Page title

Ďalšie informácie ošetrovné

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o ošetrovné pozri v časti Ako požiadať o ošetrovné.

Výška dávky

Ošetrovné

sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Pri výpočte dávky sa určí rozhodujúce obdobie, t. j. obdobie, príjem z ktorého sa použije pri výpočte dávky (spravidla kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky).

Výška ošetrovného predstavuje 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) alebo úhrnu DVZ/PDVZ.

Výplata dávky/Premlčanie

Možnosti vyplácania

Ošetrovné sa môže vyplatiť na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky alebo v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky prostredníctvom Slovenskej pošty, a s., ak príjemca dávky v žiadosti neurčil spôsob výplaty dávky.

Po priznaní nároku na dávku sa dávka vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nemocenská dávka patrí, v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.   

Ak chcete zmeniť spôsob výplaty dávky, alebo ste si dávku nevyzdvihli, použite formulár tu: Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený. 

Obdobie poskytovania dávky

Ošetrovné (krátkodobé aj dlhodobé) sa vypláca za kalendárne dni.

 

Ošetrovné (krátkodobé aj dlhodobé) sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej alebo viac fyzických osôb/osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo viac detí len raz a len jednému poistencovi (v jednom období má nárok na výplatu ošetrovného iba jeden poistenec).

Krátkodobé ošetrovné sa vyplatí v tom istom prípade potreby ošetrovania/starostlivosti len raz a len jednému poistencovi (nie je možné vystriedanie poistencov v tom istom prípade potreby ošetrovania).

Dlhodobé ošetrovné sa za obdobie 12 mesiacov od vzniku prvého nároku na výplatu tohto ošetrovného v tomto období vyplatí v úhrne všetkým poistencom najviac za 90 dní (je možné vystriedanie poistencov v tom istom prípade ošetrovania).

Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného (krátkodobého aj dlhodobého) za dni, počas ktorých:

 • sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 • má nárok na výplatu nemocenského,
 • má nárok na výplatu materského.

Poistenec nemá nárok na výplatu dlhodobého ošetrovného v období poskytovania krátkodobého ošetrovného.

Nárok na ošetrovné vzniká

 • krátkodobé ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti,
 • dlhodobé ošetrovné od prvého dňa poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti.

Nárok na ošetrovné zaniká

 • krátkodobé ošetrovné 
  • dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, najviac uplynutím 14 dní od vzniku potreby ošetrovania (tzv. podporné obdobie krátkodobého ošetrovného),
  • dňom smrti poistenca alebo ošetrovanej osoby, príp. osoby, ktorej sa poskytuje starostlivosť.
 • dlhodobé ošetrovné 
  • najneskôr uplynutím 90 kalendárnych dní trvania nároku na výplatu dlhodobého ošetrovného v úhrne všetkým poistencom, ktorým príslušný lekár potvrdil poskytovanie osobnej a celodennej starostlivosti (tzv. podporné obdobie dlhodobého ošetrovného),
  • dňom smrti poistenca alebo ošetrovanej osoby, príp. osoby, ktorej sa poskytuje starostlivosť.

Do podporného obdobia krátkodobého ošetrovného sa započítavajú

všetky dni potreby ošetrovania/starostlivosti bez ohľadu na to, za ktoré dni bolo krátkodobé ošetrovné vyplatené.

Do podporného obdobia dlhodobého ošetrovného sa započítavajú

iba dni, v ktorých bolo dlhodobé ošetrovné vyplatené, t. j., ak v priebehu potreby osobnej a celodennej starostlivosti poistenec nemá nárok na dlhodobé ošetrovné a jeho výplatu, napr. z dôvodu prerušenia poskytovania starostlivosti, toto obdobie sa nezapočíta do podporného obdobia dlhodobého ošetrovného.

Nové 90-dňové podporné obdobie dlhodobého ošetrovného z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o tú istú osobu začne plynúť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od vzniku nároku na výplatu predchádzajúceho dlhodobého ošetrovného.

