr. doklad preukazujúci výkon zárobkovej činnosti v zahraničí, právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bol poistenec odsúdený za úmyselný trestný čin, v ktorého dôsledku sa stal dočasne práceneschopným, doklad preukazujúci vznik dočasnej pracovnej neschopnosti v súvislosti s požitím alkoholu alebo zneužitím iných návykových látok),
 • do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu,
 • oznámiť príslušnej pobočke ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní (telefonicky, faxom, elektronickou poštou, písomne, zaslaním IV. dielu potvrdenia, osobne), ak nemocenské bolo uplatnené Potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnej pobočke zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava,
 • zúčastniť sa na kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti,
 • dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej na potvrdení alebo zaznamenanej v ePN.

Povinnosť ošetrujúceho lekára

Ošetrujúci lekár má povinnosť potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou alebo elektronicky vytvorením záznamu o elektronickej pracovnej neschopnosti (ePN).

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky.

Text

(§ 34, § 35, § 36, § 38, § 37, § 111, § 114,  § 117 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)