Vrátenie neoprávnene vyplatenej dávky

Príjemca dávky je povinný

vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak:

 • si nesplnil povinnosť uloženú zákonom (napr. nepreukázal rozhodujúce skutočnosti),
 • prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo mal z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako mu patrila (napr. pobočka mu dávku vyplatila z vyššieho denného vymeriavacieho základu, ako bol uvedený v rozhodnutí o priznaní dávky) alebo
 • vedome spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako mu patrila (napr. neoznámil pobočke, že bol nemocensky poistený aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov EÚ).

Ak fyzická alebo právnická osoba nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho Sociálna poisťovňa poskytla dávku neprávom alebo vo vyššej sume ako mala byť vyplatená, táto osoba je povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy (napr. zamestnávateľ potvrdil nesprávne, vyššie vymeriavacie základy v rozhodujúcom období alebo nezaslal registračné listy fyzickej osoby preukazujúce vznik, zánik alebo prerušenie povinného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období).

Kontrola

Počas trvania OČR

Potreba ošetrovania alebo starostlivosti na poskytovanie ošetrovného potvrdená oprávneným lekárom v sporných prípadoch je v rámci kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu kontrolovaná posudkovým lekárom sociálneho poistenia (Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia).

EÚ a zahraničie

Na území iného členského štátu EÚ/ na území štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení

Ak poistencovi vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti na území iného členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej „štát EÚ“) alebo  na území štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (ďalej „zmluvný štát“ - Zmluvy o sociálnom zabezpečení uzatvorené Slovenskou republikou), pričom predmetom tejto zmluvy sú i nemocenské dávky (napr. Ukrajina),  nárok na ošetrovné si poistenec uplatňuje priamo v pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom potvrdenia ošetrujúceho lekára vystaveného v štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte, v ktorom vznikla potreba ošetrovania alebo starostlivosti. Musí ísť o potvrdenie, ktoré i v štáte jeho vystavenia slúži na účely uplatnenia nároku na ošetrovné.  V prípade niektorých zmluvných štátov (napr. Srbsko, Čierna Hora) sa nárok uplatňuje prostredníctvom dvojjazyčných formulárov, ktoré potvrdzuje príslušná inštitúcia zmluvného štátu.

Ak ošetrujúci lekár v  štáte EÚ, v ktorom vznikla potreba ošetrovania alebo starostlivosti, nevydáva potvrdenie o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti na účely uplatnenia nároku na dávku, je potrebné požiadať o vystavenie potvrdenia príslušnú inštitúciu štátu, na ktorého území došlo k vzniku potreby ošetrovania alebo starostlivosti, a táto inštitúcia bezodkladne zabezpečí lekárske posúdenie práceneschopnosti a vystavenie potvrdenia, ktoré zašle prostredníctvom EESSI (spravidla na SEDe S055). 

Ak členský štát EÚ, v ktorom vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti takúto dávku neposkytuje, poistenec si nárok na ošetrovné môže uplatniť prostredníctvom neformálneho potvrdenia ošetrujúceho lekára.

V prípade uplatnenia nároku na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb si poistenec tento nárok môže uplatniť prostredníctvom žiadosti, ku ktorej pripojí neformálne potvrdenie školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb o ich uzavretí.

Rovnako je potrebné dokladovať ukončenie potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti v zahraničí.

Preklad takto predložených potvrdení sa nevyžaduje.

Na území štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení

Ak poistencovi vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti na území štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení

 • a tento štát pristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte musí byť osvedčené apostilou – osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom (viac informácií na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR),
 • a tento štát nepristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte, musí byť overené formou superlegalizácie,
 • v oboch prípadoch sa vyžaduje úradný preklad potvrdení do slovenského jazyka.

Rovnako je potrebné dokladovať ukončenie potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti v zahraničí.

Výplata dávky

Keďže v týchto prípadoch nie sú súčasťou potvrdení údaje, ktoré sa nachádzajú na slovenských vnútroštátnych tlačivách (okrem žiadosti o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb), poistenec musí predložiť neformálnu žiadosť, ktorej obsahom musia byť nasledovné náležitosti:

• meno a priezvisko poistenca,

• identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike, t. j. rodné číslo,

• adresa pobytu v Slovenskej republike, na ktorú má byť zaslané rozhodnutie o nároku na ošetrovné

• uvedenie poistného vzťahu, z ktorého si poistenec uplatňuje nárok na ošetrovné,

• uvedenie obdobia, za ktoré si poistenec uplatňuje nárok na ošetrovné,

• informácie o osobe, ktorú ošetruje/ktorej poskytuje starostlivosť - identifikačné údaje a príbuzenský vzťah,

• dátum a podpis.

Spôsob výplaty a potrebné výplatné údaje uvedie poistenec v tlačive Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.

Práva a povinnosti

Práva poistenca/poberateľa dávky

 • uplatniť si nárok na ošetrovné a nárok na jeho výplatu,
 • požiadať o vydanie potvrdenia o nároku na ošetrovné, nároku na jeho výplatu a jeho sumu.

Povinnosti poistenca/poberateľa dávky

Vznik nároku na krátkodobé ošetrovné, ak potrebu ošetrovania/starostlivosti potvrdil oprávnený lekár sa preukazuje: 

·         I. dielom Žiadosti o ošetrovné.

 

Vznik nároku na krátkodobé ošetrovné  z dôvodu starostlivosti o dieťa, ktorého škola/predškolské zariadenie/zariadenie sociálnych služieb boli uzavreté sa preukazuje:

Žiadosťou o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb.

Trvanie nároku na krátkodobé ošetrovné, ak potrebu ošetrovania/starostlivosti potvrdil oprávnený lekár sa preukazuje:

·         vo výnimočných prípadoch (spravidla, ak potreba ošetrovania trvá viac ako 14 dní, t. j. je predpoklad, že lekár potvrdí ukončenie ošetrovania neskôr a dávku nie je možné vyplatiť) predložením potvrdenia ošetrujúceho lekára o trvaní potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvodu na výplatu ošetrovného (napr. na výmennom lístku)  – je potrebné doručiť ho do pobočky Sociálnej poisťovne včas, najlepšie do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, inak bude ošetrovné vyplatené v neskoršom výplatnom termíne.

 

Zánik nároku na krátkodobé ošetrovné a jeho sumu, príp. na zmenu sumy ošetrovného, ak potrebu ošetrovania/starostlivosti potvrdil lekár sa preukazuje najmä:

·         II. dielom Žiadosti o ošetrovné,

·         iným dokladom, ktorý ovplyvňuje nárok na ošetrovné  a jeho sumu (nahlásenie začiatku výkonu zárobkovej činnosti).

Zánik nároku na krátkodobé ošetrovné a jeho sumu, príp. na zmenu sumy ošetrovného, ak nárok vznikol z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb sa preukazuje najmä:

tlačivom Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb a v prípade, ak na žiadosti nebola potvrdená doba uzavretia príslušným zariadením, alebo ak sa zmenili skutočnosti uvedené na žiadosti, tak zaslaním tlačiva Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb

Povinnosti ošetrujúceho lekára

Ošetrujúci lekár má povinnosť potvrdzovať dočasnú neschopnosť výkonu zárobkovej činnosti z dôvodu potreby ošetrovania chorého člena rodiny na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou; tlačivá poskytuje príslušným lekárom bezodplatne Sociálna poisťovňa. V prípade, ak ide o lekára potvrdzujúceho vznik potreby osobnej a celodennej starostlivosti na účely nároku na dlhodobé ošetrovné, oznámiť všetky skutočnosti ním potvrdené všeobecnému lekárovi pacienta, resp. indikáciu osobnej starostlivosti vyznačiť aj v prepúšťacej správe.

Povinnosti školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb

Škola, predškolské zariadenie, zariadenie sociálnych služieb sú povinné poistencovi na účel overenia splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné potvrdzovať ich uzavretie na základe rozhodnutia príslušných orgánov alebo nariadenia karanténneho opatrenia na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky.